จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,600.07421.0083.8 %5.0126.58178.19-40.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,139.457,660.9045.8 %5.0127.5666.5347.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,295.012,072.0037.1 %5.0563.42157.8172.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,299.381,710.0048.2 %5.0563.4251.4290.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,111.318,953.0011.5 %5.02,464.99334.1686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,898.86522.0086.6 %5.0187.0089.4952.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,786.67627.0086.9 %5.0190.87113.2340.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,028.65349.0091.3 %5.0172.7367.4960.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,808.16766.0084.1 %5.0259.3147.7281.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,180.87908.0078.3 %5.0318.0147.7585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,887.84144.0092.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,148.473,324.0019.9 %5.0811.88627.0922.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,598.31521.0079.9 %5.0335.64249.5125.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,033.841,749.0056.6 %5.0848.66281.3066.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,818.244,843.86-26.9 %0.0787.92315.3660.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1248,424.4925,462.0147.4 %5.018,531.482,945.0084.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,138.252,080.0033.7 %5.0506.34465.508.1 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,565.344,258.0023.5 %5.01,438.152,126.55-47.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,193.8914,709.4552.8 %5.01,526.88313.2879.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท4,630.474,394.205.1 %2.51,032.25111.5589.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,079.8422.7998.9 %5.0440.10490.39-11.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,742.122,580.0045.6 %5.01,206.25942.6021.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท3,619.252,070.0042.8 %5.0696.53215.9069.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,841.032,186.4043.1 %5.01,493.933,667.39-145.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,578.972,195.5052.1 %5.0886.69386.4456.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,703.39906.0075.5 %5.0734.48399.5045.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,405.101,216.0064.3 %5.0601.4563.1089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท80,703.711,076.0098.7 %5.04,557.37469.3189.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,445.373,683.70-6.9 %0.0696.53505.9327.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,359.834,590.0014.4 %5.01,209.96294.7675.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,113.394,100.0066.2 %5.01,152.92427.9862.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,324.421,652.0950.3 %5.0419.55335.3520.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,121.419,000.68-75.7 %0.01,133.9095.0091.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,946.282,717.0075.2 %5.0658.50627.004.8 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,547.623,056.8032.8 %5.0677.49236.5565.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,610.443,685.0020.1 %5.01,057.81259.6575.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,428.572,073.0039.5 %5.01,108.67435.7760.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,099.332,125.0031.4 %5.0468.3432.1493.1 %5.0
สพ.ชัยนาท10,672.701,084.0089.8 %5.0563.42407.0627.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 34,076.9117,312.0049.2 %5.0588.71768.48-30.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,957.182,972.30-0.5 %0.0430.3194.5178.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,391.722,831.0016.5 %5.0611.85121.1380.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,025.232,304.0023.8 %5.0449.32222.1350.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท5,611.494,192.2025.3 %5.0715.55266.6662.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,375.071,074.0068.2 %5.0601.45246.8059.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท2,888.671,500.7548.0 %5.0783.77299.0761.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท386,252.9710,426.3497.3 %5.01,261.77553.3756.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,829.433,162.4934.5 %5.0310.42626.32-101.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท74,397.53100,034.00-34.5 %0.01,294.55855.7833.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท169,143.7325,259.0085.1 %5.03,348.321,315.2060.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม80,940.1811,159.6186.2 %5.0515.20740.34-43.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท55,765.56980.0098.2 %5.01,310.161,326.26-1.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,254.991,046.0567.9 %5.0544.40117.2678.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,878.961,236.0074.7 %5.0296.49237.6419.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท49,176.4321,209.5356.9 %5.02,649.043,218.85-21.5 %0.0
รวม 1,221,896 342,194 71.99 % 66,268 29,891 54.89 %