จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,567.14887.0065.4 %5.0700.48187.3973.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 266,524.0024,534.0063.1 %5.0435.32270.9037.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี31,120.6127,567.0011.4 %5.0126.71177.78-40.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี76,637.43100.0099.9 %5.0363.9295.0073.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี300,738.1615,491.4194.8 %5.01,372.69370.6473.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,267.432,199.0032.7 %5.0947.69156.5783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,679.9920,340.0031.5 %5.03,609.931,220.7566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี3,904.521,986.5049.1 %5.0310.1497.9968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,097.96652.0084.1 %5.0275.5967.9375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,645.5729.0099.2 %5.0365.0976.4379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,110.20272.0091.3 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,222.34528.0083.6 %5.0449.4763.2385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,186.76468.0085.3 %5.0266.6054.4079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,454.25277.0093.8 %5.0354.9359.6383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,227.38307.0090.5 %5.0373.5065.8882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,252.78437.0086.6 %5.0286.4163.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,265.61645.0080.2 %5.0369.1165.0382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,301.76433.0086.9 %5.0415.1564.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,273.41565.0082.7 %5.0498.3381.4783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,189.62361.0088.7 %5.0303.9066.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,425.16469.0086.3 %5.0395.987.1398.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,635.51384.0089.4 %5.0190.026.0096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,245.66734.0077.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,951.15219.0094.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,067.26553.0082.0 %5.0357.5762.3582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,279.85127.0096.1 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,159.87261.0091.7 %5.0148.4063.9756.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,111.00385.0090.6 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,865.0328,344.00-58.7 %0.01,500.4095.0093.7 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ6,365.663,454.0045.7 %5.01,165.07444.6761.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,810.9612,340.93-156.5 %0.01,461.122,365.32-61.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,690.78100.0096.3 %5.0296.4395.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,628.22100.0096.2 %5.0542.6595.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,211.081,589.7069.5 %5.0519.90233.3855.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,672.081,713.3035.9 %5.0584.83293.4549.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,167.52100.0096.8 %5.0640.1795.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,756.351,552.6043.7 %5.0414.4386.8979.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,197.302,711.4715.2 %5.0895.73381.5857.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,025.721,928.0852.1 %5.01,270.9695.0092.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,899.822,339.6819.3 %5.0928.67449.7851.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 716,945.4618,208.01-7.5 %0.06,128.314,121.2532.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,863.341,469.5069.8 %5.01,517.47631.7558.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,544.151,313.0063.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,234.45100.0098.8 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,305.773,993.897.2 %3.51,880.043,131.26-66.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,863.9930,020.00-11.7 %0.02,464.725,117.65-107.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,142.636,613.00-208.6 %0.0560.9995.0083.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,752.055,534.0418.0 %5.02,188.811,636.5925.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,847.881,000.0079.4 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี12,756.4121,170.58-66.0 %0.02,316.84631.6472.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี262,153.22266,619.97-1.7 %0.01,459.871,119.8523.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,087.0714,240.00-17.8 %0.04,069.085,552.75-36.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)5,087.531,000.0080.3 %5.01,764.2095.0094.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,644.261,500.1858.8 %5.01,080.80159.8585.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,028.495,778.94-43.5 %0.01,440.93839.8241.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,966.6510,643.7111.1 %5.04,863.811,433.3370.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,568.2910,966.4137.6 %5.0380.34295.9122.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี22,165.09441.0098.0 %5.0203.9334.7683.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,063.001,000.0067.4 %5.0985.7495.0090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,017.923,000.000.6 %0.5896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,686.011,000.0072.9 %5.01,118.8495.0091.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี19,001.201,000.0094.7 %5.06,215.1295.0098.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,567.971,000.0072.0 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,223.381,000.0076.3 %5.01,080.8095.0091.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,370.571,000.0081.4 %5.01,556.2095.0093.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,421.201,288.3689.6 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,584.711,717.9852.1 %5.01,080.80405.1662.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,890.271,000.0079.6 %5.01,461.1295.0093.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,688.066,519.0215.2 %5.02,354.88381.6783.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,582.781,000.0072.1 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,631.9614,417.1841.5 %5.0915.16395.3156.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี68,056.1321,529.0068.4 %5.0664.49538.6418.9 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 93,841.2275,794.0019.2 %5.02,012.591,130.8043.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,123.691,519.7151.3 %5.0890.64415.2453.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,986.802,981.4625.2 %5.01,137.85962.5415.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี33,789.1415,422.0054.4 %5.01,446.87868.1540.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,836.121,525.0046.2 %5.0909.66356.1660.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,387.755,646.7211.6 %5.01,537.19509.2066.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,462.564,628.00-3.7 %0.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,900.124,622.74-59.4 %0.01,192.65715.3540.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,601.8414,164.10-47.5 %0.03,362.72678.5779.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,706.077,865.7519.0 %5.03,665.80405.3088.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,794.783,000.0084.8 %5.0797.83285.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 125,340.313,000.0088.2 %5.01,541.841,244.5019.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,146.8617,396.0055.6 %5.01,373.78511.5462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3101,332.1113,119.9087.1 %5.03,186.08605.1581.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 435,382.3511,464.6467.6 %5.03,075.00513.0083.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 562,059.5711,952.0080.7 %5.03,151.451,237.8060.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม74,511.4044,600.0040.1 %5.01,362.561,298.614.7 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี52,648.60100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี96,493.40100.0099.9 %5.01,017.2995.0090.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี58,775.08100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี50,735.08100.0099.8 %5.01,211.3195.0092.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ71,506.42100.0099.9 %5.01,130.3295.0091.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล82,501.12100.0099.9 %5.01,078.8195.0091.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ71,506.42100.0099.9 %5.0876.1495.0089.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี27,187.11100.0099.6 %5.02,163.6495.0095.6 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,158.4525,373.04-177.0 %0.03,778.841,187.9768.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,904.5118,104.00-1.1 %0.01,111.06193.4582.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,854.881,689.0040.8 %5.0644.000.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี27,228.3538,474.00-41.3 %0.02,938.79905.7569.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,397.322,235.0034.2 %5.01,137.85654.5542.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,735.807,814.00-65.0 %0.01,461.12148.3789.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,221.12100.0096.9 %5.0890.6495.0089.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี65,046.5815,004.9376.9 %5.06,449.686,210.453.7 %1.5
รวม 2,411,678 962,864 60.07 % 141,288 58,788 58.39 %