จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,268.06797.0075.6 %5.0294.7385.2371.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,979.215,842.05-17.3 %0.0922.21255.8972.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,821.631,438.0062.4 %5.0503.9146.0190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 114,269.0211,255.7121.1 %5.02,557.43355.3086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 234,227.3027,750.8018.9 %5.04,417.31863.5580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,384.001,882.0065.0 %5.0446.65115.0274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว4,983.621,686.0066.2 %5.0351.6555.2184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก5,344.261,094.0079.5 %5.0304.6957.3481.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 15,755.623,784.2034.3 %5.0461.9895.0079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,307.331,843.0057.2 %5.0276.8666.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,783.082,129.4055.5 %5.0473.4576.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,754.531,616.0071.9 %5.0506.40114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,278.85507.0088.2 %5.0335.3438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 14,621.096,542.60-41.6 %0.0979.10506.1648.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 24,861.797,906.59-62.6 %0.01,276.08616.3451.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี4,586.111,963.0057.2 %5.0922.05491.4946.7 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 16,270.824,072.9935.0 %5.0911.03542.9240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,175.55887.0072.1 %5.0503.81291.2742.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,369.361,031.0069.4 %5.0332.56434.66-30.7 %0.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 19,194.62175,524.00-814.4 %0.06,577.961,352.2479.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์15,161.447,388.0051.3 %5.01,910.181,177.0338.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,004.169,562.86-91.1 %0.01,723.11718.2958.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,930.732,085.7057.7 %5.0865.00551.9536.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,416.138,023.00-48.1 %0.06,365.232,605.7459.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี1,906.432,152.00-12.9 %0.0369.68594.76-60.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี4,755.655,035.53-5.9 %0.0975.41581.4440.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี4,234.762,349.0044.5 %5.0675.05359.1846.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี9,338.0524,487.24-162.2 %0.01,188.27223.1781.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)6,733.234,481.5033.4 %5.02,229.87217.5790.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,716.743,009.0019.0 %5.0807.96254.3268.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี3,429.281,328.0061.3 %5.0712.8332.3095.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,670.301,756.0052.2 %5.0500.01258.4748.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี3,582.274,864.06-35.8 %0.0731.89179.7675.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี5,797.1824,279.00-318.8 %0.01,125.891,537.87-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี3,718.8513,818.53-271.6 %0.0465.67373.0419.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี4,112.292,035.0050.5 %5.0446.65189.1157.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี6,512.1918,151.10-178.7 %0.01,644.66106.2293.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,931.1010,402.0019.6 %5.01,456.56882.4539.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,992.83292.0097.3 %5.0503.70376.7725.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,372.643,473.0020.6 %5.0712.87181.8574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,918.022,421.0050.8 %5.0845.99158.1281.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี4,967.231,947.0060.8 %5.0731.89368.4049.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,507.204,274.005.2 %2.5541.7336.4893.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,595.676,720.0050.6 %5.0580.66300.2048.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 56,432.0457,359.25-1.6 %0.0782.92743.425.0 %2.5
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 130,443.3892,372.5329.2 %5.01,213.52651.0546.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี26,458.4418,230.1631.1 %5.0467.14387.5017.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง44,622.4328,829.2235.4 %5.0805.77317.2560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 26,520.19303.6098.9 %5.01,048.31526.3549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 110,848.9916,908.00-55.8 %0.02,414.162,559.99-6.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี3,857.021,095.0071.6 %5.0351.78188.5046.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี7,216.617,763.22-7.6 %0.01,283.36426.9666.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี5,159.174,369.6815.3 %5.0769.92411.5846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,630.7217,686.005.1 %2.52,481.37767.8269.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี5,617.263,205.5042.9 %5.0579.77282.6951.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต34,771.2099,180.00-185.2 %0.02,052.81752.5463.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี2,530.623,472.47-37.2 %0.0617.7976.2687.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)34,590.9611,113.4967.9 %5.01,761.56571.3267.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 134,499.5312,216.0064.6 %5.0999.71311.2368.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 222,106.1212.2399.9 %5.01,073.64787.9926.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี2,530.115,244.00-107.3 %0.0308.83398.19-28.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี145,529.2821,204.0085.4 %5.01,287.82688.8946.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79,250.8268,792.0013.2 %5.01,419.38439.8569.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,397.7631,774.36-63.8 %0.0439.26359.1018.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี4,049.2822,528.00-456.3 %0.01,185.221,043.0012.0 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี364,694.13161,680.0055.7 %5.09,170.341,016.3288.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0394.0135.0091.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,699.143,439.207.0 %3.5655.83799.53-21.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,311.68546.0083.5 %5.0313.54168.9546.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,501.958,576.1660.1 %5.06,051.653,729.0338.4 %5.0
รวม 1,403,809 1,121,787 20.09 % 91,395 37,163 59.34 %