จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี5,375.35775.0085.6 %5.0420.8370.8083.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,531.166,342.0049.4 %5.065.21127.32-95.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,015.745,910.00-17.8 %0.0651.01186.1071.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,334.381,229.0063.1 %5.0331.4149.3185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 542,306.3750,083.00-18.4 %0.09,230.74703.3192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,612.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,078.27715.2285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,692.7210,074.1651.3 %5.03,586.24866.1275.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,452.0130,506.40-19.9 %0.04,076.99911.1277.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,461.211,675.0069.3 %5.0366.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,213.111,110.0082.1 %5.0376.9195.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,014.65112.0089.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,813.871,406.0070.8 %5.0392.5824.9993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,724.171.00100.0 %5.0423.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,024.591,058.0073.7 %5.01,102.9095.0091.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7345.0486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3648.8681.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,633.271,020.0078.0 %5.0291.1038.9586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,490.28552.0092.6 %5.0333.2859.2582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,516.74152.0095.7 %5.0313.0470.2877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,096.461,482.0079.1 %5.0391.83108.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,184.391,064.0074.6 %5.0315.6129.9890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,084.46669.0090.6 %5.0222.95109.2651.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,514.098,339.52-51.2 %0.02,025.741,191.3041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,278.542,363.0044.8 %5.01,027.87836.9518.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,770.068,054.908.2 %4.02,322.20663.1071.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,758.214,432.006.9 %3.01,314.52299.3577.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,336.912,027.0062.0 %5.0765.41614.9419.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,849.574,506.6123.0 %5.0828.60544.9334.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,047.161,386.0054.5 %5.0604.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักชลประทานที่ 911,424.3447,098.00-312.3 %0.03,774.969,193.20-143.5 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,980.691,639.0058.8 %5.01,419.27498.7564.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,236.891,688.0047.9 %5.0460.88580.41-25.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,165.152,648.0036.4 %5.01,086.33425.8360.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,623.147,112.0917.5 %5.01,822.930.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,910.964,063.00-112.6 %0.0459.57496.07-7.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,793.392,680.0053.7 %5.01,124.36771.3431.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,339.262,619.0021.6 %5.0384.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,693.182,753.0041.3 %5.01,875.481,601.7214.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,876.1522,846.99-9.4 %0.01,865.98183.2390.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,569.0112,070.9841.3 %5.03,465.327,218.10-108.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,598.046,525.001.1 %0.51,602.661,320.5017.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)3,986.187,823.15-96.3 %0.01,287.58147.6188.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,800.882,061.1145.8 %5.0857.95213.2475.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,038.2911,517.03-43.3 %0.02,713.352,381.6312.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,369.232,650.0021.3 %5.0782.0732.9895.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,708.542,207.4340.5 %5.0558.06292.6047.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,015.529,240.02-53.6 %0.01,312.57417.8668.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,491.914,818.0012.3 %5.01,312.24486.9862.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,292.356,160.00-43.5 %0.0698.10444.2736.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,429.341,124.0067.2 %5.0450.95144.1868.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,245.5121,095.68-191.2 %0.01,878.04189.5089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,126.051,898.0039.3 %5.0663.59366.5244.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,889.802,979.0023.4 %5.0972.23469.5951.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,950.808,142.17-64.5 %0.01,299.6999.0092.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,218.808,274.55-14.6 %0.01,980.081,343.3432.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,711.676,493.00-74.9 %0.0839.12244.5070.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,363.5515,434.0082.3 %5.0760.45580.4623.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,936.779,750.0045.6 %5.0820.49190.0076.8 %5.0
รจก.ชลบุรี 246,846.67236,160.004.3 %2.02,265.692,238.541.2 %0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา92,333.4982,030.0011.2 %5.01,456.011,633.50-12.2 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,761.0729,972.0037.2 %5.0759.77267.7564.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,446.0210,552.0031.7 %5.02,071.241,841.9111.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,801.491,031.0063.2 %5.0458.80113.0375.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,728.706,662.811.0 %0.51,645.32622.9062.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,604.4835,339.00-49.7 %0.01,476.14635.7256.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,229.143,937.006.9 %3.01,135.88582.3548.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,606.0710,128.60-5.4 %0.01,885.00590.2768.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,369.872,415.00-76.3 %0.0529.35968.22-82.9 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,989.665,281.9124.4 %5.0729.22291.8860.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,659.066,219.5528.2 %5.0879.34333.1962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,610.769,883.8027.4 %5.02,796.3772.0697.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 185,225.9818,815.3577.9 %5.0929.17531.4342.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 273,052.649,207.0087.4 %5.01,160.24544.1253.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 321,324.335,995.0071.9 %5.0615.19409.2833.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,019.3818,284.4141.1 %5.0406.40475.00-16.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,762.714,949.27-79.1 %0.0268.17397.10-48.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี67,954.5056,968.0016.2 %5.01,382.601,337.603.3 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ69,578.65120,314.45-72.9 %0.0900.202,246.30-149.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี90,748.1475,731.0016.5 %5.0755.481,146.73-51.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,213.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน90,899.9329,182.0067.9 %5.0484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา45,982.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,139.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34873.05-39.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,261.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี25,505.2829,405.86-15.3 %0.01,935.902,303.51-19.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,281.966,026.7827.2 %5.03,229.082,573.6920.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี19,672.7334,784.00-76.8 %0.0549.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,867.161,428.0050.2 %5.0361.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,258.5816,032.0020.9 %5.0844.2180.2390.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,475.017,018.62-8.4 %0.0991.25851.7714.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)43,839.4018,908.8056.9 %5.01,568.71237.6684.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,876.833,181.4017.9 %5.0936.15215.6577.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,467.304,573.00-2.4 %0.01,372.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,851.671,336.0053.2 %5.0409.35146.9064.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 239,443.8924,111.8938.9 %5.010,259.366,354.6538.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี57,913.1725,211.8856.5 %5.06,859.916,067.5411.6 %5.0
รวม 1,735,311 1,332,817 23.19 % 124,911 75,823 39.30 %