จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,370.78780.0067.1 %5.0416.32168.8559.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,531.101,439.0059.2 %5.0644.51168.6073.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,878.112,264.4021.3 %5.0606.4868.4888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี21,151.945,821.9272.5 %5.02,660.191,193.2055.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,627.901,136.0079.8 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี3,909.05856.0078.1 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ11,070.591,286.0088.4 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,133.25439.0086.0 %5.0274.5757.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,798.78467.0087.7 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,426.18469.0086.3 %5.0154.3928.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,464.45250.0092.8 %5.0396.0138.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,893.892,011.0048.4 %5.0598.39709.65-18.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,795.811,026.9072.9 %5.0485.08456.006.0 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,770.985,295.8521.8 %5.01,195.97339.7971.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,601.821,025.0060.6 %5.0606.41621.55-2.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี9,723.011,036.0089.3 %5.03,135.61567.7681.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,990.302,150.2464.1 %5.01,743.872,292.70-31.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,946.623,117.92-60.2 %0.0475.30274.2542.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,398.342,044.2053.5 %5.01,119.87494.0255.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,838.081,430.0062.7 %5.0815.64519.8836.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,267.4912,462.00-98.8 %0.01,291.05354.1772.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,582.531,495.0058.3 %5.0720.21529.9926.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,456.1610,694.9314.1 %5.04,290.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,276.676,898.96-9.9 %0.02,283.44464.5079.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,180.10810.0074.5 %5.0682.530.00100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,528.96751.0078.7 %5.0473.37527.92-11.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,465.763,407.701.7 %0.5758.59493.9734.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,746.6242,405.90-793.4 %0.01,348.061,825.15-35.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,162.825,496.40-73.8 %0.0549.42878.75-59.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,695.072,403.0035.0 %5.0758.77576.1024.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,649.4118,845.52-146.4 %0.01,367.33146.8089.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี14,060.838,754.0037.7 %5.01,745.051,901.50-9.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,418.881,518.0086.7 %5.0587.45366.1637.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,160.997,367.26-77.1 %0.0720.56323.3955.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,081.474,686.00-14.8 %0.0777.61610.8521.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี10,863.302,929.6573.0 %5.01,233.93292.1076.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,241.023,610.00-11.4 %0.0549.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี34,870.502,236.0093.6 %5.01,101.98393.3064.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 944,016.1322,419.2097.6 %5.08,465.72867.5289.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,554.9514,822.83-225.4 %0.0310.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,846.05976.0065.7 %5.0454.34191.4857.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,427.581,972.0042.5 %5.0682.38392.3342.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,582.882,389.0047.9 %5.0682.54168.1575.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,250.464,100.403.5 %1.5986.79961.532.6 %1.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,071.581,918.0037.6 %5.0419.90171.7459.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี5,991.013,321.5544.6 %5.01,052.29492.7553.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,035.421,587.9647.7 %5.0492.37124.1674.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 116,478.3910,964.1933.5 %5.01,202.39263.9178.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,080.0310,930.32-167.9 %0.01,851.43877.4252.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,607.687,285.8642.2 %5.02,876.83288.5290.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,871.154,761.83-65.9 %0.0305.79426.55-39.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,322.6616,827.5375.7 %5.0433.65796.98-83.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี76,113.4195,773.00-25.8 %0.01,455.161,415.602.7 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ20,184.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ604.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี191,248.6325,620.0086.6 %5.02,002.332,668.55-33.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,741.892,766.6064.3 %5.01,567.041,652.48-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,555.712,979.0016.2 %5.0777.14771.290.8 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,213.98493.0077.7 %5.09,049.03186.5397.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,444.6719,524.78-35.2 %0.04,309.256,075.00-41.0 %0.0
รวม 1,624,484 422,550 73.99 % 71,353 36,836 48.37 %