จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,153.821,113.0064.7 %5.0234.54108.4653.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,256.671,865.0042.7 %5.0538.80144.9773.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,240.291,935.0040.3 %5.0519.7826.0095.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,096.9617,823.4019.3 %5.04,832.61188.6596.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 139,008.5825,702.2834.1 %5.03,513.31627.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 235,547.3925,202.0029.1 %5.02,575.51598.5076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,023.26736.0081.7 %5.0259.76106.4059.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 16,305.981,774.0071.9 %5.0371.3967.4581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,170.851,699.0072.5 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,396.512,187.0059.5 %5.0328.24114.0065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 29,741.474,536.0053.4 %5.0356.9295.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,489.89704.0079.8 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,961.503,003.0049.6 %5.0300.7195.0068.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,295.552,126.0059.9 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,849.7913,000.00-89.8 %0.01,432.55945.0034.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,129.182,713.0013.3 %5.01,072.92598.5044.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,182.082,109.0049.6 %5.0900.13380.0057.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,881.121,114.0061.3 %5.0348.64197.0043.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,514.691,238.0050.8 %5.0317.70204.9435.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,073.822,358.0042.1 %5.0713.80603.5015.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,095.682,953.0027.9 %5.0783.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,425.251,541.0065.2 %5.0957.15438.5954.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,828.3221,340.00-43.9 %0.01,717.82107.2193.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,241.631,505.0053.6 %5.0576.83220.5061.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี4,285.417,473.00-74.4 %0.01,145.48416.2863.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,541.921,090.0069.2 %5.0610.408.6898.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,671.20625.0076.6 %5.0310.61182.0141.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,210.573,962.005.9 %2.5677.84258.6461.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี12,239.4227,311.00-123.1 %0.02,231.251,826.5618.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,947.874,390.0011.3 %5.0786.03463.9541.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี5,403.972,656.0050.9 %5.01,166.33181.3984.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,535.7112,049.00-84.4 %0.01,337.47144.0689.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,886.051,204.0089.9 %5.0590.05206.6265.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,352.742,142.0036.1 %5.0482.44222.2253.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,665.062,766.0051.2 %5.0652.89222.4265.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,283.174,605.0026.7 %5.01,135.30333.0470.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี5,671.079,291.00-63.8 %0.01,204.36113.6090.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,218.416,277.0044.0 %5.01,042.06608.5341.6 %5.0
รจก.บางขวาง 178,147.23176,177.001.1 %0.52,010.36516.2974.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,590.7748,514.0018.6 %5.0860.24656.6823.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,463.20875.0064.5 %5.0222.59118.8646.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,340.801,900.0056.2 %5.0938.13280.6370.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,589.311,650.0054.0 %5.0519.78322.5138.0 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,570.6612,193.00-27.4 %0.01,679.76513.3169.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,057.501,476.0051.7 %5.0462.76117.1074.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,751.813,808.0019.9 %5.0582.11151.0574.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 166,669.5410,988.0083.5 %5.0355.45333.456.2 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 226,259.2614,805.0043.6 %5.0617.15252.3359.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)206,254.4215,130.0092.7 %5.0670.59549.5018.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,812.3515,283.00-124.3 %0.0328.02494.33-50.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,196.284,003.004.6 %2.0270.91147.0545.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี53,975.8422,387.0058.5 %5.0436.12588.22-34.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,094.5017,130.00-13.5 %0.02,375.85766.5467.7 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ236,770.38103,000.0056.5 %5.0353.55500.99-41.7 %0.0
สถาบันทันตกรรม94,131.2659,000.0037.3 %5.0203.36119.7241.1 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก723,351.19522,520.0027.8 %5.012,321.151,156.4090.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,185.742,758.0013.4 %5.0656.77363.5144.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,530.05519.0079.5 %5.0253.56214.5115.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี112,055.9031,849.1971.6 %5.051,173.073,600.1393.0 %5.0
รวม 2,107,621 1,292,083 38.69 % 114,159 23,009 79.85 %