จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,643.42980.0062.9 %5.0351.03228.0035.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,637.983,285.619.7 %4.5632.34243.2061.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก2,930.9156.0098.1 %5.0499.1855.6888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,754.507,550.1640.8 %5.01,723.09831.0851.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0231.4650.6678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,285.95834.0080.5 %5.0237.4596.8159.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,231.49936.0077.9 %5.0266.0857.8978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,983.92317.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,633.581,637.0054.9 %5.0613.23294.1252.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,263.811,162.0064.4 %5.0556.270.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,008.162,034.0049.3 %5.0784.47564.0828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,274.181,372.0058.1 %5.0537.26302.5343.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,932.991,440.0050.9 %5.0499.23328.7034.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,690.941,743.0086.3 %5.01,012.66871.9113.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,122.983,833.80-80.6 %0.0481.63273.1943.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,234.302,835.0033.0 %5.0993.64450.9654.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,652.621,868.6448.8 %5.0651.3562.8390.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,302.129,006.20-23.3 %0.01,602.1549.2696.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,059.741,320.0056.9 %5.0594.31257.9756.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,109.25647.0079.2 %5.0575.2931.5694.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,718.241,070.0060.6 %5.0461.19419.049.1 %4.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,268.901,877.0042.6 %5.0670.37159.6876.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,514.2125,297.00-460.4 %0.01,069.712,088.03-95.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,589.765,719.00-2.3 %0.01,335.93703.6447.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,458.721,482.0066.8 %5.01,050.6952.0795.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก15,705.9215,089.293.9 %1.51,716.25108.6493.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,027.971,287.0057.5 %5.0499.23412.2717.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,258.181,809.0044.5 %5.0670.33223.3566.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,533.152,963.0016.1 %5.0670.37367.6845.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,619.551,742.0062.3 %5.0860.53350.1459.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,006.402,373.0021.1 %5.0356.4389.4674.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,059.871,322.0056.8 %5.0594.31365.7538.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก739,542.4417,935.0097.6 %5.06,626.441,251.1181.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,764.641,479.0046.5 %5.0347.10192.3844.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,520.281,233.0065.0 %5.0556.27214.4761.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,975.101,296.0056.4 %5.0423.16141.4266.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,516.783,723.1117.6 %5.0784.42273.3465.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,527.491,212.0065.6 %5.0575.29420.5326.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,105.472,670.4114.0 %5.0499.2365.5286.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก25,223.1715,595.4238.2 %5.01,182.66813.3931.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก408.133,343.50-719.2 %0.0265.20377.00-42.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์46,211.9616,308.0064.7 %5.0488.991,105.13-126.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก75,917.4365,000.0014.4 %5.01,146.781,468.86-28.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก45,372.5018,908.0058.3 %5.0469.071,240.74-164.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก12,115.2613,885.95-14.6 %0.01,340.861,188.9211.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,310.691,694.0048.8 %5.0594.31322.6045.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,533.76740.0070.8 %5.0347.10256.0226.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,274.279,283.6375.1 %5.02,215.337,401.47-234.1 %0.0
รวม 1,152,833 279,195 75.78 % 40,660 27,124 33.29 %