จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,531.101,439.0059.2 %5.0644.51168.6073.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,878.112,264.4021.3 %5.0606.4868.4888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,151.949,780.0053.8 %5.02,660.191,193.2055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,627.901,136.0079.8 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,909.05856.0078.1 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ11,070.591,286.0088.4 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,426.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5154.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,464.45250.0092.8 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,893.892,011.0048.4 %5.0598.39709.65-18.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,795.811,026.9072.9 %5.0485.08456.006.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,770.985,295.8521.8 %5.01,195.97339.7971.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,601.821,025.0060.6 %5.0606.41621.55-2.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,036.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ567.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ3,117.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ274.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,398.342,044.2053.5 %5.01,119.87494.0255.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,838.081,430.0062.7 %5.0815.64519.8836.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,267.4912,462.00-98.8 %0.01,291.05354.1772.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)ไม่ครบ10,694.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,276.676,898.96-9.9 %0.02,283.44464.5079.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,528.96751.0078.7 %5.0473.37527.92-11.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,464.483,407.701.6 %0.5758.59493.9734.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,746.6242,405.90-793.4 %0.01,348.061,825.15-35.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ5,496.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ878.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี17,470.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,367.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,060.838,754.0037.7 %5.01,745.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,304.321,518.00-16.4 %0.0587.45366.1637.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ3,610.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,870.502,236.0093.6 %5.01,101.98393.3064.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 944,016.1322,419.2097.6 %5.08,465.72867.5289.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ไม่ครบ14,822.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ1,972.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ392.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,582.882,389.0047.9 %5.0682.54168.1575.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบ4,100.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ961.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,605.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5644.51171.7473.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,991.013,321.5544.6 %5.01,052.29492.7553.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)ไม่ครบ7,285.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ288.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,080.0310,930.32-167.9 %0.01,851.43877.4252.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116,478.3910,964.1933.5 %5.01,202.39263.9178.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,322.6616,827.5375.7 %5.0433.65796.98-83.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ20,184.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ604.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีไม่ครบ19,460.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,668.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,741.892,766.6064.3 %5.01,567.041,652.48-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,555.712,979.0016.2 %5.0777.14771.290.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,213.98493.0077.7 %5.09,049.03186.5397.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,075.00ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,209,435 181,368 0.00 % 43,755 15,597 0.00 %