จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,816.74445.0084.2 %5.0262.0490.0065.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,740.104,681.0018.5 %5.0813.4551.3293.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,361.951,406.0058.2 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,972.8029,657.0621.9 %5.05,358.27749.4686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,175.6229,000.00-6.7 %0.04,057.46536.1086.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,148.4218,849.5310.9 %5.03,320.501,247.3762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,996.582,202.0055.9 %5.0444.6070.0184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,089.731.00100.0 %5.0341.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,225.601.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี7,243.623,176.5056.1 %5.0433.13110.1274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,815.621,964.0066.2 %5.0300.0249.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,203.20714.0083.0 %5.0396.5792.5776.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,613.763,794.0042.6 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,336.062,452.0043.5 %5.0395.10133.9566.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,829.827,159.00-4.8 %0.01,194.09498.6358.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,084.196,586.00-29.5 %0.0837.63756.199.7 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,404.583,589.0018.5 %5.0813.45142.5082.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,526.911,349.0046.6 %5.0319.03130.7759.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,804.572,343.0016.5 %5.0414.11308.7525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,042.592,984.0040.8 %5.0634.76313.5050.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,948.132,531.00-29.9 %0.0387.38323.8016.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,802.944,680.002.6 %1.01,117.70524.4053.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,112.5416,879.00-66.9 %0.01,555.07287.0281.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,668.001,690.0053.9 %5.0680.34307.8054.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,219.811,272.0060.5 %5.0414.1164.5084.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,683.261,547.0058.0 %5.0357.06289.7518.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,162.664,695.009.1 %4.5794.43236.5570.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,000.9627,537.00-205.9 %0.01,992.44900.2354.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,213.223,978.005.6 %2.5794.43989.75-24.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,358.473,398.0059.3 %5.01,003.61152.9584.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ8,139.4613,967.00-71.6 %0.01,459.99124.7391.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,058.343,434.0068.9 %5.0471.16853.10-81.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,860.063,048.0037.3 %5.0642.30223.5265.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,373.575,420.00-0.9 %0.0851.48134.0184.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,617.155,382.0060.5 %5.01,345.90413.0769.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,288.4212,922.00-144.3 %0.01,212.78101.6491.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,758.6914,638.0069.4 %5.0832.06525.8836.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,600.5828,534.006.8 %3.01,078.61730.3232.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 142,145.52138,000.002.9 %1.02,028.732,004.881.2 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,625.221,229.0053.2 %5.0357.06209.4441.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ7,599.948,752.00-15.2 %0.01,421.96408.9871.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,875.2060,000.00-82.5 %0.02,322.74457.6280.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,339.3910,231.00-39.4 %0.01,079.67399.0063.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,989.7048,259.0029.0 %5.05,871.701,292.4978.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,527.682,210.0037.4 %5.0509.19232.7554.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,723.044,323.0024.5 %5.0642.30206.2267.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,751.1715,206.0026.7 %5.0856.481,098.05-28.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,068.809,831.00-94.0 %0.0864.18554.4835.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,496.317,456.0029.0 %5.0282.49167.0040.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,633.9399,911.00-3.4 %0.01,473.01661.2355.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,498.6915,000.0056.5 %5.0648.181,766.40-172.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,060.4029,690.0058.2 %5.0451.73822.70-82.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,209.1618,000.0038.4 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ51,698.5318,080.0065.0 %5.015,795.152,032.2687.1 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย306,141.94338,000.00-10.4 %0.05,958.221,332.5877.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,817.765,000.00-31.0 %0.0832.46445.6446.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,969.07603.0079.7 %5.0300.02138.8753.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,740.3219,263.0058.8 %5.03,064.624,750.00-55.0 %0.0
รวม 1,298,211 1,126,949 13.19 % 83,729 31,770 62.06 %