จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,654.53874.0067.1 %5.0216.1397.6354.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,297.86558.5283.1 %5.0406.2965.9083.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,286.051,614.0050.9 %5.0387.2857.8985.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม28,925.3018,208.0037.1 %5.02,331.45538.1476.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0295.0057.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,264.91831.0080.5 %5.0182.3963.1465.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,170.08596.0085.7 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,860.645,092.60-31.9 %0.0936.04276.4870.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,556.684,678.45-2.7 %0.0577.44237.5058.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,906.141,324.0066.1 %5.0710.55487.4631.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,275.40793.0075.8 %5.0425.31281.2033.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม2,993.52982.0067.2 %5.0311.21352.03-13.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,206.88835.4080.1 %5.0387.28374.283.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,010.642,725.909.5 %4.5603.67883.71-46.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,899.981,506.1561.4 %5.0672.52528.5321.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,817.9010,289.2519.7 %5.01,150.0497.9191.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,593.901,927.0046.4 %5.0486.63138.4171.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,416.66915.0073.2 %5.0482.3675.6084.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,910.911,041.0064.2 %5.0254.16206.4018.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,601.272,842.2021.1 %5.0539.40198.8463.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม5,023.304,200.0016.4 %5.01,109.88190.0082.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,385.232,512.0053.4 %5.01,357.09595.9456.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,350.821,707.0060.8 %5.0501.37249.0450.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม5,705.304,012.5029.7 %5.01,033.8264.6893.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,867.281,364.0087.4 %5.0463.34454.381.9 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,516.882,226.0036.7 %5.0596.45273.5754.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,702.032,672.0027.8 %5.0615.47167.3472.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,512.091,769.2860.8 %5.0520.39375.0827.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,727.852,879.0022.8 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,218.463,854.0065.6 %5.0463.34171.9862.9 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 41,466.1815,373.2062.9 %5.0637.35432.9032.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,816.18864.0069.3 %5.0235.1598.2358.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,183.313,004.6128.2 %5.0729.56585.5719.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,303.851,065.6067.7 %5.0425.31254.3640.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,116.322,754.0033.1 %5.0691.53125.0281.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,207.001,233.0070.7 %5.0387.28253.8434.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,275.653,376.43-3.1 %0.0463.34211.2754.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม12,329.7412,123.631.7 %0.5564.06409.1827.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,220.613,223.0038.3 %5.0278.90226.9318.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,156.6477,710.50-27.1 %0.01,054.221,187.50-12.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,587.1045,405.44-211.3 %0.0348.10390.46-12.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,792.6745.7799.7 %5.0231.64277.00-19.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม17,086.6915,147.4011.3 %5.0936.80690.4726.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม32,492.9525,884.6020.3 %5.01,317.66506.3561.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,086.211,598.0048.2 %5.0463.34278.1640.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,838.99965.0066.0 %5.0273.18199.9026.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,016.181,057.5591.2 %5.02,678.891,963.8726.7 %5.0
รวม 400,635 295,661 26.20 % 30,173 15,796 47.65 %