จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,816.74445.0084.2 %5.0262.0490.0065.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,177.864,681.009.6 %4.5813.4551.3293.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,361.951,406.0058.2 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,972.8034,206.009.9 %4.55,358.27749.4686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,063.6829,000.00-7.2 %0.04,772.08536.1088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 320,849.9222,534.50-8.1 %0.03,168.371,247.3760.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 25,225.601.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,613.763,794.0042.6 %5.0490.1895.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,336.062,452.0043.5 %5.0395.10133.9566.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,421.223,176.5028.2 %5.0433.13110.1274.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,815.621,964.0066.2 %5.0300.0249.8683.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,203.20714.0083.0 %5.0396.5792.5776.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,996.582,202.0055.9 %5.0444.6070.0184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,089.731.00100.0 %5.0341.340.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,829.827,159.00-4.8 %0.01,194.09498.6358.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,044.646,586.00-62.8 %0.0837.63756.199.7 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,404.583,589.0018.5 %5.0813.45142.5082.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,526.911,349.0046.6 %5.0319.03130.7759.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,804.572,343.0016.5 %5.0414.11308.7525.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,525.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5634.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,790.462,531.00-41.4 %0.0355.22323.808.8 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,610.824,680.00-1.5 %0.01,041.64524.4049.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,008.4516,879.00-140.8 %0.01,193.77287.0276.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,571.941,690.0052.7 %5.0642.30307.8052.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,219.811,272.0060.5 %5.0414.1164.5084.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,683.261,547.0058.0 %5.0357.06289.7518.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,047.144,695.00-16.0 %0.0794.43236.5570.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,397.5427,537.00-410.2 %0.01,288.852.8599.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,100.833,978.003.0 %1.5794.43989.75-24.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,683.0115,306.19-470.5 %0.0318.96152.9552.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,683.3313,967.00-145.8 %0.01,421.96124.7391.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,058.343,434.0068.9 %5.0471.16853.10-81.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,860.063,048.0037.3 %5.0642.30223.5265.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ3,892.135,420.00-39.3 %0.0851.48134.0184.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,617.155,382.0060.5 %5.01,345.90413.0769.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,693.981.00100.0 %5.01,231.800.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา30,600.5828,534.006.8 %3.01,078.61730.3232.3 %5.0
สพ.สมุทรปราการ47,758.6914,638.0069.4 %5.0832.06525.8836.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 106,437.08138,000.00-29.7 %0.01,721.832,004.88-16.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,625.221,229.0053.2 %5.0357.06209.4441.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ8,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ408.98ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,875.2060,000.00-82.5 %0.02,322.74457.6280.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,339.3910,231.00-39.4 %0.01,079.67399.0063.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,989.7048,259.0029.0 %5.05,871.701,292.4978.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,527.682,210.0037.4 %5.0509.19232.7554.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,508.644,323.00-186.5 %0.0564.88206.2263.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,751.1715,206.0026.7 %5.0856.481,098.05-28.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,909.279,831.00-100.3 %0.0860.72554.4835.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,496.311.00100.0 %5.0282.491.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,498.6915,000.0056.5 %5.0648.181,766.40-172.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ71,060.4029,690.0058.2 %5.0451.73822.70-82.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,209.1619,000.0035.0 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,633.9399,911.00-3.4 %0.01,473.01661.2355.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,816.6117,236.0059.7 %5.014,329.331,891.9786.8 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย349,957.88359,772.00-2.8 %0.06,493.141,332.5879.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,817.765,000.00-31.0 %0.0832.46445.6446.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ2,969.07603.0079.7 %5.0300.02138.8753.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,740.321.00100.0 %5.03,064.621.8599.9 %5.0
รวม 1,257,996 1,117,645 11.16 % 79,001 24,995 68.36 %