จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,430.2438,820.0053.5 %5.0325.63255.1721.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,360.721.00100.0 %5.0456.89127.2372.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,704.6917,096.0030.8 %5.057.8863.15-9.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.541.8599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,887.771,829.0036.7 %5.0666.07103.2284.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,990.001,819.0039.2 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,549.988,556.3275.2 %5.02,814.881,014.8963.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,816.281,014.0082.6 %5.0280.6589.7668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,578.71624.0082.6 %5.0223.7357.2374.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,535.20434.0087.7 %5.0286.9052.8081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,433.56536.0084.4 %5.0189.4657.0869.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,417.53257.0092.5 %5.0176.6555.9768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,411.45286.0091.6 %5.0306.6156.9181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,028.25461.0088.6 %5.0369.1953.1185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,314.36429.0087.1 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,460.66664.0080.8 %5.0253.2355.9977.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,389.32318.0090.6 %5.0215.6852.8875.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,180.927,095.001.2 %0.51,095.90685.9137.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,634.382,398.0234.0 %5.0932.29627.2132.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,422.82859.0064.5 %5.0495.65245.3650.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,397.29502.0079.1 %5.0382.68533.61-39.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,409.202,224.0049.6 %5.0970.32401.8558.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,013.881,428.0052.6 %5.0723.12301.0358.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,459.001,590.0035.3 %5.0494.92337.0331.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,024.012,879.0028.5 %5.01,122.45490.3756.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,695.603,542.004.2 %2.0989.34129.7786.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,811.912,737.0043.1 %5.01,487.82322.3278.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,222.051,826.0043.3 %5.0799.1844.9594.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,672.3010,557.26-21.7 %0.01,578.84405.8674.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,240.751,486.0054.1 %5.0799.18717.0410.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,003.30803.0073.3 %5.0780.1637.8095.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,577.29492.0080.9 %5.0551.97357.2835.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,658.423,831.00-4.7 %0.0951.31195.7079.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ17,725.9228,706.00-61.9 %0.03,176.183,197.64-0.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,669.546,087.00-30.4 %0.01,141.47257.6277.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,104.892,422.0041.0 %5.0761.150.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,315.477,995.00-85.3 %0.01,160.4862.7194.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี5,961.841,852.0068.9 %5.0647.05374.3342.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,487.072,556.0026.7 %5.0894.16326.2463.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี6,026.111,689.0072.0 %5.0894.26461.4248.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,982.911,875.0052.9 %5.01,084.42340.1568.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,865.582,666.007.0 %3.5590.0046.2192.2 %5.0
สพ.จันทบุรี12,090.368,117.0032.9 %5.0429.03147.2565.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 65,011.8171,317.00-9.7 %0.0912.69763.1516.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,941.0610,943.0021.5 %5.0490.80373.7023.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,770.833,379.00-21.9 %0.0551.97101.8681.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,066.542,813.0030.8 %5.0989.34503.3649.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,082.472,077.0032.6 %5.0723.12162.9077.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,421.403,157.0041.8 %5.01,084.42514.1352.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,064.232,062.0059.3 %5.0666.07373.2144.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี2,779.453,220.99-15.9 %0.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 131,186.9018,559.8640.5 %5.01,277.20489.2561.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 222,689.288,732.2261.5 %5.01,512.22487.0067.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,668.195,638.5635.0 %5.01,960.65630.3967.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,104.805,091.09-24.0 %0.0324.40469.85-44.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,818.6295,211.00-30.8 %0.01,421.581,137.8620.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,789.4013,972.0035.9 %5.0725.62418.0042.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,662.1314,280.0044.4 %5.0698.141,026.42-47.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,759.9211,058.3853.5 %5.0761.33543.5628.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,662.0022,808.9950.0 %5.01,708.491,885.53-10.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,939.212,748.006.5 %3.0685.08132.6680.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,484.00725.0070.8 %5.0513.94161.3668.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี137,092.4417,490.0887.2 %5.055,530.102,956.8694.7 %5.0
รวม 816,956 496,643 39.21 % 105,905 26,593 74.89 %