จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,643.12722.3072.7 %5.02,449.7063.1797.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,384.04585.0086.7 %5.0102.4876.0025.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง120,084.9827,353.0577.2 %5.0796.25153.8380.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,000.431,720.4042.7 %5.0537.82112.3879.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,136.961,446.7053.9 %5.0537.8246.3091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง14,465.3111,478.0020.7 %5.01,716.81563.7367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,918.26662.0083.1 %5.0222.7550.9077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,341.61379.0091.3 %5.0337.2595.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,188.34430.0089.7 %5.0321.1495.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น4,145.23497.0088.0 %5.0258.570.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,636.845,758.00-24.2 %0.01,013.22433.1057.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,874.293,501.669.6 %4.5823.06573.7430.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,655.46417.0084.3 %5.0420.63180.5057.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,115.192,757.8033.0 %5.0689.96410.4040.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,290.401,076.4067.3 %5.0613.92407.1533.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,129.741,281.6059.1 %5.0537.83198.4863.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,197.94963.0069.9 %5.0575.85729.33-26.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,140.292,507.00-17.1 %0.0389.20323.7816.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,935.561,001.0074.6 %5.0880.14673.1023.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,299.021,493.1054.7 %5.0613.90171.1772.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,449.837,831.6837.1 %5.0900.35243.4173.0 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง65,719.1343,321.8034.1 %5.0371.72488.25-31.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,043.031,482.0051.3 %5.0491.61510.75-3.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,756.132,860.4939.9 %5.071.00234.68-230.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,288.33803.2075.6 %5.0613.8890.6585.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,965.662,474.0016.6 %5.0480.77382.5720.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,798.852,354.0038.0 %5.0651.91216.6066.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,765.1225,236.20-273.0 %0.01,152.55969.7415.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,257.555,015.50-17.8 %0.0899.12504.9143.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,289.241,393.0057.6 %5.0613.88206.3066.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,581.236,228.00-35.9 %0.0899.12112.8987.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,309.591,858.3043.9 %5.0613.88529.3613.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,101.983,537.40-14.0 %0.0518.80511.531.4 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,244.482,346.0027.7 %5.0442.64217.8050.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,439.541,448.0067.4 %5.0766.01182.5776.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,985.611,839.0638.4 %5.0442.74125.2371.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง42,879.102,300.0094.6 %5.013,925.08400.5297.1 %5.0
รจจ.ระนอง 925,377.1323,685.3297.4 %5.08,701.18377.0095.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,692.40741.6072.5 %5.0366.67180.6750.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง6,139.534,596.0025.1 %5.01,374.52665.9151.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,437.651,178.0065.7 %5.0670.95324.2651.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,348.403,741.46-11.7 %0.0613.88441.1028.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,983.571,566.0047.5 %5.0396.09397.23-0.3 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,357.112,282.0032.0 %5.0575.85342.9540.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง28,280.8412,683.0055.2 %5.03,207.77414.3287.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,977.312,496.0037.2 %5.0277.61336.50-21.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,245.5533,743.00-1.5 %0.0875.61716.4418.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง15,392.2210,449.0032.1 %5.0520.011,815.10-249.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี22,593.9110,376.0054.1 %5.0584.92253.9356.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,921.6615,322.29-71.7 %0.01,363.641,329.052.5 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,630.762,401.0033.9 %5.0746.99934.05-25.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,435.241,528.0055.5 %5.0423.7294.2777.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,440,271 305,147 78.81 % 58,393 19,909 65.91 %