จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม1,998.39685.0065.7 %5.0454.5451.7388.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม284,425.8118,115.0093.6 %5.02,151.26166.9692.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,013.221,589.0047.3 %5.0436.67117.5173.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,769.361,330.0064.7 %5.0625.25121.5880.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม20,360.336,014.7270.5 %5.02,203.57778.4864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,235.28317.0094.9 %5.0542.6372.8586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,502.97246.0094.5 %5.0285.1280.5771.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,538.17204.0094.2 %5.0514.8797.1581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,400.50118.0096.5 %5.0313.7020.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก3,950.42173.0095.6 %5.0281.629.6996.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,094.00385.0090.6 %5.0399.18117.1470.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร3,738.00349.0090.7 %5.0270.4793.0265.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,860.69287.0092.6 %5.0351.7483.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,356.92167.0095.0 %5.0261.4223.2491.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม12,939.8323,626.00-82.6 %0.02,013.82155.2792.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,092.114,059.600.8 %0.5758.36404.2546.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,355.861.00100.0 %5.0416.04215.6548.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,380.28972.0059.2 %5.0382.62144.3662.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,242.42649.0071.1 %5.0544.22150.1072.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม3,544.14990.0072.1 %5.01,005.56774.6623.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม6,281.561,193.0081.0 %5.0644.26494.7623.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม4,661.811,013.0078.3 %5.0361.33440.53-21.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,932.25234.0096.6 %5.01,842.271,117.1339.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,297.502,279.0030.9 %5.0718.61739.61-2.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม4,599.922,805.6039.0 %5.01,252.751,428.62-14.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,224.891,714.0059.4 %5.0812.08187.3476.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม6,936.9912,763.29-84.0 %0.01,005.54818.3318.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม64,018.0091,128.71-42.3 %0.0370.43653.95-76.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม2,863.391,027.0064.1 %5.0796.39219.6772.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,438.19639.0055.6 %5.054.28123.48-127.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)933.331.0099.9 %5.024.9133.70-35.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,917.17597.0079.5 %5.0682.2941.3893.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,301.671,015.0069.3 %5.0568.20273.9451.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม3,797.393,050.0019.7 %5.0796.39385.4051.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม4,055.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5872.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม3,485.283,085.0011.5 %5.0986.54209.2878.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,305.782,500.0041.9 %5.0826.62332.5059.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม9,390.618,486.409.6 %4.51,975.3870.9696.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม10,053.03906.0091.0 %5.0625.25812.84-30.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,415.472,252.0034.1 %5.0853.41423.3650.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,333.562,974.0031.4 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,735.171,684.2064.4 %5.0948.52121.0187.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม3,262.422,866.0812.1 %5.0549.1850.2790.8 %5.0
สพ.นครพนม45,838.007,997.9382.6 %5.0777.21609.5021.6 %5.0
รจก.นครพนม 84,556.3058,589.0030.7 %5.01,451.001,238.0514.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม3,961.282,862.3227.7 %5.0796.39252.9868.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,382.283,167.006.4 %3.0872.45636.1927.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม2,872.221,571.0045.3 %5.0568.19247.9756.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,478.253,561.8420.5 %5.0815.41822.00-0.8 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม1,152.47778.0032.5 %5.0682.2999.1185.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม4,017.444,759.71-18.5 %0.0661.06483.4426.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)6,077.449,293.22-52.9 %0.0439.97731.35-66.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 121,070.577,794.9063.0 %5.01,322.14594.9855.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 236,852.226,141.4283.3 %5.01,519.92817.1246.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม24,326.103,641.1385.0 %5.0313.14412.72-31.8 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม49,483.0652,714.00-6.5 %0.01,147.68349.7869.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง23,023.261.00100.0 %5.0885.892.8599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม64,529.5714,196.0078.0 %5.0721.13451.3437.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม8,174.4415,558.00-90.3 %0.01,756.363,297.71-87.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 2,581.471,541.0040.3 %5.0663.25159.1876.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,285.191,144.0065.2 %5.0549.18310.9543.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม32,217.7821,097.0534.5 %5.05,471.232,793.4748.9 %5.0
รวม 958,863 420,899 56.10 % 53,183 27,637 48.04 %