จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,268.06797.0075.6 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,979.215,842.05-17.3 %0.0922.21255.8972.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,821.631,438.0062.4 %5.0503.9146.0190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,269.0215,515.42-8.7 %0.02,557.43355.3086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 235,234.7228,381.5019.5 %5.04,930.74863.5582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,384.001,882.0065.0 %5.0446.65115.0274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,983.621,686.0066.2 %5.0351.6555.2184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,344.261,094.0079.5 %5.0304.6957.3481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,755.623,153.5045.2 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,307.331,843.0057.2 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,783.082,129.4055.5 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,754.531,616.0071.9 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,278.85507.0088.2 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,621.096,542.60-41.6 %0.0979.10506.1648.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,861.797,906.59-62.6 %0.01,298.68616.3452.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,586.111,963.0057.2 %5.0922.05491.4946.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,270.824,072.9935.0 %5.0911.03542.9240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,175.55887.0072.1 %5.0503.81291.2742.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,369.361,031.0069.4 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,930.732,085.7057.7 %5.0865.00551.9536.2 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,161.447,388.0051.3 %5.01,910.181,177.0338.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,004.169,562.86-91.1 %0.01,723.11718.2958.3 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,194.62175,524.00-814.4 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,416.138,023.00-48.1 %0.06,365.232,605.7459.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,906.432,152.00-12.9 %0.0369.68594.76-60.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,755.655,035.53-5.9 %0.0975.41581.4440.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,234.762,349.0044.5 %5.0675.05359.1846.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,338.0524,487.24-162.2 %0.01,188.27223.1781.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,733.234,481.5033.4 %5.02,229.87217.5790.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,607.423,094.0032.8 %5.0807.96433.8346.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,429.281,328.0061.3 %5.0712.8332.3095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,670.301,756.0052.2 %5.0500.01258.4748.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,582.274,864.06-35.8 %0.0731.89179.7675.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,797.1824,279.00-318.8 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,718.8513,818.53-271.6 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,112.292,035.0050.5 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,512.1918,151.10-178.7 %0.01,644.66106.2293.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,931.1010,402.0019.6 %5.01,456.56882.4539.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,992.83292.0097.3 %5.0503.70376.7725.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,372.643,473.0020.6 %5.0712.87281.3160.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,918.022,421.0050.8 %5.0845.99158.1281.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,967.231,947.0060.8 %5.0731.89368.4049.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,507.204,299.004.6 %2.0541.7370.4587.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,595.676,720.0050.6 %5.0580.66300.2048.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 55,056.6757,359.25-4.2 %0.0799.6941.4994.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 130,443.3892,372.5329.2 %5.01,213.52651.0546.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี26,458.4418,230.1631.1 %5.0467.14387.5017.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,622.4328,829.2235.4 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,520.19303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,848.9916,908.00-55.8 %0.02,414.162,559.99-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,857.021,226.0068.2 %5.0351.78142.7959.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,216.617,763.22-7.6 %0.01,283.36426.9666.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,159.174,369.6815.3 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,630.7217,686.005.1 %2.52,481.37767.8269.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,617.262,486.5055.7 %5.0579.77351.5039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,559.5899,180.00-187.0 %0.02,000.49752.5462.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี4,104.453,472.4715.4 %5.0617.7976.2687.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 134,499.5312,216.0064.6 %5.0999.71311.2368.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,106.1211,074.6549.9 %5.01,073.64787.9926.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)34,590.9611,113.4967.9 %5.01,761.56571.3267.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,407.105,244.00-117.9 %0.0175.49398.19-126.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี145,529.2821,204.0085.4 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,250.8268,792.0013.2 %5.01,419.38439.8569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,397.7631,774.36-63.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,049.2819,520.00-382.1 %0.01,185.221,162.002.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี364,694.13161,680.0055.7 %5.09,170.341,016.3288.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5394.0135.0091.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,699.143,439.207.0 %3.5655.83799.53-21.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,311.68546.0083.5 %5.0313.54168.9546.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,501.958,576.1660.1 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,405,571 1,133,623 19.35 % 91,763 36,916 59.77 %