จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,594.79252.0090.3 %5.0361.93221.0138.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,738.154,660.9030.8 %5.044.52201.89-353.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ2,993.521,164.0061.1 %5.0312.24182.4141.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,181.801,231.0061.3 %5.0609.1333.2394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,415.564,053.8036.8 %5.01,293.71845.6234.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,267.26563.0086.8 %5.0418.9772.0982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,941.16305.0092.3 %5.0251.3136.2185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,988.20437.0089.0 %5.0393.0598.7974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,108.74568.0086.2 %5.0551.2755.7289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,951.99635.0083.9 %5.0258.0847.4381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,874.20331.0091.5 %5.0338.9246.8786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,946.58467.0088.2 %5.0220.7650.7377.0 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ6,553.296,773.05-3.4 %0.0735.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,675.562,500.0046.5 %5.0875.36678.3022.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,776.53792.0071.5 %5.0437.99336.2823.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,692.462,037.0044.8 %5.0837.33428.4748.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,101.43827.0073.3 %5.0590.12661.48-12.1 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,802.78687.0075.5 %5.0457.01318.7230.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,572.67774.0078.3 %5.0742.25720.672.9 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,509.661,082.0028.3 %5.0381.97207.1045.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,086.211,368.6066.5 %5.01,008.47792.2121.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,392.041,552.0054.2 %5.0685.2049.8692.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,673.631,818.0968.0 %5.0856.34190.3977.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,461.751,067.0076.1 %5.0666.18424.9236.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,307.05569.0082.8 %5.0666.1863.4090.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,921.82430.0085.3 %5.0495.04160.3267.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,313.382,350.0029.1 %5.0647.17299.2553.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ14,850.008,569.0042.3 %5.05,020.85847.4083.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,674.894,345.0049.9 %5.01,122.571,305.30-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,491.441,745.0068.2 %5.01,521.90470.2569.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,037.821,949.0051.7 %5.0685.20253.6563.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,602.93389.0096.3 %5.0552.09326.1940.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,290.101,900.0042.3 %5.0647.17635.661.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,256.892,686.0057.1 %5.0894.37478.9646.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,506.011,127.0067.9 %5.0742.25584.3821.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,790.181,577.0043.5 %5.0457.0154.1188.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,640.401,983.0081.4 %5.0957.65564.9841.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 34,674.2124,286.3830.0 %5.0738.75631.4814.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,781.45963.0065.4 %5.0437.99228.4347.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,894.982,893.0025.7 %5.0590.12486.4017.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,085.06681.0086.6 %5.01,407.8196.9393.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,235.832,414.0025.4 %5.0628.15567.099.7 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,370.53960.4271.5 %5.0666.18315.0052.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,282.423,030.087.7 %3.5647.17171.5473.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ137,057.8415,248.6088.9 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,235.221,971.0072.8 %5.0296.75215.3327.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา56,894.595,135.0091.0 %5.0751.08411.9945.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ28,659.0324,753.0013.6 %5.0612.831,034.99-68.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,712.1012,548.00-17.1 %0.01,513.091,455.613.8 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,208.56769.0076.0 %5.0609.13661.01-8.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,368.08779.0067.1 %5.0323.89257.5520.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ15,916.808,967.0043.7 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 494,360 170,963 65.42 % 41,615 22,564 45.78 %