จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02171.9515.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์28,254.9215,355.0045.7 %5.099.14263.57-165.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์16,533.098,810.6446.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,358.273,478.20-3.6 %0.0786.95106.9886.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,671.22905.0066.1 %5.0746.8949.1093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,997.767,103.3060.5 %5.02,173.501,015.6553.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,280.371,470.0065.7 %5.0255.6665.5574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,245.77686.0083.8 %5.0307.8049.7483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,133.40522.0087.4 %5.0253.7031.2487.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,064.21302.0092.6 %5.0246.3810.6195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,098.81525.0087.2 %5.0242.0412.9094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,071.04347.0091.5 %5.0195.189.9394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,098.81487.0088.1 %5.0292.3150.2582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,064.21582.0085.7 %5.0364.5511.8996.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,074.12388.0090.5 %5.0302.0313.2295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,098.81899.0078.1 %5.0301.5078.4974.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,098.81601.0085.3 %5.0191.1313.4593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,161.17694.0083.3 %5.0329.7632.5390.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,745.598,195.0623.7 %5.0864.99175.3279.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,669.804,058.79-10.6 %0.0918.04893.212.7 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18272.3452.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,914.90501.0082.8 %5.0564.91442.7621.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,941.95717.0075.6 %5.0565.71386.1831.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,159.244,467.09-7.4 %0.0792.52779.281.7 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,894.581,103.0061.9 %5.0784.92634.4919.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,144.87852.0072.9 %5.0651.81741.91-13.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,141.195,342.0025.2 %5.02,302.741,198.3048.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,814.892,300.0018.3 %5.0692.59533.9022.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,220.562,995.7442.6 %5.01,773.761,023.7842.3 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,328.842,992.7930.9 %5.01,355.40165.3587.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์5,651.1411,585.99-105.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,596.761,229.1065.8 %5.01,070.16445.8158.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8951.3528.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4549.0027.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1013.3478.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,057.77797.0073.9 %5.0819.7768.4091.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,512.29236.0090.6 %5.0632.80430.6931.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,479.913,044.0912.5 %5.0899.02612.9231.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,094.4617,301.39-143.9 %0.01,673.812,547.43-52.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,559.472,806.0021.2 %5.0570.48441.1122.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,038.852,374.0041.2 %5.0918.04331.8163.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,773.128,922.5717.2 %5.03,694.37204.7794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,779.031,889.0482.5 %5.01,577.55551.0065.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,638.651,575.6266.0 %5.0956.071,372.74-43.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,634.464,731.00-79.6 %0.0203.02481.62-137.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,512.875,303.003.8 %1.51,735.72701.0059.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,642.583,000.00-13.5 %0.0624.9989.2585.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,811.602,001.0081.5 %5.0822.96424.5248.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์48,814.4422,672.6853.6 %5.0965.84325.2866.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์563.43746.00-32.4 %0.0211.66178.1815.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,285.382,306.2229.8 %5.0880.00435.7350.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,061.10707.0076.9 %5.0291.760.9599.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,081.165,139.22-1.1 %0.0670.95267.6260.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,247.491,966.3539.5 %5.0937.0511.7098.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,656.014,417.7021.9 %5.0975.08205.7478.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,118.832,149.0078.8 %5.01,373.2283.6093.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)11,777.208,306.0629.5 %5.02,212.081,101.5750.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 122,751.0715,454.3232.1 %5.01,295.38371.9871.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 219,973.119,285.1653.5 %5.01,256.31329.4173.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,483.064,318.0054.5 %5.01,597.44371.9376.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,204.664,168.5832.8 %5.0355.41559.85-57.5 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,443.961.00100.0 %5.0385.102.8599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์96,371.5286,156.0010.6 %5.01,729.48604.5465.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์135,239.3438,133.0071.8 %5.01,250.811,267.82-1.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์47,360.1114,026.0070.4 %5.0699.12968.16-38.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม77,950.1322,185.0071.5 %5.0943.50420.5755.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท55,628.0921,007.6962.2 %5.0807.13496.3338.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ92,509.2614,712.6984.1 %5.0854.67352.0858.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ87,044.261.00100.0 %5.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์12,541.1118,624.36-48.5 %0.02,558.653,225.02-26.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,300.191,822.0044.8 %5.0765.91317.3058.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,114.08879.0071.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์31,848.0611,222.5064.8 %5.09,120.417,073.9622.4 %5.0
รวม 1,053,431 453,882 56.91 % 68,581 37,025 46.01 %