จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,175.921,420.0055.3 %5.0462.22386.0616.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส12,661.7818,583.48-46.8 %0.076.90120.96-57.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,778.329,126.0042.2 %5.0101.7029.9670.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,678.843,967.29-7.8 %0.0557.32177.6568.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,137.241,700.0045.8 %5.0350.4235.0990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,492.028,772.0016.4 %5.02,668.081,027.9061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,919.23243.0093.8 %5.0275.6388.0868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,856.49261.0093.2 %5.0329.2484.0474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,898.00371.0090.5 %5.0362.7688.0575.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,515.80137.0096.1 %5.0433.7559.4586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,217.96468.0088.9 %5.0406.6370.3182.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,943.89198.0095.0 %5.0252.0088.5064.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ996.8714.7598.5 %5.0222.49132.0540.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,822.51213.0094.4 %5.0187.7084.4855.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,884.84775.0080.1 %5.0205.6589.4856.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,967.23364.0090.8 %5.0181.4884.4253.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,883.5613.0099.7 %5.0160.3865.1759.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,138.31312.0092.5 %5.0201.2240.8579.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,537.8822,129.74-132.0 %0.01,234.78223.2581.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ11,050.0312,968.00-17.4 %0.0682.06170.7075.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส10,472.105,630.0046.2 %5.0709.431,210.37-70.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,893.241.00100.0 %5.0371.25304.0018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,752.48501.0081.8 %5.0440.77108.3075.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,559.64636.0075.2 %5.0500.83228.0054.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,934.27959.2067.3 %5.0519.2262.8587.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,775.684,419.0065.4 %5.01,679.251,610.234.1 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,437.46958.0072.1 %5.0747.46358.8052.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส8,231.35672.4091.8 %5.0705.17545.9522.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,052.252,026.0050.0 %5.01,051.72733.4030.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,037.402,257.94-10.8 %0.0502.14586.26-16.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,906.232,128.0045.5 %5.01,032.721,306.46-26.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,146.111,238.1060.6 %5.0671.40311.6053.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส8,870.928,422.385.1 %2.51,298.93298.7377.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส86,580.4498,251.07-13.5 %0.0644.29343.7546.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,433.111,526.0055.6 %5.0747.46358.2652.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส12,940.834,940.0061.8 %5.089.3096.74-8.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,096.771,334.0056.9 %5.0728.4531.9095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,935.37825.0071.9 %5.0538.29235.4856.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส26,246.792,717.4089.6 %5.010,426.61165.9898.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส19,315.3025,374.00-31.4 %0.03,504.783,258.557.0 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,362.894,998.006.8 %3.01,508.101,722.34-14.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส6,458.231,548.0076.0 %5.0785.51168.3678.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,807.987,777.00-33.9 %0.01,650.19146.5291.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,315.00835.0088.6 %5.0709.43851.20-20.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,744.443,954.00-5.6 %0.0918.61710.6022.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,092.512,092.0048.9 %5.0823.53196.0876.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,703.372,611.0044.5 %5.01,241.88366.8970.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,916.822,078.0028.8 %5.0519.2769.7486.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,744.187,374.0042.1 %5.0567.99619.90-9.1 %0.0
รจจ.นราธิวาส 44,469.1930,588.7131.2 %5.0812.82853.44-5.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,436.425,356.00-55.9 %0.0614.35145.1376.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,123.693,622.0012.2 %5.01,032.70447.4556.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,134.892,185.0030.3 %5.0614.35179.5570.8 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส5,917.624,226.0928.6 %5.01,260.87624.1550.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,136.831,887.0063.3 %5.0861.56275.1968.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,863.663,626.3125.4 %5.0994.67854.2514.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)9,527.086,095.0036.0 %5.02,566.001,127.6056.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 313,770.396,516.8952.7 %5.0965.67461.7052.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1101,927.4614,146.9986.1 %5.01,275.53784.2538.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 284,603.4610,344.4487.8 %5.01,844.261,672.959.3 %4.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,204.322,477.00-105.7 %0.0283.08167.8640.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,925.9911,034.0061.9 %5.0816.91873.51-6.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก68,172.5920,582.3169.8 %5.0879.321,066.24-21.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส10,645.5013,775.00-29.4 %0.01,935.372,869.55-48.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,555.441,807.4449.2 %5.0785.50443.6543.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,732.801,776.0035.0 %5.0443.22306.7630.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส62,441.0817,312.0072.3 %5.06,072.2213,142.50-116.4 %0.0
รวม 847,908 437,478 48.41 % 69,045 46,449 32.73 %