จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,206.082,934.508.5 %4.01,507.48221.3885.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 653,569.615,758.0089.3 %5.0213.32209.901.6 %0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,163.27624.6080.3 %5.0391.13284.1627.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา44,636.1250,928.00-14.1 %0.0190.17302.75-59.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา22,977.218,377.2963.5 %5.01,707.52512.3070.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,001.0413,026.00-117.1 %0.01,460.27358.5375.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,260.452,141.2234.3 %5.0756.65132.2982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1230,752.5048,696.60-58.4 %0.08,328.83276.4596.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,073.5332,065.60-99.5 %0.03,610.431,365.9962.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,933.371,364.2072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1251.5480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,668.051,060.0077.3 %5.0544.27117.1278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,215.93564.0086.6 %5.0394.46113.4771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,999.30364.0090.9 %5.0388.7495.0075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,289.41518.0087.9 %5.0299.3295.9567.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,061.31685.1783.1 %5.0208.35126.8539.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,135.77473.0088.6 %5.0347.43123.9264.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,040.73306.0092.4 %5.0460.01104.5077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,186.80541.0087.1 %5.0340.0661.7581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,101.321,473.0075.9 %5.0462.61247.4746.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0468.55109.2576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,000.59569.0085.8 %5.0182.5561.7566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,074.16433.0089.4 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,982.71256.0093.6 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,936.25274.0093.0 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,157.54400.0090.4 %5.0194.4947.5075.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,518.2215,332.70-80.0 %0.01,660.05957.1042.3 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์16,483.8126,341.50-59.8 %0.01,923.96383.8080.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา21,944.2180,093.01-265.0 %0.02,058.45386.1581.2 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,907.5918,906.42-112.3 %0.01,422.85611.7057.0 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,845.246,163.25-234.0 %0.0882.62186.9578.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,899.189,199.75-16.5 %0.01,974.571,485.8024.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,767.3110,525.34-55.5 %0.01,912.581,937.11-1.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,114.181,435.2065.1 %5.0699.63190.7872.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,277.564,723.6424.8 %5.01,802.532,050.54-13.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,556.065,044.669.2 %4.51,469.05487.8066.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,877.783,352.3031.3 %5.0889.78692.5122.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1618,929.8648,237.01-154.8 %0.06,134.244,942.8519.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,557.431,155.0067.5 %5.01,291.52579.1255.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,815.952,872.7040.4 %5.01,583.13965.9039.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา216,859.772,254.0099.0 %5.0889.76713.4519.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,378.503,768.4029.9 %5.01,919.04580.1169.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา15,324.5311,929.4322.2 %5.01,510.83249.6583.5 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,326.453,209.7225.8 %5.01,887.80342.5381.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,586.213,499.6237.4 %5.01,821.571,281.4129.7 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,943.672,525.4036.0 %5.01,023.45739.0827.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 978,790.331,622.2197.9 %5.04,669.931,561.0666.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา34,172.9715,125.5355.7 %5.02,664.50625.1076.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,798.0211,641.871.3 %0.54,443.962,976.3533.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,724.733,033.0018.6 %5.01,041.91447.7557.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,249.673,337.51-2.7 %0.0949.76906.574.5 %2.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,846.3813,084.1911.9 %5.04,387.703,617.4517.6 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก35,903.7325,466.9529.1 %5.0470.47294.9537.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,381.23465.8066.3 %5.068.2860.1212.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,887.95837.0078.5 %5.0946.8389.6090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,263.731,063.0067.4 %5.0699.62541.6922.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,429.642,534.0026.1 %5.0775.69416.9046.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา16,675.2850,840.80-204.9 %0.01,415.881,284.409.3 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,006.177,262.80-3.7 %0.02,201.89607.3472.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา3,911.661,634.1058.2 %5.0566.86398.6429.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,727.1712,931.08-20.5 %0.03,190.72241.5392.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,203.4714,312.0038.3 %5.02,839.581,135.2060.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,721.741.00100.0 %5.0908.78557.6538.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา37,793.233,568.5090.6 %5.014,999.66390.5097.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,629.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,522.852,446.0055.7 %5.01,175.00612.6647.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,985.4213,872.00-178.3 %0.0870.75127.1785.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,381.6813,835.3520.4 %5.0698.03272.6460.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา68,832.3717,833.0074.1 %5.0919.55599.8234.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา74,574.0019,362.8074.0 %5.01,396.201,039.0525.6 %5.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 38,532.7915,644.3459.4 %5.0877.55571.4634.9 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา49,823.9161,049.00-22.5 %0.01,152.72641.4144.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 913,782.867,129.4048.3 %5.01,843.57824.2555.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,841.131,144.0059.7 %5.0623.56305.2451.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,968.671,330.0066.5 %5.0984.84723.5026.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา37,345.8224,896.0033.3 %5.02,264.94703.0069.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,047.891,555.0061.6 %5.01,079.92259.3876.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,109.146,632.90-8.6 %0.01,517.29818.9946.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,292.442,643.8438.4 %5.0775.52478.9638.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,654.664,058.5628.2 %5.01,868.37620.2566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,785.786,576.05-37.4 %0.01,308.14664.1049.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,242.038,287.00-95.4 %0.01,792.73415.4076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 144,337.789,582.6178.4 %5.01,005.72780.9022.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 240,775.2311,304.0072.3 %5.01,232.09285.0076.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3127,303.1010,382.8591.8 %5.01,695.35780.4354.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)26,320.574,217.0084.0 %5.064,781.23709.0098.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,267.7916,891.96-3.8 %0.0382.47370.493.1 %1.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา9,876.047,415.0024.9 %5.0411.33385.326.3 %3.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา45,498.075,027.8988.9 %5.0447.53485.40-8.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ25,111.8623,856.005.0 %2.5731.771,043.06-42.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา30,986.8051,627.00-66.6 %0.0708.62760.05-7.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร80,521.3047,499.0041.0 %5.0968.10895.257.5 %3.5
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ36,509.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,723.1616,464.0044.6 %5.0770.24671.6812.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,936.921,551.5547.2 %5.01,394.78132.0090.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,877.5629,226.47-63.5 %0.02,255.733,642.30-61.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,460.0912,997.99-24.3 %0.02,755.741,549.1343.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา39,662.6620,346.1248.7 %5.0948.59557.6841.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,783.85934.0075.3 %5.01,172.75232.1980.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,272.733,499.0833.6 %5.0854.30776.949.1 %4.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,567.355,806.00-4.3 %0.01,793.70311.6082.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,360.285,570.35-27.8 %0.01,553.37403.6574.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,837.401,668.0041.2 %5.0490.37115.8776.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,039.01597.0080.4 %5.0623.56407.5534.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,991.0735,420.0021.3 %5.018,840.071.85100.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา17,133.687,350.0557.1 %5.05,262.196,238.22-18.5 %0.0
รวม 1,894,258 1,139,328 39.85 % 242,808 73,891 69.57 %