จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,603.22963.0073.3 %5.0166.36153.028.0 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,329.071,648.0050.5 %5.0412.4371.2482.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,291.823,069.006.8 %3.0462.410.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,334.3314,670.1339.7 %5.02,980.65518.7082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,932.3624,776.0017.2 %5.03,309.57536.6583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 18,786.876,287.2128.4 %5.0279.3162.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,704.737,980.77-69.6 %0.01,013.85759.4325.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,706.732,598.0029.9 %5.0747.65574.0023.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,091.771,395.0054.9 %5.0386.34190.5950.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,248.481,353.0058.3 %5.0443.39275.8337.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,462.182,232.0035.5 %5.0490.28318.1035.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,762.752,792.00-58.4 %0.0330.03272.0717.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,879.513,737.5523.4 %5.01,089.91783.5728.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,970.8615,950.00-60.0 %0.01,165.98175.7584.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,571.342,021.0043.4 %5.0614.53258.2558.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,747.84932.0075.1 %5.0652.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,248.481,511.0053.5 %5.0443.39212.3852.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,029.343,929.432.5 %1.0728.63351.5051.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร9,635.6935,037.00-263.6 %0.01,566.731,237.4421.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร3,874.934,948.00-27.7 %0.0690.6031.7395.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,421.781,559.0054.4 %5.0451.5867.1385.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,361.8513,311.02-148.3 %0.01,136.0948.0795.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,953.391,113.0062.3 %5.0329.30477.85-45.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,756.683,000.0020.1 %5.0652.57325.6750.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,849.242,844.0026.1 %5.0690.60357.0448.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,728.323,599.613.5 %1.5595.52303.1849.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,537.665,494.00-21.1 %0.0519.45104.7379.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,055.282,755.0075.1 %5.0555.40281.3449.3 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 66,826.2271,082.63-6.4 %0.0996.43651.5034.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,960.221,303.0056.0 %5.0329.30153.8653.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,658.2515,710.55-62.7 %0.02,211.88555.2874.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,202.934,449.00-5.9 %0.0804.69346.6256.9 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,679.0222,728.00-134.8 %0.01,725.78753.8156.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร2,830.591,337.0052.8 %5.0386.3464.1183.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร7,566.847,356.132.8 %1.02,120.1296.3195.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร33,650.348,146.7475.8 %5.0301.34198.6734.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร17,014.139,888.1941.9 %5.01,000.91725.3427.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,210.763,345.3579.4 %5.0277.61270.382.6 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร75,579.3891,056.00-20.5 %0.01,140.90741.3535.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว40,274.4821,960.0045.5 %5.0383.52410.20-7.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,891.479,227.8715.3 %5.01,081.29685.3736.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,050.463,962.4021.5 %5.0747.65769.36-2.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,849.74657.0076.9 %5.0192.6632.3883.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร70,440.5014,747.0079.1 %5.015,240.754,950.2967.5 %5.0
รวม 550,562 458,463 16.73 % 51,846 20,155 61.13 %