จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,890.43480.0083.4 %5.0452.37121.6073.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี19,224.5611,950.9437.8 %5.086.62218.50-152.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,308.102,034.0038.5 %5.0642.5370.5589.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,415.041,719.0049.7 %5.0623.512.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,175.40700.2093.1 %5.02,391.44839.8064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,370.311,526.0071.6 %5.0306.3093.1069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช4,249.78494.0088.4 %5.0327.8585.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,256.72669.0084.3 %5.0336.39109.2667.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,335.131,237.0071.5 %5.0209.6995.0054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,176.88716.0082.9 %5.0200.46106.1547.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,410.87849.0080.8 %5.0231.1448.9178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,295.531,295.0069.9 %5.0403.3569.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,537.06904.0080.1 %5.0309.0517.2894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง5,666.30758.0086.6 %5.0278.5095.0065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,101.59700.0082.9 %5.0323.0667.4979.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,542.595,031.0041.1 %5.01,174.971,377.26-17.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,331.351.00100.0 %5.0623.51161.5074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,215.662,100.0050.2 %5.0984.81617.5037.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,428.891,142.0074.2 %5.0603.91320.7046.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,191.671,593.0050.1 %5.0566.46500.7011.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,301.653,119.0027.5 %5.01,060.881,436.46-35.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,913.843,568.008.8 %4.0615.52732.78-19.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,535.872,644.00-4.3 %0.01,251.041,002.6519.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)4,171.303,575.1014.3 %5.01,003.83220.7078.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,677.2517,668.00-20.4 %0.01,669.39224.0686.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,205.5010,581.355.6 %2.54,209.606,065.30-44.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี4,077.921,831.0055.1 %5.0946.78692.1626.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี8,503.127,669.079.8 %4.53,057.561,023.0066.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,921.161,119.0071.5 %5.0832.690.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,411.72478.0086.0 %5.0604.49342.4843.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี3,718.853,976.79-6.9 %0.0794.65623.1921.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี10,355.2144,159.00-326.4 %0.01,688.411,666.471.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,835.165,874.0054.2 %5.01,289.071,850.00-43.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,492.531,797.0060.0 %5.0927.77294.7368.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี6,458.169,860.00-52.7 %0.01,479.23110.3992.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี14,308.8010,169.0828.9 %5.02,329.751,019.8056.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี7,152.541,415.0080.2 %5.0775.64444.6042.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,680.573,536.7724.4 %5.0832.69708.9914.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,492.794,937.0010.1 %5.01,155.96491.3457.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี5,210.392,789.0046.5 %5.01,327.10777.2741.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี4,008.503,123.0022.1 %5.0604.49118.2680.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี19,710.518,500.0056.9 %5.0509.63542.45-6.4 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 85,984.5269,347.6319.3 %5.01,341.60805.6040.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,858.18712.0075.1 %5.0471.3877.9083.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,761.742,679.0028.8 %5.0690.90422.7538.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี31,226.7419,644.0137.1 %5.02,029.27810.5360.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,929.641,133.0071.2 %5.0604.49301.1450.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,671.204,191.0010.3 %5.0927.77645.6330.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,029.501,734.5057.0 %5.0591.03228.0061.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,556.443,691.20-3.8 %0.0870.721,025.00-17.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,631.003,366.0027.3 %5.0536.84377.2429.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1507,744.7815,699.6996.9 %5.0930.26388.3958.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 224,494.789,628.8060.7 %5.01,113.68644.5242.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 324,162.609,325.4261.4 %5.01,405.03949.7132.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,826.067,805.0011.6 %5.02,135.28560.5073.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,370.328,110.00-10.0 %0.0425.76752.28-76.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี79,996.63101,074.00-26.3 %0.01,341.471,456.90-8.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี120,146.3840,681.9566.1 %5.0813.781,263.18-55.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี28,532.9149,869.00-74.8 %0.0946.571,045.00-10.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,243.3922,231.008.3 %4.0747.11966.76-29.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง40,355.8310,279.2074.5 %5.0766.16568.7725.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง74,426.3818,733.9374.8 %5.0698.39693.720.7 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี20,907.6121,987.00-5.2 %0.01,885.851,877.500.4 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,603.973,240.3029.6 %5.0964.351,154.66-19.7 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)6,485.118,969.00-38.3 %0.02,281.97159.4493.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,401.251,129.0066.8 %5.0623.51176.2671.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,972.7813,078.0064.6 %5.03,772.303,655.013.1 %1.5
รวม 1,424,587 636,628 55.31 % 68,958 46,412 32.69 %