จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,763.791,122.0059.4 %5.0486.41112.9176.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,690.469,937.0040.5 %5.064.62175.43-171.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,972.301.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,085.331,745.0043.4 %5.0619.5250.4391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,319.2811,819.6038.8 %5.01,855.56549.1070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,678.141,534.0067.2 %5.0295.8350.3583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,325.91398.0090.8 %5.0316.5261.3180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,952.55375.0090.5 %5.0257.7534.2586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,378.08687.0091.8 %5.0492.7881.4883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม4,009.55348.0091.3 %5.0387.4563.3683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,881.20255.0093.4 %5.0478.9854.3088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,902.35491.0087.4 %5.0305.4158.5980.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,012.00467.0088.4 %5.0322.0958.2281.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,548.696,072.00-71.1 %0.0771.90210.5672.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร10,879.184,875.0055.2 %5.01,170.98688.3541.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,880.051,226.0068.4 %5.0999.84601.3539.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,068.401,323.0056.9 %5.0657.5578.9888.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1424,810.336,368.9374.3 %5.08,875.191,767.0080.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,429.741,825.0046.8 %5.0809.68166.2579.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,875.451.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,024.532,991.83-47.8 %0.0509.86591.67-16.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,634.551.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,047.672,492.0038.4 %5.0758.01525.9630.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,866.689,058.10-54.4 %0.01,266.06221.7982.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร74,548.4956,008.0024.9 %5.0604.50404.5033.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,318.671.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,416.077,041.00-59.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7049.9221.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,438.62490.0085.8 %5.0771.650.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,816.37158.0094.4 %5.0600.53333.7744.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,218.091,582.4850.8 %5.0752.63271.3363.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร11,088.3247,447.12-327.9 %0.02,597.212,104.2819.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,763.072,478.6063.4 %5.01,570.351,749.49-11.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,504.272,099.0040.1 %5.0771.65111.4485.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,273.4111,684.30-86.3 %0.01,380.16126.3590.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,919.292,034.0081.4 %5.0733.62337.8753.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,589.832,673.6825.5 %5.0828.72225.6372.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,348.202,237.0033.2 %5.0733.62202.3572.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,480.601,638.0052.9 %5.0748.17361.5151.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,620.593,197.1711.7 %5.0619.5268.8888.9 %5.0
สพ.ชุมพร3,522.523,100.0012.0 %5.0771.65266.1065.5 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,578.6432,009.0026.5 %5.0879.07417.7652.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,545.68688.0073.0 %5.0486.4162.5587.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,363.363,641.0032.1 %5.01,266.06522.0058.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,261.281,108.0066.0 %5.0695.58279.3059.8 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,469.785,260.00-17.7 %0.01,056.89475.0055.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,306.04530.0084.0 %5.0714.63363.2949.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,246.705,388.97-66.0 %0.0771.65239.2269.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,819.132,336.8078.4 %5.0782.19596.9023.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 131,125.3011,264.0063.8 %5.01,350.13476.4664.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 216,878.4210,265.0839.2 %5.01,383.16428.4569.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,200.8012,880.6078.2 %5.0246.03466.45-89.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,527.402,214.0012.4 %5.0307.690.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,157.9335,012.0028.8 %5.01,049.17298.3071.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร31,407.9923,092.0026.5 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์3,937.2320,538.00-421.6 %0.0617.24429.6730.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,715.2417,789.97-6.4 %0.0713.89279.8860.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน42,933.8921,516.0049.9 %5.0820.11371.4454.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,763.9519,326.00-3.0 %0.02,623.31600.0077.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,846.923,052.0037.0 %5.0771.65449.7941.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,767.061,001.0063.8 %5.0486.41230.0852.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,063.5212,592.0049.8 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 681,819 450,787 33.88 % 61,295 25,318 58.69 %