จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,388.45169.0092.9 %5.0380.79161.9657.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ24,147.1415,985.4633.8 %5.0159.85224.41-40.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,640.28856.0067.6 %5.0494.88160.5567.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,847.832,202.0022.7 %5.0628.0068.0789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,656.88998.1287.0 %5.01,673.88603.9563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ4,790.71909.0081.0 %5.0212.8047.6877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,637.65524.0085.6 %5.0239.8870.4470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,222.02415.0087.1 %5.0356.1453.0285.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,142.69502.0084.0 %5.0231.1068.5970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,152.57280.0091.1 %5.0177.9671.2760.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,191.161,497.3264.3 %5.0894.23762.1914.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,266.12792.0075.8 %5.0761.11944.89-24.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,030.19631.0079.2 %5.0608.99504.9217.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,178.63819.0074.2 %5.0589.97315.6546.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,158.472,443.0041.3 %5.01,179.47794.0432.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,428.132,974.8260.0 %5.01,705.81709.0658.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,242.35816.0074.8 %5.0666.03545.6918.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,961.101,827.0053.9 %5.0837.18153.2481.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,887.545,567.6329.4 %5.01,673.88241.4685.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,131.101,404.0055.2 %5.0704.07237.5066.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ2,824.18831.0070.6 %5.0608.9955.0291.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,731.13350.0087.2 %5.0494.89336.6232.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ2,718.771,240.0054.4 %5.0570.95150.3773.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,231.932,202.4557.9 %5.01,502.742,262.14-50.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,532.23816.0087.5 %5.0989.31576.2341.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ4,606.921,698.0063.1 %5.0647.02304.0753.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,176.429,881.2534.9 %5.01,826.0160.0496.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,360.21859.0074.4 %5.0475.87403.8915.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,261.271,805.0044.7 %5.0799.18576.1727.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,344.041,243.0062.8 %5.0837.1824.1397.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,155.19974.7569.1 %5.0818.16231.6771.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,913.731,974.0032.3 %5.0551.9492.1583.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,951.461,358.0087.6 %5.0659.07490.4425.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 37,826.6729,204.1622.8 %5.0760.05478.7937.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,461.79837.0066.0 %5.0380.79151.0760.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,508.961,158.9053.8 %5.0456.86243.3546.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,355.78404.0082.9 %5.0418.83258.0738.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,949.482,849.4742.4 %5.0796.59504.4636.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,588.16644.0088.5 %5.0647.0262.2990.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,109.182,419.0041.1 %5.0856.19188.1078.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ75,805.4012,088.0084.1 %5.01,443.61972.4532.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ9,115.402,493.9072.6 %5.0287.05149.2548.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ108,728.9146,697.0057.1 %5.0742.45878.97-18.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน40,925.414,880.0088.1 %5.0575.351,445.67-151.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,449.1412,545.20-9.6 %0.01,455.412,099.50-44.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,761.741,252.0054.7 %5.0589.96368.4237.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,711.98326.0088.0 %5.0437.87306.6930.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,791.049,766.3538.2 %5.04,521.172,129.2752.9 %5.0
รวม 494,998 194,410 60.73 % 39,327 22,538 42.69 %