จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,166.30297.0086.3 %5.0532.55125.4076.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์74,730.895,162.5093.1 %5.0551.24116.1778.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,402.563,155.0028.3 %5.0795.34205.1174.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,203.391.00100.0 %5.0719.3079.1489.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์24,378.585,476.3177.5 %5.08,896.25780.7091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,050.46960.0076.3 %5.0312.8545.3885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,160.60550.0086.8 %5.0323.2969.2278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,154.91732.0082.4 %5.0237.0069.5670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,412.06471.0086.2 %5.0200.6935.4382.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,219.51339.0089.5 %5.0387.3873.1181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,228.68416.0087.1 %5.0401.5368.3183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,016.2958.0098.6 %5.0402.0969.2082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก3,119.98212.0093.2 %5.0248.3924.6990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,202.46360.0088.8 %5.0377.007.9497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,070.09366.0088.1 %5.0147.428.5594.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,177.07290.0090.9 %5.0293.7050.8982.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์11,937.622,810.5676.5 %5.01,303.10976.9625.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,217.472,225.0047.2 %5.01,080.60837.4922.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 710,524.072,637.7974.9 %5.0918.58445.2551.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,998.302,704.629.8 %4.5814.45659.7919.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์2,763.08666.0075.9 %5.0548.13289.4147.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์4,616.501,669.0663.8 %5.01,289.85811.1737.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,562.604,720.05-202.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์4,905.372,398.7151.1 %5.01,574.99463.7370.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์3,953.35135.0096.6 %5.01,202.54114.7590.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์6,082.9411,142.00-83.2 %0.01,403.95152.0089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,401.981,845.0045.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,026.17300.0070.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,072.421,501.0051.1 %5.0738.29105.3485.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,372.47774.7067.3 %5.0548.23154.8571.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,492.702,697.5022.8 %5.0890.52189.8378.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์5,088.9249,511.00-872.9 %0.01,565.121,725.29-10.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,468.993,350.0025.0 %5.01,194.69428.4464.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,429.981,927.0056.5 %5.0852.39503.5040.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์5,531.2311,472.96-107.4 %0.01,403.9586.9093.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,800.432,515.6033.8 %5.0890.42741.0016.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,820.082,202.0042.4 %5.0890.52369.3358.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,080.60150.0286.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,528.031,525.0072.4 %5.01,276.63526.0458.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,968.402,920.0026.4 %5.0700.9881.1088.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์32,587.472,262.0093.1 %5.0838.28569.9632.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 96,987.2638,637.7260.2 %5.01,255.391,364.36-8.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,969.22988.0066.7 %5.0491.10144.9870.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,399.972,093.0061.2 %5.0852.48463.6045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,463.67710.4071.2 %5.0546.88227.0758.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,495.775,040.398.3 %4.01,274.17523.1658.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์3,821.791,430.0062.6 %5.0890.44328.3863.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์6,516.004,771.1426.8 %5.0947.49173.5581.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 141,907.8412,504.1870.2 %5.02,073.06742.7764.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 228,616.168,529.7570.2 %5.01,019.06553.9445.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 347,810.937,580.1384.1 %5.01,304.60328.7074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)66,805.946,789.8089.8 %5.02,059.79867.6557.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์11,353.345,414.5052.3 %5.0356.10211.1140.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์74,914.6856,784.0024.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง28,967.889,904.0065.8 %5.01,048.96950.009.4 %4.5
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์29,026.952,131.0092.7 %5.0888.80823.337.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง32,721.5711,200.0065.8 %5.0865.80637.9426.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี56,273.4314,095.0075.0 %5.0820.241,311.00-59.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบ11,437.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ528.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,531.4715,655.335.3 %2.52,021.042,690.58-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,178.292,459.1422.6 %5.0795.36554.8030.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,772.401,461.0047.3 %5.0548.13337.5438.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์45,718.9413,420.0470.6 %5.07,244.854,936.1531.9 %5.0
รวม 894,098 356,357 60.14 % 65,137 30,382 53.36 %