จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ2,831.512,162.5023.6 %5.02,100.690.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 351,039.5140,160.6621.3 %5.0217.97397.55-82.4 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,382.0426.0098.9 %5.0901.28124.9886.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่54,808.7640,160.6626.7 %5.0271.3790.5866.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่52,532.396,213.3388.2 %5.0152.53198.82-30.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่10,257.766,977.0032.0 %5.059.6568.22-14.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่2,372.0215,844.27-568.0 %0.044.310.9597.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่17,387.2015,694.919.7 %4.52,023.23129.3593.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 52,379.952,163.229.1 %4.51,535.0731.2898.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่2,777.293,093.00-11.4 %0.01,072.43121.4788.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 833,110.2015,688.6052.6 %5.03,665.04342.0090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 115,179.529,045.4140.4 %5.05,191.62999.4080.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 27,779.701,415.3981.8 %5.02,682.53581.4078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม2,927.73187.0093.6 %5.0708.2559.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง2,894.65233.0092.0 %5.0240.8456.2076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 16,483.243,200.0050.6 %5.0374.7958.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 25,906.563,023.0048.8 %5.0336.69111.1567.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,317.97357.0089.2 %5.0276.9677.5172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี3,247.53730.0077.5 %5.0229.0967.2570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง686.70728.00-6.0 %0.0300.3592.4769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,063.12284.0090.7 %5.0350.9854.5584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า2,886.36436.0084.9 %5.0479.82124.0774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด2,961.18304.0089.7 %5.0384.01101.6873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,508.2091.0097.4 %5.0678.93161.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ2,894.65199.0093.1 %5.0330.8288.7073.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง14,908.751,127.1092.4 %5.0266.1188.2966.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,015.19607.0079.9 %5.0213.25101.7052.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด2,731.17722.0073.6 %5.0246.19101.6558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,222.24736.0077.2 %5.0258.12103.5559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,106.50440.0085.8 %5.0403.90101.3974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง3,530.63848.0076.0 %5.0645.6338.0094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว6,876.44315.0095.4 %5.0520.6695.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว2,648.35137.0094.8 %5.0438.26107.3575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง2,889.0793.0096.8 %5.0546.49104.5080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,006.46201.0093.3 %5.0453.49133.0070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย2,970.78249.0091.6 %5.04,008.96137.7596.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 35,453.561,981.9663.7 %5.01,478.69227.7884.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่2,864.612,055.3028.3 %5.01,063.2262.0194.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,687.201,669.0037.9 %5.0746.10154.1979.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 56,852.935,314.2022.5 %5.01,555.33578.5662.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่7,350.748,058.00-9.6 %0.02,650.752,360.3011.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่3,318.373,642.62-9.8 %0.01,260.13183.9885.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,201.30690.0083.6 %5.01,119.87901.5219.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1010,467.952,351.0077.5 %5.01,915.57368.7980.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่2,844.361,649.0042.0 %5.0802.82508.5336.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 136,313.8744,849.70-23.5 %0.013,128.104,000.7069.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,149.54509.8555.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่741.54317.0057.3 %5.0863.25182.4078.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 54,354.232,255.5348.2 %5.02,409.99932.5461.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่4,051.052,070.0048.9 %5.01,662.823,666.00-120.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 67,733.454,478.6042.1 %5.02,449.45714.0770.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,674.3022,020.2436.5 %5.02,334.48972.6058.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่4,379.822,749.2437.2 %5.02,702.16433.1884.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,379.095,123.00-51.6 %0.0795.521,379.52-73.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่8,819.716,064.5031.2 %5.03,392.381,679.0550.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่3,508.19590.0083.2 %5.01,357.67184.2886.4 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 13,857.482,101.0045.5 %5.02,254.001,559.6830.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่16,264.8654,847.54-237.2 %0.03,620.57527.6285.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 13,437.7522,603.00-68.2 %0.05,682.136,548.65-15.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)7,578.546,492.0014.3 %5.02,504.721,016.5059.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 4,999.593,299.0034.0 %5.01,738.0382.2795.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,121.84777.0075.1 %5.01,015.38303.0570.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)10,548.8114,654.01-38.9 %0.04,130.40271.3893.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ20,990.9111,428.2145.6 %5.0423.07139.8966.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,553.871,378.0046.0 %5.036.800.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่3,393.99581.0082.9 %5.0641.0159.4190.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่4,409.971,596.0063.8 %5.01,129.47242.0578.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่3,476.73180.0094.8 %5.0882.27498.1443.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่15,648.6169,257.00-342.6 %0.02,251.422,058.228.6 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบ4,410.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ407.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่5,951.461,280.0078.5 %5.01,300.62609.8553.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่16,845.2216,193.003.9 %1.55,014.6964.6098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่14,154.791,341.0090.5 %5.01,528.81673.1356.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่3,738.973,699.801.0 %0.51,357.67596.4156.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,625.811,563.0066.2 %5.01,936.59594.5769.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่5,850.503,434.3441.3 %5.02,252.32623.9772.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่3,631.075,764.00-58.7 %0.01,357.67161.0388.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่36,839.5016,116.9656.3 %5.01,225.21547.5355.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่15,662.4610,020.0136.0 %5.0847.05426.5549.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 133,026.66126,825.004.7 %2.02,692.613,217.71-19.5 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 49,641.4040,624.8018.2 %5.01,605.79582.8363.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 513,959.4014,467.50-3.6 %0.03,450.791,413.4559.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,214.38610.0072.5 %5.0825.22242.8670.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,318.26610.0085.9 %5.01,357.67464.3765.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,846.48470.0083.5 %5.01,110.46515.3153.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่7,427.853,390.0054.4 %5.02,764.85878.7568.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,167.36891.5471.9 %5.01,225.46219.4682.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,157.4314,833.96-256.8 %0.01,699.95693.5659.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่10,634.207,022.5334.0 %5.0953.98189.0080.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 680,952.725,171.4993.6 %5.01,723.28716.3858.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)6,469.372,972.0054.1 %5.04,406.19394.1691.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 132,541.953,260.0090.0 %5.02,384.03270.7888.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 244,776.39154.0699.7 %5.04,819.31979.9479.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,885.225,274.6251.5 %5.02,147.351,059.3150.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 466,486.5413,382.9179.9 %5.01,026.41503.5150.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 555,347.605,770.7889.6 %5.02,933.651,119.8461.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 83,492.927,537.98-115.8 %0.0488.38360.3926.2 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร15,170.6219,554.00-28.9 %0.0492.58274.9244.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่28,935.5529,508.00-2.0 %0.0474.95271.3842.9 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,169.8312,472.75-22.6 %0.0437.89394.0110.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่79,742.0472,048.009.6 %4.52,082.30818.7360.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง18,527.684,728.0074.5 %5.01,032.31594.2242.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่103,773.3359,920.0042.3 %5.01,396.45413.1370.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่54,361.3338,420.9929.3 %5.01,463.991,918.30-31.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่24,920.7095.6099.6 %5.01,213.62377.8268.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง43,586.0215,534.0064.4 %5.01,151.48821.3728.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,612.671,479.5043.4 %5.0845.14350.7258.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง92,961.4014,425.2884.5 %5.01,542.23888.8742.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่31,207.7121,178.0032.1 %5.02,852.661,660.7541.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่35,051.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.512,577.111,313.0789.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่26,783.6030,448.00-13.7 %0.01,887.55228.0087.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 2,665.40892.0066.5 %5.01,630.30181.6288.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่78,619.0443,625.4244.5 %5.04,101.402,261.8644.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,448.345,057.00-13.7 %0.01,395.70696.1550.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)5,751.8937,772.00-556.7 %0.02,695.23465.8882.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่3,861.824,324.00-12.0 %0.01,959.94405.6079.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,223.54585.0073.7 %5.01,756.3259.8496.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่2,854.45885.0069.0 %5.0920.30553.2739.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 559,202.4020,776.9064.9 %5.022,235.988,636.1061.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่77,503.5935,877.8953.7 %5.017,198.4021,083.29-22.6 %0.0
รวม 2,018,329 1,263,303 37.41 % 241,500 101,348 58.03 %