จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,401.071,134.0052.8 %5.0420.0569.4283.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร25,890.0111,296.8656.4 %5.081.05415.58-412.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,318.431,458.0037.1 %5.0515.13119.9976.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,206.941,700.0047.0 %5.0648.2451.8092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร17,391.739,917.1643.0 %5.02,740.00403.7585.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร4,825.221.00100.0 %5.0394.941.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย3,239.41267.0091.8 %5.0207.1869.7066.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,239.41224.0093.1 %5.0232.8370.4069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี3,291.45273.0091.7 %5.0333.7637.1888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,106.49133.0095.7 %5.0266.5052.8080.2 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร26,118.8736,814.73-41.0 %0.03,001.96212.2292.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร3,473.001,938.0044.2 %5.01,028.57563.3545.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,204.391,496.0032.1 %5.0458.0844.1390.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,758.731,678.0055.4 %5.0971.52283.1870.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,538.841,627.0035.9 %5.0610.21276.9454.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,992.28950.0068.3 %5.0591.20245.9458.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร2,961.242,436.0017.7 %5.0800.371,159.48-44.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,786.652,238.00-25.3 %0.0489.64522.50-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,445.492,177.5051.0 %5.01,370.83237.5082.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,181.231,543.0051.5 %5.0895.45131.8685.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร11,307.886,494.2542.6 %5.01,142.66364.7768.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร2,582.87898.0065.2 %5.0629.20499.8320.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,407.131,124.0020.1 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,709.46438.0083.8 %5.0648.2265.6689.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,067.71374.0081.9 %5.0401.03180.4055.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,130.933,211.00-2.6 %0.0857.42304.2564.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,076.6731,544.00-161.2 %0.01,370.852,388.64-74.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,698.642,277.0051.5 %5.01,275.77416.2967.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0762.34249.8567.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร5,156.439,336.00-81.1 %0.01,332.82120.6191.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,723.492,975.00-9.2 %0.0667.23581.4012.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,229.592,117.0034.4 %5.0838.38313.3362.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร2,942.052,220.0024.5 %5.0686.27132.0580.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,299.061,411.0057.2 %5.0933.46281.2569.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร2,274.142,720.34-19.6 %0.0477.07106.4077.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร28,632.572,436.0091.5 %5.0663.83445.5532.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร38,437.3423,506.3038.8 %5.0813.72697.3014.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,202.27936.0057.5 %5.0458.08249.5545.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,060.123,095.0023.8 %5.01,161.65461.2360.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,363.08597.0074.7 %5.0534.15164.3569.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร4,070.641,491.0063.4 %5.0838.41685.0918.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,145.39627.0080.1 %5.0629.230.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร9,458.528,892.246.0 %3.03,310.48249.9892.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร9,024.961,845.0079.6 %5.01,347.79349.6574.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร50,414.8510,849.0078.5 %5.01,672.05294.5982.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร26,617.7023,623.0011.3 %5.0372.56157.7057.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร1,417.554,361.52-207.7 %0.0281.58189.7732.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร110,191.5945,121.0059.1 %5.0760.31327.7556.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย21,178.7412,640.0040.3 %5.0605.61906.90-49.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,728.8513,625.00-137.8 %0.01,623.581,652.78-1.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 2,911.881,507.8048.2 %5.0648.22103.4984.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,640.63763.0071.1 %5.0458.09144.6368.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร17,246.9911,283.0034.6 %5.03,981.473,672.607.8 %3.5
รวม 521,721 313,641 39.88 % 48,291 21,731 55.00 %