จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ789.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ279.39ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,527.818,593.2548.0 %5.080.50347.81-332.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,621.731,549.3240.9 %5.0736.4934.5395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์8,866.4611,840.00-33.5 %0.02,714.15291.2289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.0950.8685.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,162.46491.0084.5 %5.0228.9562.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,160.62636.0079.9 %5.0237.1852.1678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,356.76817.0075.7 %5.0404.7251.8687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,743.83457.0087.8 %5.0403.4637.8390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,178.21427.0086.6 %5.0437.8852.8287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,308.13648.0080.4 %5.0367.3892.5574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,165.09475.0085.0 %5.0342.0550.4285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,191.01296.0090.7 %5.0312.5763.1679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,712.86534.0085.6 %5.0308.080.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,652.66468.0087.2 %5.0350.6861.7182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,459.01396.0088.6 %5.0268.7767.9374.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,079.79292.0090.5 %5.0306.2650.8883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,427.12380.0088.9 %5.0264.9314.9994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,152.43257.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,385.80148.0095.6 %5.0177.6713.6392.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,074.47171.0094.4 %5.0295.5712.3395.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,145.48271.0091.4 %5.0376.9032.5591.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,148.34504.0084.0 %5.0308.4318.4094.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบ2,489.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่ครบ1,776.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ228.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,669.16620.0076.8 %5.0581.00228.0060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,794.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5539.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,529.30575.0077.3 %5.0482.14220.4054.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,739.072,405.2835.7 %5.01,116.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,340.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ443.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,455.51704.0071.3 %5.0660.40526.7420.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,307.923,339.0022.5 %5.01,364.02372.9672.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ10,597.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ635.13ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์146,772.9754,039.6963.2 %5.02,145.58489.6577.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์1,895.32725.0061.7 %5.0527.3173.0786.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,759.66941.0065.9 %5.0660.42236.9664.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,179.792,902.008.7 %4.0983.68602.7738.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ4,225.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,075.06ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,805.592,801.4874.1 %5.0926.65880.135.0 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,946.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,744.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ4,088.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์77,015.249,134.0088.1 %5.0989.61525.1046.9 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ31,479.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,437.861,720.0029.4 %5.0660.42254.9961.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบ46,912.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 193,533.7414,073.0085.0 %5.01,106.10616.0044.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก73,423.7719,848.0073.0 %5.0948.91936.711.3 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ27,490.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,013.751,988.0034.0 %5.0907.65369.0859.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,485.50665.3473.2 %5.0584.36423.1227.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 520,544 146,131 0.00 % 22,491 8,216 0.00 %