จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,432.84846.0065.2 %5.0810.41287.6964.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา15,017.9622,668.00-50.9 %0.084.16197.60-134.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา9,654.63458.1095.3 %5.0109.4963.0842.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,100.623,987.0021.8 %5.01,247.78200.4783.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 32,817.862,652.005.9 %2.51,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา7,801.211,694.0078.3 %5.0436.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,178.724,296.8373.4 %5.03,439.01406.6088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,562.3941,532.00-92.6 %0.04,758.481,499.8068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,290.3410,613.1020.1 %5.02,830.741,169.8958.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,647.424,284.8124.1 %5.0534.8195.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0307.2661.7579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,176.7788.0097.2 %5.0200.2345.2077.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,530.07782.0077.8 %5.0357.7368.8480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,569.50620.0086.4 %5.0243.59106.8256.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,271.14370.0091.3 %5.0241.892.8598.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,219.13282.0091.2 %5.0449.5646.0689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,205.42257.0092.0 %5.0259.4331.4687.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,907.87660.0083.1 %5.0393.4873.5581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,709.85388.0089.5 %5.0249.7872.1471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,240.43441.0086.4 %5.0278.7279.6071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,684.30425.0088.5 %5.0171.0413.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,474.44246.0092.9 %5.0234.6417.2492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,332.87304.0090.9 %5.0440.3872.2883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,217.77446.0086.1 %5.0281.0391.0867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,161.84277.0091.2 %5.0267.4714.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,528.79318.0093.0 %5.0278.1563.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,284.63602.0081.7 %5.0332.7537.1688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง3,961.261,049.0073.5 %5.0560.8763.2188.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,351.74664.0080.2 %5.0318.32109.5265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,450.86536.0084.5 %5.0519.2641.5392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,369.07803.0076.2 %5.0469.1597.6179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,061.46605.0088.0 %5.0388.36107.4372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,410.18700.0079.5 %5.0403.2085.3178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,390.46289.0091.5 %5.0344.4439.4288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,078.57119.0096.1 %5.0314.0714.6395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,110.40153.0095.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,751.036,953.99-20.9 %0.02,471.59979.1560.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,213.663,721.5048.4 %5.02,731.03899.0067.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,254.52708.0068.6 %5.0938.24342.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,325.75716.0069.2 %5.0507.80335.3534.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,431.121,834.2024.6 %5.0647.99342.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา2,936.671.00100.0 %5.01,000.570.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,357.02627.0073.4 %5.0390.00337.2513.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,417.69639.0073.6 %5.0616.21342.0044.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,165.552,285.0027.8 %5.0943.5253.5794.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,479.283,663.0018.2 %5.01,494.99649.8056.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 52,918.581,101.1862.3 %5.01,514.74213.3785.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,773.71993.0064.2 %5.0962.54337.2565.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 861,549.1459,789.002.9 %1.025,799.969,270.5064.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,605.841,696.0053.0 %5.0896.57530.9440.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,563.65854.0066.7 %5.0867.46440.5849.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา11,981.063,206.3673.2 %5.04,765.743,400.7728.6 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์91,747.37599,154.31-553.0 %0.03,814.664,259.80-11.7 %0.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,875.304,496.007.8 %3.52,355.121,530.2535.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,862.469,882.9923.2 %5.01,754.752,156.91-22.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,395.033,955.00-65.1 %0.0731.07895.85-22.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,244.453,712.6040.5 %5.02,540.87784.4869.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,085.587,205.44-18.4 %0.02,293.66589.4774.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,586.282,437.9032.0 %5.01,441.621,939.83-34.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา12,478.4527,575.34-121.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 403,901.3810,371.8097.4 %5.0403.16987.41-144.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,231.6625,760.28-110.6 %0.04,321.065,667.70-31.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)9,074.767,792.0014.1 %5.02,726.60712.5073.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,894.081,447.0062.8 %5.01,464.21378.8974.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,581.364,062.00-13.4 %0.01,304.831,457.88-11.7 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,711.9410,048.85-49.7 %0.02,578.902,740.86-6.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,328.1210,525.00-1.9 %0.03,841.512,990.6522.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,513.671.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,522.94679.0055.4 %5.030.5635.92-17.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,110.75535.0082.8 %5.0105.6027.7473.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,653.47326.0080.3 %5.051.1250.970.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,292.35943.0078.0 %5.01,076.64106.4790.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,847.261,286.0054.8 %5.0981.56508.1148.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,638.023,037.0016.5 %5.01,228.78511.5058.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,322.6811,447.00-81.0 %0.01,875.313,210.57-71.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,377.423,542.0052.0 %5.02,046.45817.0060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,609.522,273.0050.7 %5.01,209.75220.3381.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา13,437.9615,331.83-14.1 %0.02,502.84203.3091.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,133.294,568.0036.0 %5.02,931.602,237.2523.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,838.572,341.0078.4 %5.01,190.73563.3552.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,589.932,508.0030.1 %5.01,209.75420.5665.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,171.083,052.0041.0 %5.01,799.24430.3876.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,089.085,270.00-3.6 %0.01,837.28669.7563.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา4,959.234,751.004.2 %2.01,247.782.9299.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา85,312.4821,351.0075.0 %5.0876.01959.63-9.5 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา58,034.802,746.3795.3 %5.01,012.91544.6846.2 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 53,700.8641,483.0022.8 %5.01,641.13794.5251.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 84,669.771.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 83,667.44119,462.65-42.8 %0.01,922.831,453.9524.4 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา72,528.3646,974.0035.2 %5.01,883.98934.3550.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,579.0418,224.00-90.2 %0.02,604.87896.9565.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,436.761,204.0050.6 %5.0810.41308.7561.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,713.385,553.002.8 %1.01,608.66997.5038.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา323,339.9716,815.0094.8 %5.016,509.15814.8995.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,747.781,427.0061.9 %5.01,114.67684.1038.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,348.709,338.06-47.1 %0.02,312.69791.8665.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,392.322,889.1514.8 %5.01,190.73479.4959.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,567.095,589.0014.9 %5.02,485.511,677.4232.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,819.538,011.0037.5 %5.01,437.94749.5547.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,654.702,918.1637.3 %5.0846.59105.5987.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,308.817,184.0030.3 %5.02,285.26386.3583.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 147,098.0712,855.0172.7 %5.01,003.06345.2765.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 217,857.1811,464.8035.8 %5.0647.15372.2742.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 312,518.598,500.0032.1 %5.01,981.87682.1065.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 440,853.7210,936.0073.2 %5.01,679.41603.2564.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 524,919.1510,519.8057.8 %5.01,600.00477.9370.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)55,431.808,076.8785.4 %5.01,041.70419.7459.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 642,568.8810,685.9874.9 %5.01,305.73470.8763.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 749,035.869,684.7280.2 %5.01,587.28346.3378.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,195.626,931.9215.4 %5.0575.97924.98-60.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา216,197.9196,136.0055.5 %5.02,326.403,049.50-31.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,582.7818,123.2031.8 %5.01,195.631,097.128.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี44,280.391.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ48,444.281.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา156,503.84119,601.0023.6 %5.01,461.021,271.8912.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา48,365.2512,700.0073.7 %5.01,014.41679.2133.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา44,132.4434,152.0022.6 %5.01,422.16525.1363.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง67,087.9914,511.5378.4 %5.01,261.091,339.28-6.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย38,696.4243,424.00-12.2 %0.01,444.34948.1534.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,961.541,253.5857.7 %5.01,937.151.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่93,714.2033,945.9063.8 %5.01,358.771,539.81-13.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา58,521.0762,950.00-7.6 %0.01,274.111,384.75-8.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง91,280.071.00100.0 %5.01,285.380.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา33,270.7833,816.00-1.6 %0.03,071.203,105.68-1.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา14,209.7911,647.6418.0 %5.06,021.205,099.2615.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา41,673.3324,840.0040.4 %5.01,424.94716.4349.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.690.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,284.1931,069.0029.8 %5.03,779.701,407.9562.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,286.091,951.0040.6 %5.01,171.72670.2742.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,278.154,444.0029.2 %5.02,176.73827.4962.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,026.921,312.0056.7 %5.01,461.3593.2093.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,330.981,103.0066.9 %5.01,188.23491.2858.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 346,386.3619,638.0057.7 %5.016,543.936,170.6962.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา12,617.6523,544.00-86.6 %0.05,319.1112,425.40-133.6 %0.0
รวม 3,264,466 1,974,552 39.51 % 246,702 121,034 50.94 %