จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,573.341,079.0058.1 %5.0138.1695.7530.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,964.333,955.5050.3 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง6,821.3111,914.42-74.7 %0.0150.2325.0683.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,908.8581.0097.2 %5.0455.31290.0236.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,225.102,343.0044.5 %5.0661.12191.5071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง31,161.1427,201.0012.7 %5.03,151.841,819.9842.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4046.6082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,711.94699.0081.2 %5.0206.3053.8973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,112.581,204.0070.7 %5.0214.9253.5275.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,518.501,654.0053.0 %5.0347.73106.2669.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,701.96408.0089.0 %5.0137.8840.8870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,702.02994.0073.1 %5.0223.1062.1972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,324.87807.2881.3 %5.0351.10105.5769.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา398.61376.005.7 %2.5311.9176.9375.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,130.25873.0078.9 %5.0158.8377.0051.5 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด8,821.176,947.2221.2 %5.01,677.10134.4192.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,711.531,891.0059.9 %5.02,005.96580.4571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,733.862,211.0019.1 %5.0727.15645.0511.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,716.281,998.0046.2 %5.0432.31248.9642.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,404.512,497.0043.3 %5.0982.23421.1957.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,023.30990.0075.4 %5.0584.61193.1767.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,013.851,126.0071.9 %5.0641.72660.25-2.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,128.793,595.0041.3 %5.01,209.29790.9834.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,575.5430.4599.5 %5.01,724.89258.5985.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,047.052,621.0035.2 %5.0816.08470.6542.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง38,775.761,806.0095.3 %5.015,074.87826.1994.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,902.961,433.0063.3 %5.0468.16243.9047.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง98,184.0113,280.5786.5 %5.038,119.39657.0698.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,035.302,751.0031.8 %5.0907.95418.0054.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,093.301,142.0063.1 %5.0698.7771.6589.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,744.181,175.0057.2 %5.0546.64595.48-8.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,775.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,606.5646,683.8517.5 %5.024,838.012,552.9189.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง11,389.405,080.0055.4 %5.01,123.35538.1052.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,580.071,373.0061.6 %5.0497.11208.6358.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,684.0411,009.84-93.7 %0.01,477.53161.1589.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,903.68302.0089.6 %5.0489.60723.90-47.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,374.213,736.0086.4 %5.010,606.11261.2597.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,820.252,429.0049.6 %5.0850.90268.0868.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,628.913,844.0049.6 %5.01,212.20440.4763.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,193.533,547.2015.4 %5.0792.0762.1592.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง82,079.4920,220.0075.4 %5.01,005.17643.3936.0 %5.0
สพ.ระยอง115,224.7712,479.2089.2 %5.0420.68288.3931.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ16,743.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ520.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,346.821,719.0026.8 %5.0394.48200.0849.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,493.736,613.94-47.2 %0.01,136.14454.9460.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,500.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5774.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง9,030.2712,900.00-42.9 %0.01,592.52839.2947.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,732.841,200.0056.1 %5.0546.64296.9245.7 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,910.424,752.4656.4 %5.0679.76374.5644.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,526.484,224.42-19.8 %0.0816.7971.8991.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 119,215.3414,125.6326.5 %5.01,545.401,029.9633.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,929.088,961.0075.1 %5.01,113.10889.4520.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,389.133,103.868.4 %4.0274.88133.5051.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง229,756.02152,048.0033.8 %5.01,258.192,236.30-77.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด50,189.3245,317.009.7 %4.5563.46992.91-76.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย34,713.3039,096.00-12.6 %0.0818.52972.80-18.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,956.6337,068.00-28.0 %0.0659.17615.506.6 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง25,968.8016,696.0035.7 %5.0603.20391.7435.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,436.2222,100.40-243.4 %0.01,549.172,296.15-48.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 5,404.603,818.0029.4 %5.01,079.09601.5044.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง475.23896.10-88.6 %0.0356.48178.2650.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง29,614.8315,639.8047.2 %5.06,100.548,903.64-45.9 %0.0
รวม 1,106,740 600,067 45.78 % 137,789 37,889 72.50 %