จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,628.16990.0062.3 %5.0538.64200.0062.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช25,891.2117,041.0034.2 %5.0536.54370.0031.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,105.246,765.3039.1 %5.072.81255.85-251.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,574.692,492.4070.9 %5.061.25260.47-325.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,659.931,750.0052.2 %5.0976.00198.7979.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช2,668.771,350.0049.4 %5.0190.1664.9965.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช24,437.4319,338.6120.9 %5.03,838.491,260.9367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช5,300.560.00100.0 %5.0462.36161.5065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,024.32326.0091.9 %5.0185.8279.4257.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,857.68389.0089.9 %5.0178.0066.8362.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,074.141,495.0063.3 %5.0462.0336.3192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,800.84200.0094.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,840.56484.0087.4 %5.0227.1363.6572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,919.32470.0088.0 %5.0353.530.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,031.35548.0086.4 %5.0265.3825.3490.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,915.631,894.5061.5 %5.0584.8031.9094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,871.20281.0092.7 %5.0274.8050.6281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,520.09278.0092.1 %5.0350.0350.7285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,263.94892.0079.1 %5.0278.8638.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์5,774.74678.0088.3 %5.0234.0043.4281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,010.17329.0091.8 %5.0383.3369.3581.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,653.61440.0088.0 %5.0407.1747.0788.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,930.99706.0082.0 %5.0337.0697.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,802.50360.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,855.81485.0087.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,864.02297.0092.3 %5.0173.8196.5844.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,859.44445.0088.5 %5.0246.6264.6573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,820.97435.0088.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,521.513,638.9034.1 %5.0823.88109.2586.7 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล2,996.216,272.00-109.3 %0.0602.79172.9071.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,336.535,701.0110.0 %5.01,812.71570.0068.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35138.7054.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,927.011,147.0060.8 %5.06,382.02428.4593.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,060.771,074.0064.9 %5.0699.64440.8037.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,497.401,226.5064.9 %5.0484.48459.805.1 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0690.770.9099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,019.743,327.0033.7 %5.01,299.27753.3542.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,007.791,418.0064.6 %5.0880.93500.3243.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1512,844.8221,910.39-70.6 %0.05,238.7176,391.99-1,358.2 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,849.671,686.5056.2 %5.01,514.45216.0285.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,875.631,539.0073.8 %5.01,869.77648.1165.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,136.135,292.59-28.0 %0.01,166.171,762.05-51.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,313.414,461.02-34.6 %0.0687.78612.8110.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,553.944,242.3535.3 %5.02,174.012,120.522.5 %1.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,955.742,844.8028.1 %5.01,120.60304.9572.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช8,340.4613,016.65-56.1 %0.01,307.800.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช136,654.20136,354.000.2 %0.5721.881,012.70-40.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,412.7912,925.08-37.3 %0.03,547.335,306.30-49.6 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,795.502,000.0047.3 %5.01,033.06475.0054.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,263.111,741.0846.6 %5.0512.42190.0062.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,204.681,507.0053.0 %5.081.46106.47-30.7 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,807.06853.0052.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,807.06515.0071.5 %5.080.9350.9137.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,479.301,090.0068.7 %5.0899.5761.6493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,108.471,105.0064.5 %5.0759.29644.2215.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,798.754,990.48-4.0 %0.01,014.0589.0591.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,641.3631,919.00-317.7 %0.02,174.022,676.68-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช7,783.025,852.0024.8 %5.01,584.52813.5348.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,047.632,896.0028.5 %5.01,128.13484.4157.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช9,991.2811,892.00-19.0 %0.01,774.6780.4895.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,163.05803.0084.4 %5.01,128.14185.0083.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,969.945,567.78-40.2 %0.01,071.10411.0661.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,715.372,537.0046.2 %5.01,394.36463.2766.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,213.112,127.0059.2 %5.01,428.48958.3732.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช4,287.525,336.00-24.5 %0.0899.95107.1488.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช22,656.563,960.1582.5 %5.0590.25420.4528.8 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 163,861.69120,984.7026.2 %5.02,315.021,894.3618.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 34,543.2320,340.6841.1 %5.0857.92766.9610.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,043.245,163.0014.6 %5.0474.27320.5932.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,716.602,932.00-7.9 %0.0576.66243.6557.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,180.173,485.0016.6 %5.01,147.16479.3158.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,141.021,406.7055.2 %5.0747.81317.4957.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,671.242,612.0028.9 %5.0976.01257.4573.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,985.691,962.0060.6 %5.01,844.72498.9573.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช6,144.444,988.1518.8 %5.01,063.55592.5044.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช82,484.475,731.2893.1 %5.0757.09272.5764.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)25,353.488,818.0065.2 %5.02,826.20696.4375.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 132,135.2312,104.1462.3 %5.0926.11500.4646.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 229,822.0910,113.0066.1 %5.01,696.081,008.2440.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 325,013.0010,056.0059.8 %5.02,574.841,011.7460.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 17,405.5011,778.9632.3 %5.01,342.58445.6866.8 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล37,628.5014,914.4460.4 %5.0729.22690.475.3 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,097.364,500.0026.2 %5.0321.20427.50-33.1 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,978.629,996.4041.1 %5.0477.93664.79-39.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง154,771.0033,958.3078.1 %5.01,388.06561.4959.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช85,245.2587,000.00-2.1 %0.01,752.69750.0057.2 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช45,943.7925,050.0045.5 %5.01,329.18304.0077.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล713,225.1928,385.0096.0 %5.01,101.09382.9865.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช170,374.34446.4099.7 %5.01,148.561,305.15-13.6 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,439.1118,445.0032.8 %5.0786.60190.9675.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช443,701.88135,390.0069.5 %5.01,109.081,723.19-55.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช19,698.1912,368.0037.2 %5.0904.33385.5657.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช45,279.1130,344.0033.0 %5.0888.35575.0035.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร40,378.5016,092.0060.1 %5.0957.38734.9223.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,070.8210,427.0052.8 %5.0766.38362.8852.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช17,904.1030,050.00-67.8 %0.02,466.541,939.5421.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช20,732.2720,393.891.6 %0.52,974.492,169.0827.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช104,182.5052,000.0050.1 %5.02,076.51419.6979.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,799.723,673.853.3 %1.51,014.04565.9044.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,088.701,469.0052.4 %5.0766.83317.6258.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช41,177.5742,679.50-3.6 %0.05,603.114,273.5423.7 %5.0
รวม 2,949,911 1,175,987 60.13 % 111,259 131,901 -18.55 %