จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,603.95634.0075.7 %5.0376.72231.1638.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา13,431.4223,194.50-72.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,467.026,608.0047.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,389.822,977.8912.2 %5.0547.8754.2590.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,025.781,703.0043.7 %5.0585.90141.3175.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,423.369,637.47-2.3 %0.01,688.83564.8466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,430.28626.0085.9 %5.0190.4275.8960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว433.36411.005.2 %2.5475.0352.2589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,305.53369.0091.4 %5.0256.149.2096.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,370.51342.0092.2 %5.0207.0782.2060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,334.55996.9077.0 %5.0356.4341.0988.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,404.62323.0092.7 %5.0209.2078.5762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง4,264.58531.0087.5 %5.0321.5073.8477.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,686.263,071.0016.7 %5.0680.98829.35-21.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา16,271.505,406.0066.8 %5.0833.11503.6139.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,667.742,039.0069.4 %5.0833.11305.9063.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,469.581,206.0065.2 %5.0399.80224.0644.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,081.631,230.0060.1 %5.0354.73212.4540.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,723.782,253.0039.5 %5.0653.53527.4819.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,853.803,895.0043.2 %5.0975.88551.0043.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,065.482,330.7042.7 %5.01,023.27629.5038.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,218.891,096.0066.0 %5.0623.93242.8261.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา9,070.7311,121.31-22.6 %0.01,061.30303.5671.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,137.041,987.0036.7 %5.0501.40128.1374.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,625.25664.0059.1 %5.059.8964.92-8.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,126.981,856.0040.6 %5.0642.95118.9981.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,933.82839.0071.4 %5.0509.84483.555.2 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,314.902,354.0029.0 %5.0662.00244.5663.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,636.9929,799.94-349.0 %0.01,175.401,672.76-42.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,876.993,036.0021.7 %5.01,023.27515.8549.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,859.362,881.0040.7 %5.01,308.51360.9972.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา8,699.824,926.7743.4 %5.0703.8590.2287.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,275.091,450.0085.9 %5.0566.88803.70-41.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,625.922,542.0429.9 %5.0627.13357.6243.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา6,620.263,519.0046.8 %5.0700.00175.6674.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา6,477.622,125.0067.2 %5.0719.01203.3271.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,888.622,950.50-2.1 %0.0418.29102.6575.5 %5.0
สพ.พังงา10,576.891,871.0082.3 %5.01,711.18389.5577.2 %5.0
รจจ.พังงา 60,089.0532,968.0045.1 %5.0597.01726.35-21.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,692.26930.0065.5 %5.0395.74174.8055.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,861.853,021.0074.5 %5.0900.74637.1629.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,882.101,474.0069.8 %5.0431.76419.902.7 %1.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,169.726,110.15-46.5 %0.0721.89721.780.0 %0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,064.712,271.0025.9 %5.0719.01176.4675.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,800.8811,216.635.0 %2.52,506.52419.2583.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)17,686.458,025.4654.6 %5.01,588.17559.4164.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,773.878,475.0068.3 %5.01,593.94561.4464.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,048.752,578.8068.0 %5.0313.43391.94-25.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา49,653.0055,869.00-12.5 %0.01,007.11534.1647.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,808.0218,062.008.8 %4.0583.81319.5045.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง21,685.1512,440.0042.6 %5.0650.11466.8728.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,709.685,970.0064.3 %5.0672.21353.1147.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,761.2615,178.88-10.3 %0.01,477.322,412.00-63.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,502.682,011.0042.6 %5.0738.03575.9322.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,708.61380.0086.0 %5.0414.79198.4452.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา15,130.268,973.9640.7 %5.03,962.163,063.3222.7 %5.0
รวม 503,698 340,758 32.35 % 43,258 24,159 44.15 %