จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,388.34950.0072.0 %5.0259.3954.1979.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,118.891,273.0059.2 %5.0392.7879.7679.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,887.241,576.0045.4 %5.0386.3428.5992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,021.6512,968.200.4 %0.51,628.82803.7050.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,507.711,430.0068.3 %5.0212.6547.3477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,174.25868.0079.2 %5.0246.1747.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,118.35283.0093.1 %5.0145.2492.0536.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,101.55426.0089.6 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,188.24236.0094.4 %5.0144.6538.9573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา1,347.26165.0087.8 %5.0156.320.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,333.63108.0091.9 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,407.271,685.0050.5 %5.0419.71193.3353.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง4,525.411,758.0061.2 %5.0792.12755.894.6 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,292.13319.0090.3 %5.0506.8896.4581.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,161.96961.0069.6 %5.0487.87472.833.1 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,662.561,905.0048.0 %5.0601.941,130.40-87.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,785.444,423.00-147.7 %0.0354.23488.82-38.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,206.642,250.0046.5 %5.0830.152,128.00-156.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง12,071.4814,089.82-16.7 %0.0868.18167.3180.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง4,174.261,573.0062.3 %5.0563.93285.6549.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,584.401,014.0071.7 %5.0582.9550.8991.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,918.95533.3381.7 %5.0316.7242.7386.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,623.902,922.0019.4 %5.0582.94168.7671.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,869.9615,830.00-169.7 %0.01,039.33929.8310.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,756.124,582.003.7 %1.5697.041,183.10-69.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,319.362,403.0027.6 %5.0563.93255.4854.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,513.7911,721.43-79.9 %0.01,058.32168.8084.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,456.242,725.0038.8 %5.0430.82351.5018.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,687.202,180.0040.9 %5.0620.98200.5367.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,812.011,666.0056.3 %5.0563.93479.3815.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,478.331,876.0058.1 %5.0639.99330.2048.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,280.572,114.0050.6 %5.0430.8247.3489.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,463.381,639.0052.7 %5.0585.18192.5467.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 37,917.3545,002.27-18.7 %0.0660.10700.06-6.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,716.301,087.0060.0 %5.0278.69126.2554.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,117.24811.0074.0 %5.0288.52282.812.0 %1.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง3,816.2730,800.73-707.1 %0.0620.98403.7535.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,277.962,706.0017.4 %5.0449.83322.2428.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,404.394,402.6618.5 %5.0572.86209.1863.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง32,501.9017,869.8945.0 %5.01,017.12611.1639.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง2,522.083,012.94-19.5 %0.0263.94205.1422.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง45,205.5875,720.00-67.5 %0.0682.42190.0072.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,061.8717,654.61-3.5 %0.0293.85653.23-122.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,821.9415,430.0055.7 %5.0368.70428.45-16.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง5,944.6916,131.55-171.4 %0.0977.452,067.97-111.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,537.602,217.0037.3 %5.0506.88459.339.4 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,990.57665.0077.8 %5.0335.74187.8744.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,551.427,027.9960.0 %5.02,428.031,791.1126.2 %5.0
รวม 359,626 340,991 5.18 % 27,128 20,028 26.17 %