จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,806.561.00100.0 %5.0369.29123.5066.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,821.357,677.0044.5 %5.078.739.0088.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,783.781,074.0061.4 %5.0350.28119.8565.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,251.161,810.0044.3 %5.0540.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,155.7713,576.0035.8 %5.02,156.81484.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,899.83869.0082.3 %5.0230.2261.7573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,932.08291.0092.6 %5.0238.42170.0528.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,035.64482.0088.1 %5.0169.3428.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,954.31544.0086.2 %5.0198.0448.4575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,008.88353.0091.2 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,897.68315.0091.9 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,927.77240.0093.9 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,937.18305.0092.3 %5.0190.5351.3073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,848.65343.0091.1 %5.0195.99117.8039.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,851.67143.0096.3 %5.0233.41179.5523.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,962.14316.0092.0 %5.0172.2995.0044.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,850.48193.0095.0 %5.0250.2160.8075.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี10,332.724,379.6157.6 %5.0491.82342.0030.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,609.451,209.0078.4 %5.0730.61614.6515.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ4,111.71599.0085.4 %5.0411.44190.0053.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,312.221,380.0074.0 %5.01,396.171,517.15-8.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,269.691,410.0056.9 %5.0559.47289.7548.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,300.81621.0081.2 %5.0559.47619.40-10.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,563.951,723.0051.7 %5.0768.63443.2142.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,349.632,498.0025.4 %5.0516.06538.65-4.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,237.233,553.5132.1 %5.01,358.141,506.70-10.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,550.032,058.4642.0 %5.0673.55297.8255.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,777.199,618.0030.2 %5.01,187.00210.7782.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,006.312,241.9944.0 %5.0863.72237.4972.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี6,543.661,160.0082.3 %5.047.5432.0032.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,399.06740.0078.2 %5.0616.5248.4592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,986.32251.0091.6 %5.0445.37333.4525.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,228.922,769.7434.5 %5.0806.67397.3050.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,452.70902.0087.9 %5.01,890.594,311.35-128.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,888.464,118.0047.8 %5.01,605.35593.7563.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,970.18980.0075.3 %5.0787.66221.7771.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,582.707,592.00-15.3 %0.01,015.8584.5591.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,507.411,503.0085.7 %5.0559.47342.6138.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,166.74940.0077.4 %5.0825.69389.5052.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี5,919.61920.0084.5 %5.0977.80269.8072.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,757.361,706.0064.1 %5.01,015.85377.6962.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,971.361,905.0035.9 %5.0426.36167.7860.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี30,123.5610,640.0064.7 %5.0584.54104.5082.1 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี61,241.9334,478.0043.7 %5.0874.32877.05-0.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,181.42860.0073.0 %5.0521.42396.8523.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,962.652,617.6547.3 %5.0996.84362.0863.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,468.921,371.5060.5 %5.0559.45332.5040.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,275.175,842.7752.4 %5.01,244.04629.9749.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,048.442,500.0038.2 %5.0882.74223.0074.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี7,186.18757.4889.5 %5.01,072.90756.0529.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,010.281,823.0077.2 %5.0992.48170.2982.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 188,659.639,690.0089.1 %5.0725.03617.5014.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 218,865.1910,200.7345.9 %5.0856.41624.6027.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 342,816.436,300.7085.3 %5.0720.71828.83-15.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,119.354,067.4033.5 %5.0329.57267.9018.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี49,131.7741,273.0016.0 %5.0907.301,311.95-44.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี38,377.3631,536.0017.8 %5.0655.58589.9510.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี59,473.9228,810.0051.6 %5.0566.99339.1540.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี78,889.1623,343.7670.4 %5.0616.611,302.85-111.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี47,330.2716,975.0064.1 %5.0570.131,113.51-95.3 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี91,375.8526,316.0071.2 %5.0604.781,876.91-210.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,792.1713,047.02-2.0 %0.01,322.741,693.63-28.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,271.811,991.8039.1 %5.0559.47305.8345.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,666.03466.0082.5 %5.0312.24372.10-19.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,662.3513,524.0069.7 %5.06,743.8311,380.74-68.8 %0.0
รวม 947,650 373,742 60.56 % 49,654 42,634 14.14 %