จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0535.56137.1874.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,285.837,360.2128.4 %5.081.15165.54-104.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,384.911,173.5181.6 %5.064.6652.2519.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี102,623.914,710.3795.4 %5.04,594.89147.9096.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,998.6010,027.5188.1 %5.04,569.880.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,252.841,100.0051.2 %5.0744.74133.3082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1028,016.989,383.8466.5 %5.06,092.77286.1395.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี19,192.5316,372.5314.7 %5.04,871.21617.7287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,313.993,399.4636.0 %5.0533.9056.5289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,023.91352.0088.4 %5.0251.0089.1164.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3,398.99765.0077.5 %5.0308.1295.0069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน2,918.78727.0075.1 %5.0288.0463.6577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน4,969.15263.0094.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,018.10165.0094.5 %5.0500.29112.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด2,921.63196.0093.3 %5.0256.5476.0070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,073.68477.0084.5 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,163.30296.0090.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,031.60353.0088.4 %5.0326.8938.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,370.57333.0090.1 %5.0442.01100.5377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,026.84337.0088.9 %5.0302.7385.5071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม3,305.61205.0093.8 %5.0298.742.4799.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,056.18156.0096.2 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,001.83122.0095.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,624.58583.0083.9 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 44,559.015,852.77-28.4 %0.02,363.371,163.4750.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,499.144,270.74-22.1 %0.0915.88581.0936.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,102.921,309.0037.8 %5.0449.48138.7069.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,158.44471.0078.2 %5.0471.40153.6167.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,243.68595.0073.5 %5.0477.56143.9269.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,265.98444.3080.4 %5.0447.06198.9655.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,701.101,698.0037.1 %5.0668.67349.7847.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,434.102,250.0034.5 %5.01,163.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,971.07869.0070.8 %5.0858.83914.12-6.4 %0.0
สำนักชลประทานที่ 538,302.7024,459.0036.1 %5.07,244.376,360.0012.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,054.981,452.0052.5 %5.01,590.10747.7153.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,239.52437.0086.5 %5.0687.68248.4863.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี8,295.163,562.0057.1 %5.03,292.881,436.3856.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี1,989.293,956.25-98.9 %0.0584.77977.14-67.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,996.203,533.0041.1 %5.01,771.601,090.6038.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,049.823,869.004.5 %2.01,410.30106.6892.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,517.481,697.2851.7 %5.01,741.182,220.39-27.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี15,762.1722,848.09-45.0 %0.02,170.94774.2264.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี258,808.94452,743.91-74.9 %0.01,349.20924.3531.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,841.151,594.0043.9 %5.0934.9033.9996.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)11,092.403,672.0066.9 %5.01,151.60148.9287.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,257.058,812.004.8 %2.03,761.59108.4697.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,475.797,937.4516.2 %5.03,974.394,697.80-18.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,267.451,610.0050.7 %5.090.5850.8843.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,162.22331.0089.5 %5.0858.8368.3592.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,468.23515.0079.1 %5.0763.75370.9851.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,276.053,777.5711.7 %5.0937.96748.9720.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,370.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,752.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,973.506,305.00-26.8 %0.01,676.521,212.2527.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,309.271.00100.0 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี8,722.3614,883.58-70.6 %0.02,421.87286.1288.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,198.571,470.0085.6 %5.0877.85559.7936.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,444.503,426.920.5 %0.51,163.08363.4368.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,093.361,298.0078.7 %5.01,885.69314.3983.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,096.851,943.0052.6 %5.01,410.30210.6585.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี3,731.513,488.006.5 %3.01,010.9684.7091.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี20,208.448,886.0056.0 %5.0545.44410.8924.7 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 83,719.8839,275.0053.1 %5.01,777.78944.2046.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,533.30927.0063.4 %5.0649.65127.3680.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,177.612,653.0236.5 %5.01,315.22533.6159.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี15,389.641,823.0088.2 %5.06,038.45482.0492.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี19,063.636,489.0066.0 %5.01,690.67501.1670.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี5,096.841,525.7770.1 %5.01,106.04147.9786.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,252.8933,741.85-439.6 %0.01,169.99547.9353.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,681.79135.6697.6 %5.02,657.03902.4166.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 116,667.5010,780.3835.3 %5.01,401.55908.6035.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 230,118.1511,829.9360.7 %5.01,487.09544.3563.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 317,620.1313,928.3121.0 %5.01,365.15571.8958.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 459,218.107,612.4687.1 %5.01,529.43883.2742.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี7,576.614,706.0237.9 %5.0373.59225.3939.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี11,416.1511,250.891.4 %0.5460.78683.23-48.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี75,483.44918.8098.8 %5.01,821.18386.8278.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี93,155.8630,266.0067.5 %5.01,074.42527.4650.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี115,584.0755,862.0051.7 %5.01,171.97996.2315.0 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบ9,942.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ454.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี60,294.714,049.0093.3 %5.01,003.30647.4135.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี32,250.1923,181.0028.1 %5.01,054.10563.3546.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี61,980.9623,902.5061.4 %5.01,006.54975.583.1 %1.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ63,622.579,626.3384.9 %5.01,017.80587.1142.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน84,665.4824,757.0070.8 %5.01,074.92861.1419.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี21,580.4722,882.00-6.0 %0.02,790.353,527.12-26.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี9,654.011,700.0082.4 %5.04,479.5789.0398.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี47,172.0324,734.5347.6 %5.01,469.91357.5375.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,531.78633.0075.0 %5.01,266.34138.9089.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,278.102,272.0046.9 %5.01,010.96536.8946.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,107.876,487.00-57.9 %0.01,706.50121.6192.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,564.951,197.0053.3 %5.01,551.51742.5652.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,121.064,720.9148.2 %5.02,712.25914.8266.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี2,470.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5763.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี29,984.8322,764.0024.1 %5.03,136.073,195.27-1.9 %0.0
รวม 1,790,109 1,071,757 40.13 % 132,937 54,061 59.33 %