จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,868.521.00100.0 %5.0503.61112.5277.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,029.671.00100.0 %5.0145.92142.502.3 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด42,634.335,100.0088.0 %5.0118.0395.0019.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,654.342,893.0037.8 %5.0678.9586.3087.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,473.771,725.0050.3 %5.0471.2647.2990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด22,344.876,658.5470.2 %5.03,222.91744.8576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,337.961,800.0058.5 %5.0231.4747.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย3,885.84320.0091.8 %5.0331.3061.7581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,675.16400.0089.1 %5.0235.0547.5079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,218.23205.0093.6 %5.0184.4019.4189.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,606.46203.0094.4 %5.0123.8148.7260.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,974.48380.0090.4 %5.0346.0170.9379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,685.35350.0092.5 %5.0349.7328.5091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,360.76340.0089.9 %5.0239.2156.3376.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,781.8970.0096.1 %5.0287.130.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,285.36394.0088.0 %5.0254.3672.0571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,073.9380.0097.4 %5.0180.0515.5791.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,136.05350.0091.5 %5.0185.6647.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ3,580.90600.0083.2 %5.0212.2674.2965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,529.55400.0088.7 %5.0290.8766.5077.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,612.28187.0094.8 %5.0265.6253.1580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,120.15400.0090.3 %5.0230.1466.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด3,935.735,100.00-29.6 %0.0998.031,496.25-49.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด583.395,100.00-774.2 %0.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,696.361,100.0059.2 %5.0320.590.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,423.871,200.0050.5 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,489.29693.0072.2 %5.0517.16209.0059.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,065.421,500.0063.1 %5.0841.98458.3045.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบ1,051.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ426.43ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,056.63667.0083.6 %5.0750.82349.3153.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด6,882.743,780.0045.1 %5.02,462.261,972.0919.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,093.964,126.03-97.0 %0.0585.43721.44-23.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,388.763,418.0036.6 %5.01,100.141,241.41-12.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด3,860.342,924.4924.2 %5.01,058.01116.2589.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)16,576.5717,532.78-5.8 %0.01,781.35412.5576.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด38,902.371.00100.0 %5.0116.33710.00-510.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,222.602,000.0037.9 %5.0857.38463.6745.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,478.411,500.00-1.5 %0.063.6457.2110.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,622.51489.0069.9 %5.043.4047.78-10.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,034.43704.0076.8 %5.0750.820.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,017.10285.0090.6 %5.0662.38738.84-11.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,372.432,500.0025.9 %5.0845.90475.0043.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด6,754.3637,000.00-447.8 %0.02,852.4052.2598.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด4,935.643,179.0035.6 %5.01,226.23535.1256.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด8,744.892,628.0069.9 %5.03,127.821,471.4853.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,590.643,620.0035.2 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,796.531,130.0089.5 %5.01,055.08723.9031.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,553.803,300.007.1 %3.5960.010.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,679.244,620.00-25.6 %0.0704.06574.5218.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,576.842,337.0248.9 %5.01,302.26936.9128.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,372.413,500.00-3.8 %0.0541.9847.5091.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,199.2510,678.0019.1 %5.0506.57317.3037.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,567.504,500.00-75.3 %0.0386.5847.5087.7 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 47,978.701.00100.0 %5.0997.6145.0095.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด574.30493.0014.2 %5.0238.96148.2238.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด2,708.961,090.0059.8 %5.0788.86447.1643.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,955.591,640.0058.5 %5.0693.78219.6768.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,544.655,989.44-31.8 %0.01,169.18356.9269.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด3,909.882,000.0048.8 %5.01,074.10247.0077.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด9,529.7611,000.00-15.4 %0.0919.60190.0079.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)51,588.5910,200.0080.2 %5.02,272.66616.9072.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 180,005.0317,000.0078.8 %5.01,197.48190.0084.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 213,051.5214,000.00-7.3 %0.01,170.731,150.911.7 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,237.159,000.0061.3 %5.01,445.89285.0080.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,267.8330.0098.7 %5.0291.740.9599.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด8,826.0812,000.00-36.0 %0.0346.431.8599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด132,971.7374,385.0044.1 %5.01,567.26675.9956.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด129,105.0132,000.0075.2 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด38,251.2242,000.00-9.8 %0.01,133.801.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย21,625.8115,500.0028.3 %5.0905.30131.7585.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร27,279.577,000.0074.3 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง177,779.6927,000.0084.8 %5.0916.67520.0043.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด68,372.4822,959.0166.4 %5.0760.18650.8414.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,579.6320,000.00-133.1 %0.02,007.201,959.692.4 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,156.951,196.0062.1 %5.0731.80388.3546.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,031.95950.0068.7 %5.0655.750.9599.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด51,618.6913,004.6374.8 %5.08,917.317,782.7612.7 %5.0
รวม 1,238,295 494,408 60.07 % 69,297 33,670 51.41 %