จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,671.38789.0470.5 %5.0584.36279.3952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,680.008,593.2548.5 %5.080.50347.81-332.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์172.271.0099.4 %5.023.081.9091.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,621.731,549.3240.9 %5.0736.4934.5395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,386.1111,840.0038.9 %5.02,752.18291.2289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,308.13648.0080.4 %5.0367.3892.5574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,074.47171.0094.4 %5.0295.5712.3395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,652.66468.0087.2 %5.0350.6861.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,712.86534.0085.6 %5.0308.081.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0950.8685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,162.46491.0084.5 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,160.62636.0079.9 %5.0237.1852.1678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,356.76817.0075.7 %5.0404.7251.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,743.83457.0087.8 %5.0403.4637.8390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,178.21427.0086.6 %5.0437.8852.8287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,165.09475.0085.0 %5.0342.0550.4285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,191.01296.0090.7 %5.0312.5763.1679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,152.43257.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,385.80148.0095.6 %5.0177.6713.6392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,145.48271.0091.4 %5.0376.9032.5591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,148.34504.0084.0 %5.0308.4318.4094.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,459.01396.0088.6 %5.0268.7767.9374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,079.79292.0090.5 %5.0306.2650.8883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,427.12380.0088.9 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,419.472,489.0027.2 %5.0945.66544.3542.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,769.191,776.8435.8 %5.0542.79228.9557.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,794.87930.0066.7 %5.0539.88228.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,529.30575.0077.3 %5.0482.14220.4054.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,669.16620.0076.8 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,739.072,405.2835.7 %5.01,116.81669.5640.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,111.761,340.9356.9 %5.0698.06443.0336.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,455.51704.0071.3 %5.0660.40526.7420.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,850.833,287.9032.2 %5.01,325.982,770.30-108.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,514.053,556.62-41.5 %0.0616.021,239.75-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์56.811.0098.2 %5.023.082.8587.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,307.923,339.0022.5 %5.01,364.02372.9672.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์172.2710,597.00-6,051.4 %0.023.08635.13-2,651.9 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์146,974.5954,039.6963.2 %5.02,145.58489.6577.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์172.271.0099.4 %5.023.080.9595.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)458.791.0099.8 %5.011.660.9591.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์458.791.0099.8 %5.014.190.9593.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,895.32725.0061.7 %5.0527.3173.0786.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,759.66941.0065.9 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,179.792,902.008.7 %4.0983.68602.7738.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์172.274,225.83-2,353.0 %0.023.083,075.06-13,223.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์172.271.0099.4 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์172.271.0099.4 %5.023.081.9591.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์172.279,699.46-5,530.4 %0.023.08165.30-616.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,805.592,801.4874.1 %5.0926.65880.135.0 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,946.432,314.8861.1 %5.01,744.34122.8593.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,715.444,088.8539.1 %5.01,744.33372.2978.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,085.852,368.0042.0 %5.01,059.76719.2532.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์172.791.0099.4 %5.023.080.9595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์77,015.249,134.0088.1 %5.0989.61525.1046.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 85.0531,479.08-36,912.4 %0.0314.57640.54-103.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,465.041.00100.0 %5.0584.360.9599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,437.861,720.0029.4 %5.0660.42254.9961.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์172.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.523.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์172.791.0099.4 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์172.791.0099.4 %5.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 193,533.7414,073.0085.0 %5.01,106.10616.0044.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)50.2346,912.01-93,294.4 %0.024.94392.28-1,472.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2200.149,428.00-4,610.7 %0.0131.520.9599.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3200.1417,590.40-8,689.0 %0.0158.16446.13-182.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 426,759.697,351.0072.5 %5.02,647.98425.0084.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์7.241.0086.2 %5.010.631.9082.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง263.571.0099.6 %5.0627.431.9099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์263.5779,411.01-30,029.0 %0.0574.561,243.37-116.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์263.5767,586.52-25,542.7 %0.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์263.571.0099.6 %5.0574.560.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก73,423.7719,848.0073.0 %5.0948.91936.711.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ27,490.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,013.751,988.0034.0 %5.0907.65369.0859.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,485.50665.3473.2 %5.0584.36423.1227.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์424.751.0099.8 %5.042.152.8593.2 %5.0
รวม 604,242 453,369 24.97 % 40,300 22,821 43.37 %