จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,799.94471.0087.6 %5.0573.83139.4075.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,934.457,497.7031.4 %5.074.90137.22-83.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,693.384,159.05-54.4 %0.0783.01111.5685.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,033.951,290.0057.5 %5.0840.2443.8894.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,839.906,516.3249.2 %5.02,798.70744.8073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,829.201,388.5063.7 %5.0375.1352.2586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,334.53346.0089.6 %5.0346.93114.7366.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,990.23334.0091.6 %5.0338.7377.2277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,239.81246.0092.4 %5.0463.2171.6284.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,295.87348.0091.9 %5.0422.3754.4987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,297.66307.0090.7 %5.0307.54107.1665.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,215.51476.0085.2 %5.0203.9844.3178.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,204.09291.0090.9 %5.0381.2935.3290.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,248.74392.0087.9 %5.0480.9567.3686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,723.88458.0087.7 %5.0334.7665.6680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,292.43295.0093.1 %5.0488.4280.0883.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,187.59284.0091.1 %5.0260.6136.9085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,929.53204.0095.9 %5.0392.0070.7881.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,270.043,333.3621.9 %5.0878.09802.428.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,520.841.00100.0 %5.0550.362.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,651.93786.0070.4 %5.0509.77377.2426.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,602.98381.0085.4 %5.0657.67256.5061.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,103.233,519.3614.2 %5.01,125.30401.9064.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,045.111,063.0065.1 %5.0840.06202.3975.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,906.901,271.0056.3 %5.0630.88498.7520.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,757.134,600.0040.7 %5.02,950.831,016.5065.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,148.164,802.16-123.5 %0.0625.16693.65-11.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,891.843,422.2230.0 %5.01,355.32552.9959.2 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,339.343,480.24-4.2 %0.01,030.2247.5095.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ8,975.2610,922.65-21.7 %0.01,426.9831.4097.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,525.511,677.2969.6 %5.01,125.30338.1470.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,549.05466.0069.9 %5.032.8941.01-24.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,822.69763.0073.0 %5.0859.0735.0795.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,480.28539.0078.3 %5.0707.13586.7817.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ10,778.352,882.0073.3 %5.0622.34426.2731.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ6,663.2532,666.00-390.2 %0.01,981.022,088.10-5.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบ3,373.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,399.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,361.771,103.0067.2 %5.01,030.22404.3260.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,544.9745,364.72-1,179.7 %0.01,049.2376.7492.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,492.901,582.0064.8 %5.0916.12559.2439.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,460.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,125.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,836.621,024.0082.5 %5.01,524.63226.4085.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,092.403,121.8123.7 %5.0954.12315.5466.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,672.60307.5391.6 %5.0725.96109.5884.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,134.312,977.005.0 %2.5973.16595.3738.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ40,984.982,343.0094.3 %5.01,110.03669.4139.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,966.22825.0058.0 %5.01,586.91157.4090.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,294.132,442.0025.9 %5.0992.18480.7451.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,959.70801.1172.9 %5.0706.95218.0569.2 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,244.034,363.5616.8 %5.01,239.39460.4562.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,365.062,932.0032.8 %5.0973.16307.7868.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,092.915,320.0012.7 %5.01,315.45142.5089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 117,468.7613,176.0024.6 %5.01,861.78487.7573.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,992.818,543.0122.3 %5.01,770.08950.7046.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,355.529,133.5070.9 %5.01,557.66581.3862.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,373.692,073.6012.6 %5.0221.42109.4350.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ73,400.9477,152.01-5.1 %0.01,675.001,161.9830.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ40,527.1214,481.0164.3 %5.01,029.841,130.00-9.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ24,295.9115,000.0038.3 %5.0989.20532.2946.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ74,523.411,420.1698.1 %5.0948.22584.5638.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์22,815.885,834.3274.4 %5.0877.231,015.39-15.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,279.258,116.20-29.3 %0.02,524.412,377.235.8 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,247.661,746.0046.2 %5.0859.07237.5072.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,634.16653.0075.2 %5.0451.18142.6368.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ44,693.7523,242.9548.0 %5.05,119.941,037.4079.7 %5.0
รวม 607,774 356,957 41.27 % 62,758 25,526 59.33 %