จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,385.51131.0097.0 %5.0235.93129.2045.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,468.6412,208.00-173.2 %0.01,687.73334.8580.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,216.5063,269.53-3.4 %0.0259.98826.69-218.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,025.921.00100.0 %5.085.80240.85-180.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,589.433,303.6049.9 %5.070.7191.58-29.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,555.972,000.0056.1 %5.01,340.99428.4568.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 83,780.282,960.0021.7 %5.0747.9147.1293.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,601.363,105.0853.0 %5.0446.2445.6089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,413.924,089.4069.5 %5.04,634.88409.2091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,825.766,797.2050.8 %5.01,761.25453.8974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,909.885,812.8041.3 %5.02,738.731,048.8061.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,642.541,961.0057.8 %5.0235.5438.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,227.281,041.0075.4 %5.0347.93100.0171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,883.84466.0088.0 %5.0242.0151.0478.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,779.67368.0090.3 %5.0319.3238.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง3,874.48641.0083.5 %5.0378.0440.9389.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ365.91401.00-9.6 %0.0361.8870.7080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,118.34975.0076.3 %5.0421.8438.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,436.87414.0088.0 %5.0337.3164.1681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,325.99573.0082.8 %5.0491.6858.4288.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,926.24367.0090.7 %5.0297.7778.9773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,658.41171.0095.3 %5.0310.2584.6772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,714.21436.0088.3 %5.0326.6113.6795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,805.34451.0088.1 %5.0243.0344.4781.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,788.15518.0086.3 %5.0253.7380.2868.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,722.84243.0093.5 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,850.69611.0084.1 %5.0398.3259.5685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,782.20191.0095.0 %5.0209.2932.2184.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน10,973.865,994.0045.4 %5.0749.31103.5586.2 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย7,841.652,520.0067.9 %5.0563.25120.4778.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,136.888,395.62-63.4 %0.01,972.64986.1050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี28,036.569,707.4065.4 %5.09,804.97981.3590.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,803.351.00100.0 %5.0362.85176.7051.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,706.191,841.0032.0 %5.0445.59275.5038.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,981.601,024.0065.7 %5.0608.74669.75-10.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,354.991,848.0044.9 %5.0521.96282.4545.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,104.342,347.00-112.5 %0.0482.03106.4077.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,781.196,048.19-26.5 %0.01,453.15816.5143.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1111,125.792,606.0076.6 %5.08,321.21127.7598.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,262.92893.0072.6 %5.0897.36219.4575.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,332.85964.0071.1 %5.0891.60323.0063.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,338.673,582.8317.4 %5.01,844.66904.7551.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,525.783,270.127.3 %3.5977.741,215.05-24.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,981.464,551.308.6 %4.02,000.592,308.70-15.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี42,309.495,777.2886.3 %5.01,779.894,398.23-147.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,121.203,557.96-14.0 %0.0616.961,169.87-89.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,068.742,153.0057.5 %5.01,643.301,602.972.5 %1.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี4,766.033,362.0029.5 %5.01,221.91823.6532.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,081.942,928.1128.3 %5.01,628.593,050.43-87.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี18,222.1423,539.00-29.2 %0.01,624.29205.2087.4 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี301,801.72314,210.09-4.1 %0.0975.43902.507.5 %3.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,026.088,470.126.2 %3.03,013.59412.3086.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,578.121,515.0057.7 %5.01,019.13462.6554.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,895.046,249.48-60.4 %0.01,398.69546.0861.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,400.478,910.00-6.1 %0.03,031.48328.1589.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 107,914.318,809.75-11.3 %0.03,102.743,068.401.1 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี5,370.374,750.0011.6 %5.097.5270.9827.2 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,786.84461.0074.2 %5.081.1631.4361.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,786.84602.0066.3 %5.089.6148.1746.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,920.451,186.0059.4 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,294.911,063.0067.7 %5.0939.700.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,139.371,449.0053.8 %5.01,136.27371.4567.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,877.962,839.0026.8 %5.0688.27245.1064.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,562.2044,297.00-485.8 %0.02,502.383,698.75-47.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี10,127.302,082.0079.4 %5.01,320.031,125.0014.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,627.28873.0084.5 %5.01,320.04243.2081.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,260.5312,374.30-70.4 %0.01,795.44130.0692.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,777.2712,961.00-1.4 %0.02,149.221,558.0027.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,617.131,221.0089.5 %5.01,453.141,501.00-3.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,246.744,147.002.3 %1.01,282.01332.5074.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,197.512,455.0041.5 %5.01,282.00375.8770.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,023.904,251.0015.4 %5.01,434.15939.5534.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,971.913,443.1113.3 %5.0901.71178.6080.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,306.0211,166.0057.6 %5.0867.06650.5025.0 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,527.997,736.539.3 %4.5590.01360.0039.0 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี78,285.9869,699.4911.0 %5.01,595.831,858.59-16.5 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,394.0413,230.001.2 %0.52,429.031,583.6834.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,566.653,142.0052.2 %5.0749.56346.7553.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,338.014,261.0020.2 %5.01,715.05494.0071.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี43,852.2615,883.5563.8 %5.0842.67550.5234.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,381.102,795.0036.2 %5.0996.76379.3761.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,641.878,596.56-29.4 %0.01,548.23484.5068.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,831.221,252.0067.3 %5.0939.72171.0081.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,599.383,460.163.9 %1.5939.72529.5043.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)53,535.0616,617.8469.0 %5.05,118.79495.2590.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 18,399.5410,771.20-28.2 %0.0432.58315.4027.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,581.7810,596.8580.2 %5.02,154.18340.6284.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 342,338.258,481.1080.0 %5.01,705.96460.9573.0 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,508.255,942.6548.4 %5.0379.27415.00-9.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,734.272,761.00-1.0 %0.0300.61503.88-67.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี64,461.3775,139.00-16.6 %0.01,628.55762.0553.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,445.5914,736.004.6 %2.0933.63426.6054.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี110,335.5563,439.0042.5 %5.01,105.38623.2043.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี19,690.7220,232.00-2.7 %0.01,050.361,367.39-30.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,415.8720,469.00-17.5 %0.0912.27232.7574.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา48,264.1015,443.0068.0 %5.01,009.18361.7564.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,878.8121,468.0052.2 %5.01,000.42641.0735.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี62,552.8426,852.9357.1 %5.023,755.722,296.2790.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี23,029.2420,580.0010.6 %5.01,102.57247.9577.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,150.000.10100.0 %5.01,228.2594.3692.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,421.563,390.500.9 %0.5687.50659.504.1 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,837.197,233.00-49.5 %0.01,541.311,885.25-22.3 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,707.861,534.0043.4 %5.0185.1938.6979.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,822.20656.0076.8 %5.0695.86268.2061.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,377.7322,074.00-27.0 %0.04,154.186,305.14-51.8 %0.0
รวม 1,628,950 1,168,675 28.26 % 155,379 68,539 55.89 %