จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,519.06612.0075.7 %5.0399.31142.1864.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,527.125,443.2436.2 %5.0125.16187.76-50.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.887,624.9961.0 %5.071.29125.12-75.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,086.051,057.0065.7 %5.0589.45165.1072.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,146.372,709.0013.9 %5.0608.4795.2984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,883.997,921.8033.3 %5.02,510.06830.3066.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,218.061,223.0076.6 %5.0303.0776.0074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,779.29968.0074.4 %5.0275.5076.2372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,151.91756.0081.8 %5.0315.4283.8473.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,539.93595.0086.9 %5.0274.0875.4572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,951.64340.0091.4 %5.0253.0192.7863.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,805.23716.0081.2 %5.0314.7476.1375.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,935.69234.0094.1 %5.0263.8363.2376.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,918.50562.0085.7 %5.0298.3460.4479.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,911.91271.0093.1 %5.0139.789.2293.4 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,105.454,286.3061.4 %5.0759.52297.3560.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,425.484,376.501.1 %0.51,121.901,100.101.9 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง617,044.881,976.0099.7 %5.0257,001.2098.85100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,098.191,707.0058.3 %5.01,007.79868.4413.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,010.55598.0080.1 %5.0646.50263.0059.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,028.781,101.0063.6 %5.0551.42476.0013.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,803.741,247.0074.0 %5.01,140.92945.2517.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง2,227.132,639.00-18.5 %0.0550.62520.605.5 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,675.703,894.4631.4 %5.01,255.001,086.8013.4 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,610.061,477.8059.1 %5.0836.66190.0077.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,780.9912,822.52-89.1 %0.01,369.1195.3093.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง141,606.0995,725.0132.4 %5.0448.74820.70-82.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,559.502,225.0037.5 %5.0798.63487.0539.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,980.793,308.8844.7 %5.03,287.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,071.892,100.0058.6 %5.078.0695.61-22.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,016.92355.0088.2 %5.0684.530.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,830.86878.0069.0 %5.0570.44142.1475.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,637.973,257.0010.5 %5.0798.63327.3059.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,295.4026,645.41-323.3 %0.01,654.352,317.50-40.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,872.174,432.009.0 %4.51,331.08234.9182.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,824.971,374.0071.5 %5.0760.60220.4071.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,054.8511,638.61-28.5 %0.01,350.77167.2087.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,025.752,374.0041.0 %5.01,026.81574.7544.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,065.392,907.5028.5 %5.0931.74509.6545.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,543.362,125.0040.0 %5.0779.61362.5453.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,139.042,117.0048.9 %5.01,007.81601.3540.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,297.603,738.00-13.4 %0.0627.4977.9087.6 %5.0
สพ.ตรัง12,079.6510,325.0014.5 %5.0966.12352.4563.5 %5.0
รจจ.ตรัง 149,160.9247,125.0168.4 %5.01,023.071,076.85-5.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,756.94598.0078.3 %5.0437.3338.0091.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,881.973,259.0016.0 %5.0893.71311.6065.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,045.681,007.0066.9 %5.0570.44303.0546.9 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,232.204,500.2414.0 %5.01,007.79478.8052.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,263.751,026.0068.6 %5.0665.52300.2054.9 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,594.804,766.82-3.7 %0.0798.62784.701.7 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,873.596,551.9739.7 %5.0713.69550.2522.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)35,086.489,189.4073.8 %5.02,408.80751.3068.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 124,030.1312,498.6848.0 %5.01,227.10529.0056.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 229,964.0910,795.6764.0 %5.01,353.51645.0552.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,617.254,831.3627.0 %5.0329.57816.05-147.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,451.9764,007.00-4.2 %0.01,048.37860.2017.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,636.7129,217.99-23.6 %0.0708.01836.75-18.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,136.3518,672.52-9.0 %0.0631.81383.2539.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง18,933.6416,241.6714.2 %5.0573.87309.1546.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง54,357.6222,879.6457.9 %5.0668.10513.0023.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน14,228.916,605.9953.6 %5.0624.74409.4534.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด49,631.6825,848.0047.9 %5.0758.60190.6974.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,869.5615,296.00-55.0 %0.01,739.76794.1154.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,127.3918,420.0050.4 %5.0760.77253.1566.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,618.102,141.0040.8 %5.0855.66504.5241.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,809.78781.0072.2 %5.0475.36137.4671.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง35,123.6011,434.2067.4 %5.03,989.867,637.17-91.4 %0.0
รวม 1,580,085 580,378 63.27 % 311,062 34,807 88.81 %