จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,375.35775.0085.6 %5.0420.8370.8083.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรีไม่ครบ6,342.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ127.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบ5,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ186.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,334.381,229.0063.1 %5.0331.4149.3185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,612.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,078.27715.2285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,461.211,675.0069.3 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,213.111,110.0082.1 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,014.65112.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ669.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ109.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,813.871,406.0070.8 %5.0392.5824.9993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,724.171.00100.0 %5.0423.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,024.591,058.0073.7 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7345.0486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,633.271,020.0078.0 %5.0291.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,490.28552.0092.6 %5.0333.2859.2582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,516.74152.0095.7 %5.0313.0470.2877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,096.461,482.0079.1 %5.0391.83108.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบ8,339.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,191.30ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,278.542,363.0044.8 %5.01,027.87836.9518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,770.068,054.908.2 %4.02,322.20663.1071.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,758.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,314.52299.3577.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,027.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,565.684,506.6119.0 %5.0828.60544.9334.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,386.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 911,424.3447,098.00-312.3 %0.03,774.969,193.20-143.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,165.152,648.0036.4 %5.01,086.33425.8360.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,427.442,680.0039.5 %5.0591.91811.94-37.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,619.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,693.182,753.0041.3 %5.01,875.481,601.7214.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี13,154.4322,846.99-73.7 %0.01,865.98183.2390.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,218.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,598.046,525.001.1 %0.51,602.661,320.5017.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,800.882,061.1145.8 %5.0857.95119.9686.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,038.2911,517.03-43.3 %0.02,713.352,381.6312.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,369.232,650.0021.3 %5.0782.0732.9895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ9,240.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ4,818.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ486.98ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,429.341,124.0067.2 %5.0450.95144.1868.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ21,095.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ189.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,889.802,979.0023.4 %5.0972.23469.5951.7 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,950.808,142.17-64.5 %0.01,299.6999.0092.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ไม่ครบ8,274.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,343.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,711.6727,980.38-653.8 %0.0839.12244.5070.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ไม่ครบ15,434.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ580.46ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,333.4982,030.0011.2 %5.01,456.011,633.50-12.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,761.0729,972.0037.2 %5.0759.77267.7564.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,446.0210,552.0031.7 %5.02,071.241,841.9111.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,801.491,031.0063.2 %5.0191.79113.0341.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,728.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,645.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,509.0110,128.60-6.5 %0.01,846.97590.2768.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,179.4218,815.3577.9 %5.0929.17531.4342.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 273,047.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,159.09544.1253.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ5,995.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,610.769,883.8027.4 %5.02,796.3772.0697.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ18,284.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ120,314.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบ75,731.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,146.73ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,281.9619,898.78-140.3 %0.03,229.082,573.6920.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบ34,784.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,867.161,428.0050.2 %5.0361.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,258.5816,032.0020.9 %5.0844.2180.2390.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,475.017,018.62-8.4 %0.0991.25851.7714.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,003.5018,908.80-215.0 %0.02,270.70237.6689.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,467.304,573.00-2.4 %0.01,372.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,851.671,336.0053.2 %5.0409.35146.9064.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,443.8924,111.8938.9 %5.010,259.366,354.6538.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 511,255 422,221 0.00 % 62,856 36,546 0.00 %