จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,756.55937.0066.0 %5.0454.02154.8065.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,240.614,874.8852.4 %5.066.7351.5822.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี3,945.514,238.61-7.4 %0.0487.75234.8151.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,679.351,018.0078.2 %5.0682.190.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,578.688,714.7044.1 %5.02,241.52658.8670.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,685.991,363.0070.9 %5.0277.7056.7279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,650.491,132.0075.7 %5.0203.0795.9052.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,137.85500.0087.9 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,114.04739.0082.0 %5.0162.600.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,313.60357.0091.7 %5.0166.6251.6369.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,330.74632.0085.4 %5.0305.7337.0587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,062.05515.0087.3 %5.0411.5779.5080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,991.591,224.0079.6 %5.0396.3395.7175.9 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,629.40548.0379.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,305.544,822.6060.8 %5.01,119.56885.2520.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64315.1660.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,085.872,538.0037.9 %5.0986.44271.3472.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,059.773,426.0032.3 %5.0896.53421.1253.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,387.701,428.2057.8 %5.0701.20401.8542.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี9,969.773,278.0067.1 %5.03,211.341,584.8550.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,602.952,914.46-12.0 %0.0522.98344.3334.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,816.753,006.0037.6 %5.01,271.68775.0039.1 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี4,964.231,094.0078.0 %5.0733.38239.3167.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี15,524.9713,639.0012.1 %5.01,556.92129.4791.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,106.1810,859.00-52.8 %0.02,728.951,106.7559.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,359.472,403.0055.2 %5.0853.33331.4961.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,513.38847.0075.9 %5.0758.250.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี73,037.941,010.0098.6 %5.028,844.8857.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,601.232,980.1317.2 %5.0796.28192.1975.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี9,714.748,079.0016.8 %5.01,937.2782.2295.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,692.172,902.0038.2 %5.01,195.64278.8676.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,737.411,741.0053.4 %5.0796.28238.4370.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี15,922.199,944.1437.5 %5.03,363.44100.2997.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,931.031,284.0083.8 %5.0872.34492.2843.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,036.274,798.08-18.9 %0.0948.41510.3446.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,359.222,369.0055.8 %5.0777.2716.1097.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,235.392,882.0032.0 %5.01,005.46489.7051.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,599.322,679.0025.6 %5.0701.20274.4360.9 %5.0
สพ.เพชรบุรี10,934.362,295.0079.0 %5.0731.11304.9358.3 %5.0
รจก.เพชรบุรี 55,553.4346,815.4915.7 %5.01,156.51920.3620.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,855.001,013.0064.5 %5.0492.03188.2861.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,398.512,819.4947.8 %5.0986.47386.2760.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี5,242.881,888.0064.0 %5.0701.2056.1392.0 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,021.144,683.846.7 %3.01,036.59364.3264.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,705.043,169.8514.4 %5.0740.01190.4574.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,268.8610,211.0028.4 %5.03,595.43393.5089.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,815.327,990.2755.1 %5.02,863.24872.0869.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,735.7715,939.5979.0 %5.0886.93971.35-9.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 249,046.9811,699.4476.1 %5.01,657.02385.2976.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,880.183,421.0041.8 %5.0398.20241.3039.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี51,408.2850,331.762.1 %1.01,143.271,285.44-12.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี84,074.2842,432.0049.5 %5.0829.753,154.17-280.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี29,308.1030,078.63-2.6 %0.0956.552,045.15-113.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี49,157.0515,403.0068.7 %5.0853.71939.45-10.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,973.6011,689.1441.5 %5.0602.28627.00-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด78,928.4224,047.9969.5 %5.0825.581,071.10-29.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,859.1618,623.00-71.5 %0.01,823.442,197.02-20.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,773.692,405.0036.3 %5.0720.22571.7820.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี3,947.341,426.0063.9 %5.0568.09156.0272.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี22,673.9122,448.001.0 %0.56,909.605,496.7020.4 %5.0
รวม 896,241 448,547 49.95 % 94,104 33,962 63.91 %