จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,939.04766.0073.9 %5.0268.46229.9014.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11451.75-390.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,570.3711,072.2640.4 %5.059.76127.77-113.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,832.225,627.64-46.9 %0.0553.70183.3566.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,226.681,270.0060.6 %5.0382.55172.9254.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต32,171.0023,000.7028.5 %5.03,234.951,116.5465.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,406.323,840.0073.3 %5.0401.5750.3587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,029.322,166.0056.9 %5.0363.5495.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,250.291,236.0076.5 %5.0367.3944.6587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,788.051,367.0071.4 %5.0390.26100.7074.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,595.314,685.0029.0 %5.0629.7694.9584.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,055.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,445.027,785.64-75.2 %0.0781.89623.2020.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,807.961,629.0076.1 %5.01,051.9683.6092.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,172.441,777.0057.4 %5.0762.87281.0663.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,386.662,372.0030.0 %5.0439.6086.2980.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,163.001,481.0053.2 %5.0363.54313.9913.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,352.702,326.0030.6 %5.0420.58202.1651.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,807.312,187.00-21.0 %0.0353.03127.4263.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,015.261,773.0055.8 %5.0667.79568.1914.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,329.502,519.0024.3 %5.0401.5759.8585.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต5,643.4120,857.00-269.6 %0.01,067.13289.7472.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,253.473,545.0016.7 %5.0781.89506.4235.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,239.024,104.003.2 %1.5762.87674.8211.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,778.8015,737.5224.3 %5.0247.09196.1420.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,707.17753.0055.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,355.601,420.0057.7 %5.0439.6019.4095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,193.991,383.9056.7 %5.0363.54148.8859.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,244.513,551.0016.3 %5.0686.81234.3465.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,198.1228,837.00-365.3 %0.01,352.371,189.2112.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,452.81661.7887.9 %5.01,276.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,032.991,688.0058.1 %5.0705.8293.2986.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,025.1813,810.80-174.8 %0.01,048.11158.0384.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,270.401,671.0048.9 %5.0401.57374.936.6 %3.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,823.574,959.14-29.7 %0.0610.74673.49-10.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต4,036.431,175.0070.9 %5.0705.82111.2184.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,502.171,920.0045.2 %5.0477.63176.1863.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,713.843,901.00-5.0 %0.0553.7078.3485.9 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,828.685,742.8047.0 %5.0375.63281.9624.9 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 62,687.7333,285.7046.9 %5.0957.65667.9530.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,824.56884.0068.7 %5.0268.46152.8043.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,018.452,301.0042.7 %5.0667.79269.8059.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,387.188,577.18-59.2 %0.01,048.11436.4258.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,675.321,994.5045.7 %5.0553.70230.9958.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,006.521,204.4059.9 %5.0381.57173.2554.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,457.143,118.009.8 %4.5439.6062.1185.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต24,131.377,830.0167.6 %5.0638.67282.6955.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต27,024.414,033.5985.1 %5.0279.76105.0062.5 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,378.6018,420.6324.4 %5.0285.36145.5749.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,483.3160,824.60-39.9 %0.0640.16295.7453.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต152,596.1474,714.0051.0 %5.0458.20832.95-81.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,556.8117,649.00-0.5 %0.0355.68318.3510.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,258.3215,864.00-19.7 %0.0984.27868.8011.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,567.634,293.00-20.3 %0.0496.65100.1679.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,972.22650.0078.1 %5.0287.47127.1155.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 40,285.7458,279.83-44.7 %0.08,539.306,304.6626.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,204.2314,427.3362.2 %5.02,540.523,311.56-30.3 %0.0
รวม 701,104 522,949 25.41 % 42,390 24,906 41.25 %