จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,819.021,676.0040.5 %5.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 16,505.137,677.54-18.0 %0.01,279.70670.6447.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,447.80601.0082.6 %5.0576.46107.6481.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น24,624.8422,370.009.2 %4.5151.79115.2224.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 6,032.584,911.8018.6 %5.049.05126.55-158.0 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 106,510.7937,325.0065.0 %5.01,887.56875.4653.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,570.9011,470.00-150.9 %0.01,565.29181.0788.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,747.642,043.0025.6 %5.0823.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,079.9613,781.0027.8 %5.05,180.511,060.1479.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,843.57206.0094.6 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,562.531,233.0073.0 %5.0429.81165.4961.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,604.331,214.0073.6 %5.0314.47136.9056.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,183.50386.0090.8 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,427.45268.0093.9 %5.0167.609.0094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,253.39315.0092.6 %5.0295.9876.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,211.13703.0083.3 %5.0490.45112.1877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,136.37210.0094.9 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,451.42873.0080.4 %5.0340.3985.5074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,162.74428.0089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน3,877.91334.0091.4 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,461.39906.0079.7 %5.0371.8489.8475.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,494.19906.0079.8 %5.0460.3238.3991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,153.00399.0090.4 %5.0350.467.2097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,198.86506.0087.9 %5.0411.297.2098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,174.78315.0092.5 %5.0330.6976.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี3,863.64349.0091.0 %5.0333.7581.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,772.71259.0093.1 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,800.11257.0093.2 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,824.94310.0091.9 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,338.812,674.0319.9 %5.01,070.88744.7230.5 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,197.84556.0074.7 %5.0428.08160.4362.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,238.84562.0074.9 %5.0467.6179.4783.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,125.06422.0080.1 %5.0414.30224.4945.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,218.91718.0067.6 %5.0531.5847.4391.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,017.602,140.0029.1 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,356.933,978.008.7 %4.01,451.20515.8564.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,143.761,505.0052.1 %5.01,740.54190.6689.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,365.721,290.0061.7 %5.01,189.12529.7855.4 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 623,385.4451,830.00-121.6 %0.09,963.724,861.9551.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,579.00502.0080.5 %5.0747.610.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,497.143,319.1426.2 %5.01,584.312,295.26-44.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8,662.722,428.0072.0 %5.03,466.892,290.3333.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 519,213.5517,370.109.6 %4.52,784.96796.3071.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น24,446.6812,668.0048.2 %5.0972.54362.8162.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 3,896.434,370.46-12.2 %0.02,025.27583.8771.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,515.254,525.3730.5 %5.02,287.90847.5263.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)3,995.994,011.67-0.4 %0.01,318.090.9599.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,144.791,489.0052.7 %5.01,337.692,137.53-59.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น304,478.38248,676.0218.3 %5.01,929.921,052.1045.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,104.0915,951.59-43.7 %0.03,847.214,384.20-14.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,494.917,934.4548.8 %5.02,520.07245.1090.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น10,562.352,370.0077.6 %5.01,070.8887.7991.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)3,689.828,816.67-138.9 %0.01,533.58311.2079.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,623.309,264.1220.3 %5.04,644.871,707.1763.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,984.8511,057.69-84.8 %0.02,681.911,882.8729.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น526,734.812,645.3499.5 %5.0232,791.201,508.8999.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.19,747.4611,111.8843.7 %5.0323.080.9599.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,477.91513.0065.3 %5.071.0052.1626.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,860.53865.0069.8 %5.0880.72143.4583.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,544.25784.0069.2 %5.0728.59329.4854.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,399.923,851.52-13.3 %0.01,108.91368.2166.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,599.1028,824.00-279.3 %0.02,192.822,747.85-25.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น5,241.737,980.50-52.2 %0.01,850.53338.6881.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,872.0816,049.99-62.6 %0.02,268.9425.8698.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,716.773,183.0052.6 %5.02,516.093,866.05-53.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,277.032,280.0030.4 %5.01,051.86211.1179.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น3,974.433,631.498.6 %4.01,318.09403.0269.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,021.513,608.9628.1 %5.01,358.071,378.77-1.5 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,063.643,840.00-25.3 %0.012,036.49179.4298.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,113.123,896.0072.4 %5.0775.44283.8163.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น16,110.9911,100.0031.1 %5.0539.04251.0953.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 39,017.245,621.0085.6 %5.0972.63525.8645.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 48,840.696,686.4124.4 %5.03,183.991,248.8360.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,350.721,037.0055.9 %5.0652.53130.4980.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น24,916.0818,071.0027.5 %5.01,807.96298.2083.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,355.952,400.0028.5 %5.0918.75350.5861.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ชั่วคราว)7,884.683,497.0055.6 %5.01,850.53295.1084.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,299.721,970.0040.3 %5.01,070.88225.0879.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,083.853,009.0026.3 %5.01,741.84228.1786.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น3,728.273,892.52-4.4 %0.01,184.97467.7260.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น54,693.796,158.3588.7 %5.0104,746.67499.3699.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)24,527.116,290.5474.4 %5.02,569.541,049.5959.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 149,545.8413,709.8972.3 %5.01,004.39632.0637.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 211,055.5412,323.23-11.5 %0.0734.99401.4245.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 325,760.359,317.1963.8 %5.01,376.54572.8558.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 439,348.498,867.4277.5 %5.01,683.90853.4149.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 581,802.9913,129.0084.0 %5.01,632.771,513.237.3 %3.5
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น5,952.9019,347.00-225.0 %0.0414.30717.25-73.1 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น37,592.5319,633.0047.8 %5.0362.69163.1555.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น81,682.0293,540.00-14.5 %0.01,946.241,188.4038.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง27,856.7021,968.0021.1 %5.01,093.63993.729.1 %4.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น28,463.7718,750.8834.1 %5.0975.96809.0317.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ17,711.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ820.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ85,405.1033,000.0061.4 %5.01,176.350.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่46,775.7316,576.0064.6 %5.0942.20734.7822.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล35,503.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,008.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,197.9229,243.00-256.7 %0.02,570.601,265.4950.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น20,857.8741,434.08-98.6 %0.03,534.302,126.2239.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น37,358.3927,598.0026.1 %5.01,094.19415.7362.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,887.94534.0081.5 %5.01,029.28126.8487.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น118,529.1063,132.0046.7 %5.02,159.781,072.7050.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,141.472,261.0028.0 %5.0994.81562.4143.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)4,974.786,416.00-29.0 %0.02,229.51158.6592.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,216.19920.0058.5 %5.01,359.710.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,807.771,367.0051.3 %5.0804.65643.0620.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 468,294.6947,893.8329.9 %5.031,641.862,732.5091.4 %5.0
รวม 2,348,036 1,196,420 49.05 % 515,021 65,653 87.25 %