จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,633.75858.0067.4 %5.0467.00240.2148.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม28,418.3214,958.4247.4 %5.0183.4293.6349.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,709.581,052.0061.2 %5.0580.25188.9567.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม2,969.751,336.0055.0 %5.0771.2517.0497.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม15,772.2311,681.0025.9 %5.03,528.55820.9676.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,176.581,102.0073.6 %5.0324.0983.2574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,794.88409.0089.2 %5.0248.3143.4382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,203.46543.0083.0 %5.0316.3885.5673.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม3,492.41533.0084.7 %5.0277.8277.9871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,733.69558.0085.1 %5.0278.869.7696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,164.97334.0089.4 %5.0226.4710.3795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,228.66217.0093.3 %5.0229.1870.9769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย3,296.60516.0084.3 %5.0381.6767.4582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,041.59494.0087.8 %5.0321.1572.6177.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,092.88336.0089.1 %5.0158.829.7293.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,081.37151.0095.1 %5.0289.408.2197.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,090.62224.0092.8 %5.0184.6211.4393.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,999.653,558.3311.0 %5.0809.28323.6360.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0282.071,024.32-263.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,271.28628.8072.3 %5.0494.32439.6611.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,500.681,001.0071.4 %5.0961.41283.9970.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม2,728.181,335.0051.1 %5.0676.15373.3644.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม2,621.89625.0076.2 %5.0638.140.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,885.723,667.1253.5 %5.02,899.46929.3867.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,104.302,985.33-41.9 %0.0490.85903.03-84.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม4,665.321,124.0075.9 %5.01,379.76923.5133.1 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,316.431,244.0062.5 %5.0896.45155.5882.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม6,377.9110,855.25-70.2 %0.01,379.92499.0263.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม4,362.991,881.9056.9 %5.0809.28448.5044.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,475.96414.0072.0 %5.058.1718.7167.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม2,889.91780.0073.0 %5.0463.9669.7685.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม2,834.11391.0086.2 %5.0562.07488.3013.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,169.322,234.0229.5 %5.0809.28152.4781.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,679.0125,511.00-349.2 %0.01,779.101,407.4820.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม6,884.408,235.00-19.6 %0.01,629.56248.6184.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,117.871,685.0020.4 %5.0409.95220.0046.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,628.488,537.40-11.9 %0.02,157.50226.4889.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม5,565.33520.0090.7 %5.0714.20703.961.4 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม3,271.432,288.0030.1 %5.0718.09318.0755.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,384.194,182.004.6 %2.0942.39125.6686.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,898.631,987.0066.3 %5.01,417.77237.4483.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,077.992,790.4154.1 %5.01,075.7469.4093.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,481.121,872.0082.1 %5.0714.20530.3425.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,824.4144,547.01-1.6 %0.0923.391,242.39-34.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,607.453,301.00-26.6 %0.0600.11329.7045.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,746.193,609.003.7 %1.5559.38258.5053.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม2,436.091,337.0045.1 %5.0543.07199.3463.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,207.895,386.0013.2 %5.01,113.52440.8360.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,235.591,383.0057.3 %5.0904.36383.8957.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,454.545,112.20-48.0 %0.0866.31452.1547.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 138,195.419,107.5876.2 %5.01,351.43293.8078.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2617,093.1314,058.0097.7 %5.018,708.53779.2095.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 320,865.7411,898.0943.0 %5.01,055.081,133.75-7.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)25,683.217,322.7971.5 %5.01,800.76210.9788.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม9,870.373,041.0069.2 %5.0320.47202.2336.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม75,176.3250,324.0033.1 %5.01,545.651,096.5629.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ37,548.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม31,322.9032,472.00-3.7 %0.0910.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม18,395.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5737.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย46,946.7820,192.0057.0 %5.0803.99928.22-15.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมไม่ครบ13,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,368.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,416.7917,546.00-108.5 %0.01,773.152,012.22-13.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 2,766.691,685.0039.1 %5.0695.19356.1648.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,511.20843.0066.4 %5.0581.09221.8961.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม38,555.1511,802.8269.4 %5.05,940.423,390.9542.9 %5.0
รวม 1,189,009 370,602 68.83 % 74,022 26,966 63.57 %