จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,750.90757.0072.5 %5.0376.32102.2372.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,184.673,786.24-18.9 %0.0719.93185.2874.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,912.882,040.0030.0 %5.0604.5449.6591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,935.0818,601.6222.3 %5.04,104.831,107.9273.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,992.642,772.7653.7 %5.0355.8069.1980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,844.141,226.0068.1 %5.0362.5463.3482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,052.181,609.0060.3 %5.0233.6678.9266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,746.351,244.0066.8 %5.0227.2737.9783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,919.891,192.0069.6 %5.0267.290.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,439.22822.0076.1 %5.0186.3638.0879.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,492.67914.0073.8 %5.0316.8275.8976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,450.99786.0077.2 %5.0139.4056.9759.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,381.521,329.0060.7 %5.0158.7238.0976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,851.51380.0090.1 %5.0191.7742.8177.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,307.18223.0093.3 %5.0194.7444.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,318.17349.0089.5 %5.0294.6675.8674.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,058.691,025.0079.7 %5.0184.3360.8967.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,985.106,192.00-24.2 %0.01,157.32832.4728.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,036.282,173.0046.2 %5.0851.75376.3355.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,568.94903.0080.2 %5.0623.56616.611.1 %0.5
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,641.96798.0069.8 %5.0509.50683.65-34.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,936.722,420.0038.5 %5.0832.722,704.57-224.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,993.414,247.28-113.1 %0.0446.93810.79-81.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,810.413,121.0035.1 %5.01,346.131,113.0517.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,457.743,512.00-1.6 %0.0737.62653.3111.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,083.8117,284.00-113.8 %0.01,365.22492.5063.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,491.438,510.8810.3 %5.02,746.85204.2592.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,475.312,834.0018.5 %5.0734.54228.6668.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,426.625,123.70-15.7 %0.01,440.93394.6572.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,987.116,578.6717.6 %5.03,110.171,121.0064.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,365.768,219.8912.2 %5.02,898.67171.0094.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,837.34976.0074.6 %5.0623.5367.9589.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,123.661,756.0043.8 %5.0509.43532.76-4.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,299.192,032.0038.4 %5.0775.74413.0446.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,451.628,778.00-17.8 %0.01,194.011,936.86-62.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,266.073,341.2463.9 %5.01,232.04902.1226.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,921.67467.0088.1 %5.0718.61190.0073.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,905.6212,256.83-23.7 %0.01,650.61103.5893.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี2,880.281,426.0050.5 %5.0604.54217.5764.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,303.503,136.005.1 %2.5781.72523.4533.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,430.532,872.0035.2 %5.0908.77349.5361.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,312.543,302.0023.4 %5.01,041.88274.5073.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี6,686.464,732.0029.2 %5.0680.5734.8594.9 %5.0
สพ.สระบุรี14,649.799,919.5032.3 %5.0598.17487.3518.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี68,977.9456,538.2118.0 %5.01,065.34618.5541.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,362.791,361.0042.4 %5.0401.38218.3045.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,216.674,703.539.8 %4.5813.69546.2532.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,177.452,150.0032.3 %5.0718.61328.2154.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,188.858,677.67-20.7 %0.01,517.31404.7073.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,358.171,786.0046.8 %5.0794.70145.9081.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,897.475,527.38-41.8 %0.0699.59651.476.9 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 118,315.6515,105.0417.5 %5.0975.06441.4554.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒41,618.0410,207.7875.5 %5.01,516.69777.1948.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,610.523,647.6865.6 %5.0343.14477.99-39.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี81,668.3790,666.00-11.0 %0.01,473.12539.1263.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,285.8624,960.0020.2 %5.0760.05486.0636.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์45,873.4756,001.00-22.1 %0.01,072.731,459.45-36.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี91,453.2255,526.0039.3 %5.0731.03989.78-35.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี29,859.9027,696.007.2 %3.5716.20993.41-38.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี44,349.0119,377.0156.3 %5.0596.77614.87-3.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค45,250.9921,948.0051.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,644.1619,685.19-84.9 %0.01,636.301,400.3014.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,849.649,652.912.0 %1.03,037.771,408.0453.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี24,664.3116,747.0032.1 %5.01,057.16226.1078.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,721.554,208.0010.9 %5.01,003.88875.7912.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,356.871,396.4040.8 %5.0490.43306.3537.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,241.489,173.0076.0 %5.03,439.873,448.09-0.2 %0.0
รวม 858,910 632,709 26.34 % 63,901 35,922 43.78 %