จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา3,827.40160.0095.8 %5.0431.54151.2265.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0191.20600.38-214.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา12,316.625,228.3157.6 %5.095.54168.66-76.5 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)32,237.398,655.7373.2 %5.0169.68658.12-287.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,742.891,475.0046.2 %5.0250.47193.8022.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,279.0180.0097.6 %5.0470.3547.1290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา11,026.5315,310.00-38.8 %0.01,909.88497.7073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,676.42462.0087.4 %5.0172.9297.8543.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,715.79512.0086.2 %5.0220.3796.9056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,645.46224.0093.9 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,634.02435.0088.0 %5.0258.15119.7053.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,615.38280.0092.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,724.40430.0088.5 %5.0281.3255.1080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6361.7587.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง11,277.268,662.0023.2 %5.0998.36434.9556.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,207.13750.0076.6 %5.0610.14735.30-20.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0400.74171.0057.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,031.881,901.0062.2 %5.01,414.421,563.70-10.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,564.521,309.0063.3 %5.0614.35285.0053.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา4,878.11531.0089.1 %5.0558.70215.5861.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา11,673.312,024.6382.7 %5.01,219.071,363.68-11.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,348.565,493.0013.5 %5.01,475.04326.8477.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,616.542,650.4742.6 %5.01,281.31834.1034.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,171.261,717.5045.8 %5.0634.76232.8163.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,111.2711,164.3114.8 %5.01,376.39344.1675.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,034.952,739.0032.1 %5.0996.07174.2782.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.4297.19-53.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,439.75692.0071.6 %5.0463.6231.8993.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,847.59477.0083.2 %5.0501.66238.2552.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,928.973,830.002.5 %1.0939.02545.1541.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา7,780.4921,660.18-178.4 %0.01,703.11439.7574.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา9,872.764,639.3853.0 %5.02,118.01683.0067.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,459.281,293.0062.6 %5.0668.97279.8458.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา7,034.798,358.64-18.8 %0.01,189.13142.8088.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,426.33979.0090.6 %5.0691.81276.0260.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,653.383,653.030.0 %0.5900.99167.4681.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,971.402,368.0052.4 %5.0767.92180.5176.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,384.892,654.8650.7 %5.0958.03191.9080.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,273.142,554.8021.9 %5.0496.0471.8385.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,851.233,124.0068.3 %5.0946.17829.7812.3 %5.0
รจก.ยะลา 25,704.9045,150.30-75.6 %0.0694.64745.00-7.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,226.425,004.79-55.1 %0.0577.71498.0113.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,811.882,876.0024.6 %5.0713.99117.8083.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,831.631,817.0035.8 %5.0459.23260.3043.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,284.164,739.03-10.6 %0.01,053.11409.8561.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา3,648.251,080.0070.4 %5.0843.94235.4672.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา11,392.025,983.6147.5 %5.01,021.432.0099.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา39,892.513,638.0390.9 %5.0432.044.7498.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 165,322.3013,740.5079.0 %5.021,056.01481.8197.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 225,568.739,697.9862.1 %5.01,124.24353.7068.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,858.244,854.0071.2 %5.01,861.82579.9768.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,843.663,176.5096.4 %5.0460.82529.15-14.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา55,262.1458,481.99-5.8 %0.01,250.64889.2128.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา150,619.1931,369.0079.2 %5.0648.50254.8260.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา19,835.4914,831.0025.2 %5.0613.47209.0065.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน22,769.7819,524.0014.3 %5.0649.551,530.45-135.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง30,407.9516,568.0045.5 %5.0937.52188.1079.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา10,326.612.00100.0 %5.02,901.452.0099.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,969.2651,815.225.7 %2.51,139.45812.5428.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 4,151.983,487.0016.0 %5.0767.87484.5036.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,546.60144.0094.3 %5.0463.62125.4073.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา76,421.3914,796.0080.6 %5.021,480.788,428.4260.8 %5.0
รวม 950,975 441,254 53.60 % 90,318 30,890 65.80 %