จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2ไม่ครบ24,534.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ270.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,552.25887.0065.2 %5.0700.48187.3973.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ27,567.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ177.78ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,199.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี29,679.9920,340.0031.5 %5.03,609.931,220.7566.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี3,904.521,986.5049.1 %5.0310.1497.9968.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,097.96652.0084.1 %5.0275.5967.9375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,645.5729.0099.2 %5.0365.0976.4379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,110.20272.0091.3 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,222.34528.0083.6 %5.0449.4763.2385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,186.76468.0085.3 %5.0266.6054.4079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,454.25277.0093.8 %5.0354.9359.6383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,227.38307.0090.5 %5.0373.5065.8882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,252.78437.0086.6 %5.0286.4163.4477.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,265.61645.0080.2 %5.0369.1165.0382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,301.76433.0086.9 %5.0415.1564.9684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,273.41565.0082.7 %5.0498.3381.4783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,189.62361.0088.7 %5.0303.9066.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,425.16469.0086.3 %5.0395.987.1398.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,635.51384.0089.4 %5.0190.026.0096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,245.66734.0077.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,951.15219.0094.5 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,067.26553.0082.0 %5.0357.5762.3582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,279.85127.0096.1 %5.0211.151.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์366.71261.0028.8 %5.0148.4063.9756.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก4,111.00385.0090.6 %5.0175.188.3395.2 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบ12,340.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,365.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ86.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ5,211.081,589.7069.5 %5.0519.90233.3855.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,928.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,899.822,339.6819.3 %5.0928.67449.7851.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 716,945.4618,208.01-7.5 %0.06,128.314,121.2532.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4ไม่ครบ1,469.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ631.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ไม่ครบ3,993.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,131.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี72,162.9630,020.0058.4 %5.02,464.725,117.65-107.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,613.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี233,067.94266,619.97-14.4 %0.01,459.871,119.8523.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,087.0714,240.00-17.8 %0.04,069.085,552.75-36.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,500.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)ไม่ครบ5,778.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ839.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่ครบ10,966.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ295.91ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,405.743,000.0011.9 %5.0896.20475.0047.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,288.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ6,519.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ381.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี24,631.9614,417.1841.5 %5.0915.16395.3156.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ21,529.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ538.64ประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,519.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ415.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ5,646.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ509.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี2,900.124,622.74-59.4 %0.01,192.65715.3540.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ14,164.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ678.57ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 239,146.8617,396.0055.6 %5.01,373.78511.5462.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม74,511.4044,600.0040.1 %5.01,362.561,298.614.7 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,532.7025,373.04-197.4 %0.03,512.611,187.9766.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานีไม่ครบ18,104.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.45ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,854.881,689.0040.8 %5.0644.000.00100.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี28,972.9738,474.00-32.8 %0.02,938.79905.7569.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,397.322,235.0034.2 %5.01,137.85654.5542.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,735.807,814.00-65.0 %0.01,461.12148.3789.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี65,046.5815,004.9376.9 %5.06,449.686,210.453.7 %1.5
รวม 702,957 538,963 0.00 % 47,781 31,484 0.00 %