จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,138.83612.0080.5 %5.0249.75119.4752.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,753.773,138.1316.4 %5.0363.8157.0084.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,399.771,540.0054.7 %5.0477.9444.6590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,380.234,974.7232.6 %5.01,542.84531.0565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,988.99840.0083.2 %5.0214.2657.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,266.751,046.0075.5 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี6,228.36455.0092.7 %5.0153.6666.5056.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,132.09783.0081.1 %5.0157.6158.9262.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,131.65251.0093.9 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,146.94376.0090.9 %5.0145.6443.7070.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,412.341,989.0041.7 %5.0501.13542.52-8.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,196.401,624.0061.3 %5.0801.18472.7541.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,284.461,163.0064.6 %5.0439.91297.0532.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,888.92566.0080.4 %5.0287.78228.8720.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,481.721,554.0065.3 %5.0915.311,012.08-10.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,853.323,666.89-97.9 %0.0371.44555.90-49.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,197.162,873.0031.5 %5.0801.18594.7025.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,968.739,333.8922.0 %5.01,257.5699.7492.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,607.091,997.0044.6 %5.0573.02374.3034.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,055.33629.0079.4 %5.0515.9731.3593.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,940.42884.0069.9 %5.0306.80269.5112.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,625.334,279.00-18.0 %0.0511.55281.8344.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,004.825,715.51-14.2 %0.01,048.391,583.03-51.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,051.855,120.0015.4 %5.01,428.71532.2862.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,263.572,002.0053.0 %5.0361.30381.90-5.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี5,710.507,571.20-32.6 %0.01,181.53103.2491.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,855.241,228.0088.7 %5.0367.82332.649.6 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,008.872,826.1529.5 %5.0725.15661.668.8 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,481.432,171.00-46.5 %0.0582.59264.5754.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,730.051,486.5068.6 %5.0649.09463.0928.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี2,999.254,066.13-35.6 %0.0439.8846.8389.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,531.281,982.0043.9 %5.0534.99211.7560.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 51,813.7444,356.7714.4 %5.0686.501,133.46-65.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,843.10995.0065.0 %5.0268.77220.1318.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,607.021,546.0057.1 %5.0534.99327.1838.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,023.691,233.0059.2 %5.0258.99204.8520.9 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,058.343,872.734.6 %2.0611.05433.2129.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,692.972,120.5842.6 %5.0592.04111.0281.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,001.448,730.00-9.1 %0.02,246.43380.2083.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,437.267,137.5531.6 %5.0753.76469.2437.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)26,962.183,191.6188.2 %5.02,495.15242.3590.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,764.002,490.009.9 %4.5242.06403.37-66.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,722.7632,663.6734.3 %5.0851.63731.4514.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,850.8316,032.0054.0 %5.0503.70280.2944.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี81,423.8633,618.9958.7 %5.0524.831,814.28-245.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,570.3223,832.00-10.5 %0.0435.072,869.64-559.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี70,887.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5591.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,572.9811,001.66-4.1 %0.01,025.281,442.93-40.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,261.602,194.0032.7 %5.0425.04419.211.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี4,832.59739.0084.7 %5.0306.80226.4326.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,547.997,262.3080.1 %5.02,200.665,335.27-142.4 %0.0
รวม 503,702 281,760 44.06 % 33,242 27,526 17.20 %