จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,334.28735.0078.0 %5.0457.63186.8659.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์44,635.608,687.6680.5 %5.0318.52189.6140.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,282.764,057.56-23.6 %0.0704.84198.3371.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,131.791,627.0048.0 %5.0628.7931.5295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,249.116,281.6058.8 %5.02,321.221,169.6449.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,741.751,323.6072.1 %5.0345.3696.9771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี4,038.97828.0079.5 %5.0257.6771.2572.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,028.87383.0090.5 %5.0256.7997.8561.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,299.39679.0084.2 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย4,001.22460.0088.5 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,146.721,650.0060.2 %5.0445.0576.0082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,129.681,574.0069.3 %5.0593.70142.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,671.97425.0090.9 %5.0353.5664.6081.7 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,159.485,519.60-7.0 %0.0761.65206.1572.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,192.085,105.18-21.8 %0.01,084.14500.6753.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,872.251,557.0045.8 %5.0553.24120.2978.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,721.46876.0067.8 %5.0541.7082.6184.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,206.771,964.1038.8 %5.0666.83429.4035.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,519.901,628.0064.0 %5.0971.06498.0148.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,231.161,441.0055.4 %5.0685.82360.4147.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,532.993,476.001.6 %0.5761.89693.579.0 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,413.683,477.3077.4 %5.05,287.711,582.9670.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,412.532,164.2610.3 %5.0545.98452.6417.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,568.493,157.9230.9 %5.01,045.48953.808.8 %4.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,473.011,812.3047.8 %5.0780.92104.8786.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,496.9010,093.0019.2 %5.01,237.30369.1470.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน78,534.8558,209.7225.9 %5.0469.72442.485.8 %2.5
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)11,164.597,970.2828.6 %5.04,254.883,933.957.5 %3.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,732.611,683.0054.9 %5.0904.46266.8870.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.821,001.0056.9 %5.061.6762.79-1.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,371.22450.0067.2 %5.068.2251.4024.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,924.855,922.00-20.2 %0.089.9458.9934.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,052.22610.0084.9 %5.0780.9247.7693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,197.55713.0077.7 %5.0666.82553.9816.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,922.801,091.0072.2 %5.0876.00363.3958.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,551.222,998.0015.6 %5.01,584.78726.2554.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,933.305,134.0026.0 %5.01,446.481,076.6225.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,904.971,540.0073.9 %5.0761.89259.3166.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,030.678,856.74-46.9 %0.01,408.45115.2491.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,256.9116,937.01-27.8 %0.01,871.451,596.5014.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,486.772,198.0079.0 %5.0666.82665.150.3 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,804.192,564.3032.6 %5.0914.04538.1741.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,374.401,834.0045.6 %5.0742.87253.2865.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,098.55271.3293.4 %5.0818.95653.8420.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,926.904,170.0039.8 %5.0819.17159.4280.5 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,986.092,076.0081.1 %5.0802.78559.7530.3 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 58,186.9731,324.1446.2 %5.01,001.891,348.73-34.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,871.55828.0071.2 %5.0533.70236.0955.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,205.685,258.6148.5 %5.01,560.56603.5361.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,343.971,250.1071.2 %5.0609.78520.1314.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,402.946,556.9822.0 %5.01,446.461,164.9519.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,422.493,791.33-10.8 %0.0761.89213.3272.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,491.982,245.8135.7 %5.0705.0721.9996.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์53,729.66140,400.00-161.3 %0.01,914.391,096.8742.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 128,680.259,158.9268.1 %5.01,344.71898.2333.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 246,898.6911,179.2176.2 %5.01,643.17673.2059.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,351.152,473.72-5.2 %0.0318.63237.5025.5 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,822.995,357.7275.4 %5.0318.14334.03-5.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์698,734.7537,892.4294.6 %5.04,025.41460.2888.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน60,391.793,460.0094.3 %5.0903.45866.854.1 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี53,279.5417,082.8267.9 %5.0824.22836.25-1.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล32,885.9818,205.0044.6 %5.0936.92812.4513.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,691.2320,192.00-21.0 %0.02,212.629,311.65-320.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,244.963,495.0057.6 %5.0874.74635.0827.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,652.781,013.0061.8 %5.0533.72133.0275.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,519.8615,850.989.5 %4.55,280.411,875.4164.5 %5.0
รวม 1,495,881 534,228 64.29 % 70,268 43,591 37.96 %