จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,071.29534.0074.2 %5.0550.73138.8674.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร15,097.125,309.0064.8 %5.0191.57157.6317.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร5,864.787,613.01-29.8 %0.0110.0874.9331.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร2,419.50610.0074.8 %5.0702.86138.8480.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร2,770.32402.0085.5 %5.0504.0534.2493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร11,077.628,824.0020.3 %5.02,718.541,017.2462.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน2,888.80196.0093.2 %5.0251.3968.8572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,663.15317.0091.3 %5.0401.081.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,190.60730.0082.6 %5.0320.2469.8678.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,157.71775.0075.5 %5.0473.22137.2071.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,080.69385.0087.5 %5.0317.1260.2181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม3,472.00365.0089.5 %5.0280.6775.1573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,286.91239.0092.7 %5.0153.1517.0788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส5,278.44393.0092.6 %5.0414.6075.7981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว672.471.0099.9 %5.0141.9816.7988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,688.1098.0096.4 %5.0348.1617.0195.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์2,905.27355.0087.8 %5.0172.2116.2690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,101.55217.0093.0 %5.0274.4074.4172.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง4,147.18119.0097.1 %5.0394.5081.0579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,862.46114.0096.0 %5.0398.2562.6984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย707.74426.0039.8 %5.0319.2768.6378.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย4,871.06172.0096.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร2,964.222,128.1328.2 %5.0931.03931.35-0.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร3,503.261,614.0053.9 %5.01,102.20489.0055.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร2,489.54584.0076.5 %5.0740.89373.2849.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,052.81300.0090.2 %5.0658.96700.66-6.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,082.482,061.0033.1 %5.0950.05819.9113.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,604.721,204.0066.6 %5.0749.15456.0039.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร4,426.313,122.0029.5 %5.01,615.651,311.5018.8 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร3,905.261,859.7052.4 %5.01,292.3664.7695.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,263.7214,906.15-105.2 %0.01,024.16379.3563.0 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร34,902.6158,402.20-67.3 %0.0520.62833.50-60.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)8,401.4414,013.25-66.8 %0.03,454.635,403.35-56.4 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร5,507.94341.2393.8 %5.0969.08151.0584.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,161.816,431.00-54.5 %0.084.8644.1847.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,384.71517.0062.7 %5.067.48102.89-52.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร2,971.27446.0085.0 %5.0632.70100.8084.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร2,394.64512.0078.6 %5.0664.83348.0147.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร2,783.871,993.0028.4 %5.0874.00397.5854.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร9,123.884,855.0046.8 %5.01,597.591,767.89-10.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร4,827.894,990.00-3.4 %0.01,383.86701.0449.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,531.411,861.0047.3 %5.01,082.8130.0097.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร4,031.758,296.00-105.8 %0.0950.8051.9294.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,470.4610,776.1120.0 %5.02,768.173,533.70-27.7 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร9,913.261,172.0088.2 %5.0816.94444.9245.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,072.992,159.6029.7 %5.01,007.12322.5268.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร3,790.224,083.00-7.7 %0.01,254.20290.8176.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,250.971,623.9969.1 %5.01,406.43286.3179.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร2,382.672,593.54-8.9 %0.0556.8087.3384.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร9,910.521,373.0086.1 %5.0816.95417.4948.9 %5.0
รจจ.สกลนคร 68,084.8192,802.00-36.3 %0.01,242.67759.4438.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,428.50558.0077.0 %5.0569.75217.2661.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,347.002,095.9051.8 %5.0969.07782.1519.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร9,416.38638.0093.2 %5.0683.84201.9570.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร5,601.223,257.3741.8 %5.0985.84618.4937.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,004.931,973.0060.6 %5.01,757.69268.1984.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร4,237.6716,366.67-286.2 %0.01,051.39392.3562.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 122,310.109,276.0058.4 %5.01,529.90932.7839.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 234,107.8315,287.7755.2 %5.02,636.39687.3673.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 324,942.5612,188.4951.1 %5.0340.94630.89-85.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2343,730.853,981.0690.9 %5.02,402.91600.7975.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร3,886.302,728.8029.8 %5.0294.63464.74-57.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร83,655.2666,572.0020.4 %5.01,895.54693.1863.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร74,628.3313,356.0082.1 %5.0794.271,110.21-39.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม13,930.8314,320.01-2.8 %0.0853.832,246.09-163.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน117,353.0330,851.0073.7 %5.01,162.091,227.64-5.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร9,132.3012,529.69-37.2 %0.02,140.331,542.7027.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 2,704.351,728.0036.1 %5.0835.97430.0648.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร854.761,438.00-68.2 %0.0578.17335.3642.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร39,642.848,960.2577.4 %5.05,823.694,426.3124.0 %5.0
รวม 826,381 493,320 40.30 % 67,961 41,813 38.48 %