จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,672.94768.0071.3 %5.0371.09116.8568.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,054.641,884.2189.6 %5.062.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,174.782,264.3028.7 %5.0634.89205.2067.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,696.691,240.0066.5 %5.0599.3028.5795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,414.289,366.6030.2 %5.02,443.85767.6968.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,362.96321.0092.6 %5.0328.4347.5285.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,089.12404.0090.1 %5.0243.8523.2890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน4,019.41356.0091.1 %5.0247.5780.2867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,009.28445.0088.9 %5.0241.2874.5869.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต4,055.78186.0095.4 %5.0383.9662.9783.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,957.59233.0094.1 %5.0282.4663.7677.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,969.78286.0092.8 %5.0145.8456.9660.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,971.45403.0089.9 %5.0185.1163.3665.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,066.214,347.18-6.9 %0.0829.42454.1045.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,478.45678.0072.6 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,278.361,879.0064.4 %5.0847.48356.2558.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,601.511,236.0065.7 %5.0484.89291.6839.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง6,324.83727.0088.5 %5.0694.36592.8014.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,305.862,032.0061.7 %5.0903.551,328.10-47.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,028.331,854.008.6 %4.0476.86264.3044.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,949.733,132.0036.7 %5.01,302.88976.3625.1 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,433.592,395.0055.9 %5.0702.79466.8133.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,711.598,472.5938.2 %5.01,207.81211.1082.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,719.932,977.3820.0 %5.0751.43498.7533.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,840.781,141.0038.0 %5.045.54129.20-183.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,862.28190.0093.4 %5.0447.1663.8685.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง2,978.82842.0071.7 %5.0485.20399.9517.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,418.082,641.0822.7 %5.0656.33209.0068.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง9,355.1030,747.28-228.7 %0.08,419.871,457.1382.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,508.906,254.00-13.5 %0.01,530.23721.0552.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,558.611,654.0063.7 %5.0618.68263.3357.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,414.266,159.16-13.8 %0.01,150.7585.5392.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,774.04693.0081.6 %5.0808.48732.459.4 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,936.052,398.0039.1 %5.0884.54446.6749.5 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,226.89861.0079.6 %5.0601.11290.3251.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,511.022,201.0051.2 %5.0903.56384.2157.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,193.984,269.1617.8 %5.0656.3532.4295.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,812.981,675.0084.5 %5.02,881.41545.5281.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 42,301.1926,041.5738.4 %5.0823.17808.481.8 %0.5
ทสป.บ้านนาวง 7,002.168,877.50-26.8 %0.0385.79709.00-83.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,765.88764.0072.4 %5.0409.18180.0056.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,858.07463.8083.8 %5.0556.54187.1566.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,335.663,989.638.0 %4.0770.44268.2465.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,743.07398.0089.4 %5.0732.41179.5575.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 194,803.789,613.7489.9 %5.01,074.23607.0043.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 234,333.398,051.4876.5 %5.01,166.17800.6531.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,703.713,032.9088.2 %5.0315.65596.09-88.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,266.2391,524.00-6.1 %0.01,542.12592.1361.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,540.8418,099.0031.8 %5.0699.46591.5415.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง192,717.9419,063.2090.1 %5.03,868.76375.2590.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,186.7713,018.0228.4 %5.0607.40439.4527.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน15,198.63205.5298.6 %5.0513.34223.8456.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 39,998.4116,656.0058.4 %5.0525.74334.1636.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง27,888.3515,864.0043.1 %5.01,625.561,503.907.5 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,441.291,978.2942.5 %5.0668.29355.3046.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,924.59734.0074.9 %5.0443.76270.5839.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,133.8114,738.008.7 %4.04,090.152,055.3749.7 %5.0
รวม 845,883 362,726 57.12 % 55,617 24,240 56.42 %