จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,187.87534.0075.6 %5.0570.36176.6769.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย19,496.4212,946.0233.6 %5.068.93254.69-269.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย8,873.589,020.25-1.7 %0.048.1671.68-48.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,158.484,175.00-0.4 %0.0105.8551.9650.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,165.71930.0057.1 %5.0646.42111.7182.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,699.191,260.0053.3 %5.0377.3358.2784.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย19,381.195,179.9173.3 %5.02,871.30815.0171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,748.20419.0088.8 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,066.35523.0087.1 %5.0320.0457.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม2,915.08322.0089.0 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ2,956.39336.0088.6 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,393.75350.0089.7 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว3,119.110.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง3,750.38825.0078.0 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ2,908.41456.0084.3 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว938.1026.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง2,908.79485.0083.3 %5.0372.3957.0084.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่14,878.1410,140.5031.8 %5.01,498.19671.7155.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,232.774,673.0010.7 %5.0816.00240.6470.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย9,138.703,617.8060.4 %5.01,445.10866.0040.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,066.25874.0057.7 %5.01,529.33409.4073.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,278.291,412.0056.9 %5.01,159.86380.9267.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,804.30419.0085.1 %5.0817.571,050.33-28.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย3,216.23255.5092.1 %5.01,605.39499.7068.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,087.601,563.0061.8 %5.01,007.941,053.68-4.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,815.32821.0054.8 %5.0562.52642.93-14.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,502.871,903.2957.7 %5.01,730.33522.8569.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,444.801,948.0043.5 %5.01,254.93147.1888.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย8,821.038,315.155.7 %2.51,330.99193.8085.4 %5.0
ท่าอากาศยานเลย49,710.7817,296.2065.2 %5.0585.03348.4640.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย10,052.711,527.2584.8 %5.0988.70375.9362.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,483.86470.0068.3 %5.072.5870.962.2 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,519.65509.0079.8 %5.0817.10117.8185.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,270.82269.0088.2 %5.0703.47420.3540.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,770.121,565.6443.5 %5.0568.33300.0747.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย4,908.511,860.0062.1 %5.01,844.433,398.79-84.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,424.761,731.0049.5 %5.01,102.79754.9531.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,731.911,401.4148.7 %5.01,007.73204.7579.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย3,881.863,684.685.1 %2.51,292.97146.7488.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย9,833.081,479.0085.0 %5.0912.46574.9137.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย2,783.881,632.5041.4 %5.0912.64168.4481.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย3,765.493,635.003.5 %1.51,331.00338.7674.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย3,628.311,403.5261.3 %5.01,254.96264.6978.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,147.671,525.0029.0 %5.0684.4644.6293.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,799.202,096.0078.6 %5.0874.61271.5469.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย34,362.6418,924.6444.9 %5.01,005.08373.3062.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,116.56357.0083.1 %5.0532.33169.2068.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย2,697.87583.0078.4 %5.0817.57438.2346.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย701.64372.0047.0 %5.0703.47231.8567.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,026.232,858.0429.0 %5.0969.70381.0560.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย2,908.711,750.5039.8 %5.0988.71131.4086.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย5,921.311,287.9078.2 %5.01,958.531,423.2727.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 140,021.6311,050.3072.4 %5.01,707.05658.9661.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 212,649.728,385.9333.7 %5.01,574.63936.9540.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 315,077.915,773.2061.7 %5.01,635.701,139.6530.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)24,177.825,290.1378.1 %5.01,567.23727.1953.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,436.961,205.7495.6 %5.0336.81111.0667.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย67,472.6336,198.2346.4 %5.0996.86509.5948.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย16,818.0314,129.0016.0 %5.0990.77728.5326.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง15,692.5310,175.9935.2 %5.0848.721,003.94-18.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย65,089.1641,999.0035.5 %5.01,657.291,875.01-13.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,346.1510,734.40-28.6 %0.02,162.681,485.1831.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,930.692,312.0021.1 %5.0988.71604.2638.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,214.891,175.0046.9 %5.0665.43169.3874.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 13,733.505,683.9558.6 %5.04,326.694,209.962.7 %1.0
รวม 629,943 296,061 53.00 % 63,573 33,851 46.75 %