จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,256.6298.1097.7 %5.0356.87149.5458.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,404.3524,567.63-5.0 %0.095.77169.64-77.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,764.172,108.8823.7 %5.0591.63167.9571.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,573.081,016.0060.5 %5.0572.6169.5187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย16,653.315,976.3264.1 %5.02,600.76473.1081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ4,396.40307.0093.0 %5.0306.4452.1683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่3,947.95461.0088.3 %5.0343.4569.8579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม3,820.22204.0094.7 %5.0430.6867.5484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,180.76498.0088.1 %5.0303.6271.0476.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่3,798.29375.0090.1 %5.0355.0865.9481.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,126.37211.0094.9 %5.0632.3674.4488.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,277.904,701.30-9.9 %0.01,277.82158.2787.6 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย48,551.4555,504.77-14.3 %0.02,302.95690.0370.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,074.814,434.7812.6 %5.01,219.161,035.5015.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,934.552,501.2214.8 %5.0435.49269.0738.2 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,307.112,046.3938.1 %5.0889.32222.3975.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,690.51866.0067.8 %5.0922.68888.263.7 %1.5
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,035.38312.2493.8 %5.0489.91192.8660.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย6,616.701,850.0072.0 %5.01,668.991,493.7110.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,891.001,375.0064.7 %5.01,001.421,472.50-47.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,675.923,447.416.2 %3.0971.94499.2148.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,261.783,491.4618.1 %5.0815.20203.5075.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย6,455.927,018.00-8.7 %0.01,231.61328.0573.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,040.80872.0071.3 %5.0775.22165.7378.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,436.37510.0064.5 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,739.591,338.0051.2 %5.0642.0751.3792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,602.96490.0086.4 %5.0451.95369.3518.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,687.911,818.0050.7 %5.0870.30404.3453.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย8,444.1536,895.00-336.9 %0.03,075.901,893.9038.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย3,435.328,680.43-152.7 %0.0946.40516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,347.15146.0097.3 %5.01,480.40670.0454.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,491.881,843.4359.0 %5.01,079.4878.1192.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,964.721,308.0055.9 %5.0528.01167.2068.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,112.972,636.0015.3 %5.0718.17687.844.2 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,130.663,079.7140.0 %5.0927.35316.9365.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,133.651,527.1975.1 %5.0889.32430.8551.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,662.631,559.3841.4 %5.0451.9599.5378.0 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย10,184.092,616.0074.3 %5.0648.68403.4537.8 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,826.4028,293.2952.7 %5.0754.34438.1741.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,182.23764.0065.0 %5.0394.89288.7526.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,583.332,309.9935.5 %5.0994.56541.5545.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,411.74803.0066.7 %5.0489.98283.6642.1 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,376.703,638.3416.9 %5.0832.27473.1743.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย4,191.083,205.0023.5 %5.0699.16136.2680.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย1,055.5162,418.70-5,813.6 %0.0604.08283.8353.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 117,977.2611,787.6034.4 %5.01,437.16671.3853.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2114,995.7513,796.0088.0 %5.01,496.201,537.10-2.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)11,872.636,466.8145.5 %5.01,424.03499.2064.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย2,816.793,174.00-12.7 %0.0243.2959.3575.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย70,867.8254,913.0122.5 %5.01,273.59745.7741.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย18,066.6917,314.004.2 %2.0623.35598.504.0 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย60,854.6417,869.0070.6 %5.0586.62408.4830.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย9,698.0312,249.52-26.3 %0.01,635.961,272.4622.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,775.031,765.0036.4 %5.0604.08511.8415.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,522.16540.0078.6 %5.0451.95225.5750.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย8,631.8215,045.00-74.3 %0.03,001.050.00100.0 %5.0
รวม 635,815 445,043 30.00 % 47,907 24,115 49.66 %