จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,463.48810.0076.6 %5.0506.75242.6952.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ27,264.2444,683.00-63.9 %0.0245.8781.3366.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,485.291,050.0029.3 %5.0933.8595.3489.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,902.081,896.0034.7 %5.0800.7461.4192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ12,209.575,393.0055.8 %5.03,158.72477.8584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,433.68342.0090.0 %5.0246.9582.6266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,740.211,859.0050.3 %5.0268.7885.3968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,534.38612.0082.7 %5.0435.2283.8380.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,554.81635.0082.1 %5.0323.5574.2377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,583.04515.0085.6 %5.0356.9052.9385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,458.57189.0094.5 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,342.91180.0094.6 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,322.31179.0094.6 %5.0195.080.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,318.14260.0092.2 %5.0278.2283.4070.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,272.99307.0090.6 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,328.56213.0093.6 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,320.22309.0090.7 %5.0252.8941.2883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,308.19181.0094.5 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,381.80462.0086.3 %5.0264.0030.9188.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,285.50238.0092.8 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,283.42160.0095.1 %5.0194.627.0596.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,345.00185.0094.5 %5.0207.809.6295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,443.62754.0078.1 %5.0256.9162.9275.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,176.582,047.5081.7 %5.0971.86468.3551.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,402.53683.0071.6 %5.0341.6359.8582.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,316.38596.0074.3 %5.0520.72258.4050.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,477.15571.0076.9 %5.0505.95178.6064.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,347.70694.0070.4 %5.0389.4296.9075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,513.773,002.8845.5 %5.01,295.151,292.540.2 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,004.161,200.0060.1 %5.0762.70218.5071.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,158.981,190.0062.3 %5.0724.67308.7557.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,669.816,240.2062.6 %5.03,177.742,342.5626.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,307.936,281.92-172.2 %0.0592.131,432.44-141.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,910.535,361.869.3 %4.51,599.43740.1053.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,582.503,325.3127.4 %5.01,409.25107.3292.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,968.769,405.6632.7 %5.01,333.18119.9291.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,582.831,790.0060.9 %5.0971.88772.3620.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,636.74908.0044.5 %5.065.2768.29-4.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,743.811,238.0066.9 %5.0849.0325.9896.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,622.77366.0086.0 %5.0686.64298.5856.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,426.893,704.44-8.1 %0.0609.61569.156.6 %3.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,251.245,240.780.2 %0.51,514.59645.4657.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,358.223,599.0017.4 %5.01,333.1828.3697.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,548.682,040.0042.5 %5.01,181.06532.9554.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ26,968.3011,403.6057.7 %5.010,383.67122.0298.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,917.451,050.0073.2 %5.0686.641,673.28-143.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,061.002,674.0912.6 %5.0857.78355.2658.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,788.922,297.4552.0 %5.01,181.06257.4578.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,647.282,362.4072.7 %5.0449.07365.8618.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,983.852,094.4058.0 %5.0762.7062.7691.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,945.272,453.8177.6 %5.0857.78552.6235.6 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 40,774.4821,044.6048.4 %5.0975.96703.0528.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,422.811,038.0057.2 %5.0591.5698.6583.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,987.872,713.209.2 %4.5819.75388.8752.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,560.77653.0074.5 %5.0648.61249.6661.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,096.884,453.8312.6 %5.01,104.97365.1667.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,187.783,145.0024.9 %5.01,333.18291.2078.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,225.416,731.03-202.5 %0.01,219.09475.6161.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)77,429.2213,081.1083.1 %5.02,798.68216.5292.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 111,237.7513,644.46-21.4 %0.02,260.31144.0093.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 239,781.028,703.6078.1 %5.01,088.17689.3836.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3146,810.281,803.3698.8 %5.09,683.04168.1898.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,344.5112,063.3046.0 %5.01,470.90678.3253.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,301.305,196.21-57.4 %0.0412.21380.007.8 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ174,608.4492,760.0046.9 %5.02,457.39814.9066.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ41,708.5573,110.00-75.3 %0.01,243.272,951.50-137.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ24,486.6115,154.0038.1 %5.0897.83344.9461.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์92,303.5715,086.4983.7 %5.01,047.811,951.70-86.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,953.9820,276.0053.9 %5.0880.07473.1846.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ121,478.8540,032.0067.0 %5.0852.95572.8532.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,411.9524,773.00-27.6 %0.02,095.181,777.7715.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,977.212,612.0012.3 %5.0743.69357.6751.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,821.031,003.0064.4 %5.0686.64407.3740.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ31,317.2619,040.0039.2 %5.09,588.093,414.9164.4 %5.0
รวม 1,193,130 543,351 54.46 % 91,068 33,449 63.27 %