จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,740.751,008.0063.2 %5.0434.33156.2064.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,641.385,786.00-58.9 %0.0757.58234.6569.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,361.922,249.0033.1 %5.0662.5039.0494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,075.6110,880.00-8.0 %0.02,356.731,238.8047.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,616.402,196.0060.9 %5.0283.96115.0559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,670.26917.0080.4 %5.0486.36104.3678.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,227.82621.0085.3 %5.0292.48101.3565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,353.85701.0083.9 %5.0312.85103.0567.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,330.161,054.0075.7 %5.0276.44102.4862.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,118.60808.0080.4 %5.0137.1966.9751.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,206.25514.0087.8 %5.0400.40103.8274.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,933.64426.0093.9 %5.01,744.3497.5894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ4,073.25422.0089.6 %5.0275.716.4997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,109.54482.0088.3 %5.0260.806.8597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,402.30219.0095.0 %5.0384.977.0698.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 4,180.295,303.59-26.9 %0.0985.77823.2116.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,960.391,784.0055.0 %5.0909.71694.5523.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,995.385,353.61-34.0 %0.01,383.13881.5936.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,410.312,611.0023.4 %5.0700.55423.8439.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1028,520.8552,607.81-84.5 %0.010,501.036,320.9539.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,128.60963.0069.2 %5.0646.200.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,959.633,432.0013.3 %5.0909.713,239.07-256.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,291.402,205.603.7 %1.5544.15706.69-29.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,683.751,784.0951.6 %5.0619.19543.1112.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี39,103.014,327.0088.9 %5.014,972.39390.0297.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี4,247.1314,166.33-233.6 %0.01,004.79491.0851.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,577.4916,449.00-30.8 %0.04,229.055,727.55-35.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี44,951.822,941.0093.5 %5.017,301.52469.9997.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,751.71777.0071.8 %5.0434.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,991.141,018.0066.0 %5.0529.39226.4457.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,041.364,440.37-9.9 %0.0890.71606.9231.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,323.230.00100.0 %5.01,385.111,793.28-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,396.093,874.0011.9 %5.01,080.88104.2190.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,602.653,069.0014.8 %5.0776.61372.4152.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,179.0128,842.64-42.9 %0.03,648.03293.7791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,127.341,942.0052.9 %5.0985.79362.2863.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,798.801,884.0050.4 %5.0852.68482.0443.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,703.481,509.0059.3 %5.0814.65248.1269.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,351.795,970.58-11.6 %0.01,385.13582.8357.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี3,547.333,412.923.8 %1.5719.5792.5287.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,381.021,681.0050.3 %5.0681.53275.5059.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี7,152.9017,670.00-147.0 %0.01,411.80712.1949.6 %5.0
รจก.ลพบุรี 64,378.1419,026.6070.4 %5.01,052.37707.7332.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,990.631,532.0048.8 %5.0529.41230.6656.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,603.471,589.8955.9 %5.0738.58167.7877.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,361.961,321.0060.7 %5.0681.54301.0355.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,300.274,157.5021.6 %5.01,224.801,409.90-15.1 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี3,842.502,563.3633.3 %5.0852.68340.1660.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,863.216,176.6410.0 %5.01,501.59939.0737.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,842.727,466.40-9.1 %0.02,031.68202.9790.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,019.1719,452.54-29.5 %0.01,271.44714.5443.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 210,691.8613,520.11-26.5 %0.02,179.341,340.4238.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,771.6614,421.00-149.9 %0.0378.79408.50-7.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี130,310.59127,420.002.2 %1.02,234.571,947.7112.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,630.4511,323.002.6 %1.0663.40318.3952.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,976.1811,864.0034.0 %5.0609.90340.7444.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,429.2414,830.7439.3 %5.0835.60873.05-4.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,508.4412,101.0016.6 %5.0659.77691.43-4.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,152.8222,954.0050.3 %5.0740.53884.44-19.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล56,323.9921,464.0061.9 %5.0851.26210.8075.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 10,596.242,452.2976.9 %5.04,228.9528.4799.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,843.8216,145.0159.5 %5.02,504.641,997.2520.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,857.063,200.0017.0 %5.0852.66497.7141.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,234.691,688.2047.8 %5.0624.49288.4153.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,692.6527,028.61-19.1 %0.03,637.098,067.34-121.8 %0.0
รวม 808,118 581,999 27.98 % 109,609 52,257 52.32 %