จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,898.40780.0080.0 %5.0346.23170.3450.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,591.512,919.2018.7 %5.0612.81248.8059.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,330.451,955.0041.3 %5.0536.7591.7182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 628,003.164,511.0083.9 %5.05,251.83297.3494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 226,498.1920,242.0023.6 %5.02,258.44728.8167.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,708.3014,950.7636.9 %5.02,666.54559.5579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,030.351,329.0073.6 %5.0197.2665.5766.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,724.662,807.0051.0 %5.0384.25166.7756.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล4,223.421,649.0061.0 %5.0258.34195.7724.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,067.871,852.0089.7 %5.0466.0157.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,116.061,063.0093.8 %5.0275.2696.9064.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,422.89932.0078.9 %5.0353.77104.5070.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน6,322.661,200.0081.0 %5.0281.05122.5556.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,261.77728.0082.9 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 713,996.296,834.6051.2 %5.02,399.471,408.3841.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,648.171,600.0056.1 %5.0816.15128.3484.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,942.494,223.00-7.1 %0.0783.24359.7654.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,594.351,604.0071.3 %5.0860.02809.275.9 %2.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 44,870.552,399.0050.7 %5.0632.61301.2552.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,377.481,361.0059.7 %5.0574.78227.1260.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม2,794.711,117.0060.0 %5.0517.72337.7734.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,725.047,014.2040.2 %5.01,677.711,503.4110.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,880.263,635.0038.2 %5.02,247.341,549.4531.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,075.823,751.77-22.0 %0.0437.961.8599.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,916.863,270.0033.5 %5.01,126.23382.5266.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,821.701,917.0049.8 %5.0672.4415.2597.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,126.3017,549.71-8.8 %0.01,810.81382.6678.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,701.691,436.0061.2 %5.0707.88837.83-18.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,761.727,651.6734.9 %5.0671.78617.958.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,461.831,185.0065.8 %5.0650.85115.9482.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,123.621,184.0062.1 %5.0460.6980.7582.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,873.893,720.00-98.5 %0.0693.53391.7243.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,827.223,806.3334.7 %5.01,320.03452.8565.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม5,896.285,726.002.9 %1.01,582.63457.2071.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม6,013.371,774.0070.5 %5.0955.88133.0086.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม14,476.5612,407.0314.3 %5.03,275.0595.0097.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,157.991,942.5082.6 %5.0688.88302.0556.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,804.902,606.4231.5 %5.0745.93400.8746.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,000.702,583.0035.4 %5.0802.9696.3988.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,075.544,541.0035.8 %5.01,448.42616.7957.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม4,724.356,563.00-38.9 %0.0707.88121.8182.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,405.1047,666.46-112.7 %0.0764.30633.6417.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา27,878.9615,360.0044.9 %5.0961.74391.0859.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,028.4015,268.0127.4 %5.01,016.47512.1949.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร41,322.1430,607.4425.9 %5.02,011.18775.0161.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี40,203.0814,750.4163.3 %5.02,334.33481.5179.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม14,619.117,238.0850.5 %5.01,120.99593.7547.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม172,072.73174,833.00-1.6 %0.01,829.901,165.6536.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม623.221,022.00-64.0 %0.0195.24134.0031.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,874.191,901.0067.6 %5.01,259.36164.3187.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,875.212,216.0042.8 %5.0631.83412.7934.7 %5.0
สปส.จ.นครปฐม14,189.3314,133.950.4 %0.52,077.051,453.0830.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม3,540.012,580.0027.1 %5.0631.83359.0643.2 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,448.483,040.0011.8 %5.0810.80167.1579.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,900.8113,573.662.4 %1.0621.37230.3562.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 127,920.1613,880.9850.3 %5.01,181.82651.2644.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 225,577.779,740.5961.9 %5.0936.84494.8747.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 16,764.497,259.14-7.3 %0.0372.3549.4586.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม65,176.3713,333.8279.5 %5.0461.36406.2112.0 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง68,636.6628,534.6958.4 %5.0642.62352.1845.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม160,972.5239,235.0075.6 %5.0939.75244.4474.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม36,385.7610,031.3572.4 %5.0463.72672.89-45.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม34,720.3437,193.00-7.1 %0.0576.42439.8423.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)54,273.2317,928.0067.0 %5.0469.15471.28-0.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล26,988.4420,352.0024.6 %5.0474.78265.3244.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,936.9619,506.21-118.3 %0.01,179.241,625.58-37.9 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)243,121.47360,636.00-48.3 %0.01,654.072,073.92-25.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 4,458.173,225.6027.6 %5.0726.91742.27-2.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,902.031,172.0059.6 %5.0384.61155.2559.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 794,094.0054,735.0541.8 %5.032,236.2910,397.9967.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม40,974.9123,388.0642.9 %5.03,660.284,770.00-30.3 %0.0
รวม 1,611,753 1,174,662 27.12 % 106,147 46,367 56.32 %